Αντίγραφο στοιχείων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση133585cb-7e47-4d25-b43e-33fa6bcdfebf 133585

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κτηματικές Υπηρεσίες., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 4

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε χορήγηση αντιγράφων στοιχείων των φακέλων των Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (κτηματολογικό διάγραμμα, κτηματολογικό πίνακα, αποφάσεις κήρυξης, ανάκλησης κ.λ.π.), τα οποία τηρούνται στα αρχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κτηματικές Υπηρεσίες.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία παρέχεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (Τμήμα Γ) και από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Τελευταία ενημέρωση

04/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση αντιγράφων στοιχείων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Σημειώσεις

Στην αίτηση αναγράφονται: α) ο αριθμός του ΦΕΚ κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή ο αριθμός της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης, β) η χωρική αρμοδιότητα (νομός), γ) η προσωπική, έννομη σχέση του αιτούντος με το περιεχόμενο του αιτούμενου στοιχείου (οικογενειακή, ιδιοκτησιακή, ή άλλη) η οποία θα τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται είτε στο e-mail της κατά τόπο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, είτε στο e-mail της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας (βλ. Καρτέλα Βασικές Πληροφορίες, Σχετικοί Σύνδεσμοι: "Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας").

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της(αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση αντιγράφων στοιχείων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

      Επίσημος τίτλος

      Αντίγραφο στοιχείων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,,,,,


      • 1 Εννόμου συμφέροντος Όπως προβλέπεται από το άρθρο 14, παρ. 6 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, ΦΕΚ Α΄17/6.2.2001), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4949/2022 (ΦΕΚ Α΄126/30.06.2022): "Καθένας που αποδεικνύει έννομο συμφέρον δικαιούται να λάβει γνώση του φακέλου και να ζητήσει αντίγραφα των στοιχείων της απαλλοτρίωσης".

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αιτών είναι καθ ου η απαλλοτρίωση και το όνομά του περιλαμβάνεται στα στοιχεία της απαλλοτρίωσης. Τεκμηριώνεται με ταυτοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.)

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Αποδεδειγμένη συγγενική σχέση του αιτούντος με το άτομο του οποίου το όνομα περιλαμβάνεται στα στοιχεία της απαλλοτρίωσης. Τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι

      • 4 Ιδιοκτησιακές Αποδεδειγμένη ιδιοκτησιακή σχέση του αιτούντος με το ακίνητο το οποίο έχει απαλλοτριωθεί. Τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι

      • 5 Άλλο Άλλου τύπου προσωπική έννομη σχέση του αιτούντος με το περιεχόμενο του στοιχείου του οποίου ζητά αντίγραφο, η οποία θα αναφέρεται στην αίτηση και θα τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Σε περίπτωση που ο αιτών επιλέξει να καταθέσει την αίτησή του μέσω gov.gr, θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

       Ναι Ναι

      • 7 Νόμιμης εκπροσώπησης Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από οποιονδήποτε τρίτο, πέραν του άμεσα ενδιαφερομένου (π.χ. από συγγενή, πληρεξούσιο δικηγόρο, μηχανικό, κ.α.), απαιτείται έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί ώστε να ενεργεί αντί αυτού και για λογαριασμό του.

       Ναι Ναι

      • 1 Για τη χορήγηση αντιγράφων στοιχείων απαλλοτρίωσης απαιτείται καταβολή συγκεκριμένου ποσού σε Δ.Ο.Υ.. Το κόστος είναι κυμαινόμενο αναλόγως με το είδος, το μέγεθος και τον αριθμό των αντιγράφων που ζητούνται. Η αρμόδια Υπηρεσία, αφού εξετάσει την αίτηση, θα ενημερώσει τον αιτούντα για το κόστος που προβλέπεται. Για κτηματολογικό πίνακα, αποφάσεις κήρυξης, ανάκλησης κ.λ.π. το αντίτιμο ορίζεται σε 2 € ανά σελίδα. Για κτηματολογικό διάγραμμα (ολόκληρο ή απόσπασμα) το αντίτιμο ορίζεται κατ ελάχιστον στα 10€ και προσαυξάνεται αναλόγως με το μέγεθος του εγγράφου. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καταβάλλουν το 50% του ποσού. Στις Υπηρεσίες των Υπουργείων των Γενικών Γραμματειών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και στην ΕΤΑΔ Α.Ε. τα εν λόγω στοιχεία χορηγούνται χωρίς αντίτιμο (στην παρούσα καρτέλα αναφέρεται ενδεικτικά εύρος κόστους από 0 € έως 30 €). 0 € - 30 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203433

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Εξουσιοδότηση Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από οποιονδήποτε τρίτο, πέραν του άμεσα ενδιαφερομένου (π.χ. από συγγενή, πληρεξούσιο δικηγόρο, μηχανικό, κ.α.), απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί αντί αυτού και για λογαριασμό του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εννόμου συμφέροντος

       Όχι 3070

      • 3 Άλλο Άλλο δικαιολογητικό

       Άλλο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών έχει κατά την κρίση του τη δυνατότητα να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα τεκμηριώνουν το απαραίτητο έννομο συμφέρον του ώστε να λάβει αντίγραφο στοιχείου απαλλοτρίωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: συμβολαιογραφικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αλληλουχία διαδοχής κυριότητας του ακινήτου, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικά περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, κ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εννόμου συμφέροντος

       Όχι 7475

      • 4 Αποδεικτικό πληρωμής Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αντιγράφου, ο αιτών αφού ενημερωθεί σχετικά, θα χρειαστεί να προσκομίσει σε Δ.Ο.Υ. σημείωμα της αρμόδιας για τη χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων Υπηρεσίας όπου θα αναγράφεται το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί. Με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Αποδεικτικού Πληρωμής του κόστους θα του χορηγηθούν τα αιτούμενα στοιχεία. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καταβάλλουν το 50% του ποσού. Στις Υπηρεσίες των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και στην ΕΤΑΔ Α.Ε. τα εν λόγω στοιχεία χορηγούνται χωρίς αντίτιμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7053

      • Νόμος 14 2882 2001 126 Α

       Περιγραφή Παρ. 6: "...Καθένας που αποδεικνύει έννομο συμφέρον δικαιούται να λάβει γνώση του φακέλου και να ζητήσει αντίγραφα των στοιχείων της απαλλοτρίωσης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του ν. 4949/2022 (ΦΕΚ Α΄126).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • Υπουργική Απόφαση 1261/5671 2013 3433 Β

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203433

       ΑΔΑ ΒΛΓ7Η-ΙΞΖ

      • Νόμος 5 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα και χορήγηση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Το δικαίωμα ασκείται με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 5 2386 1996 43 Α

       Περιγραφή Αντίγραφα παραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικών διαγραμμάτων και αποφάσεων νομαρχών, διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας, σχετικών αποφάσεων των επιτροπών καθορισμού και αποφάσεων νομαρχών, καθώς και αντίγραφα κτηματολογικού υλικού εκδίδονται νομότυπα από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και χορηγούνται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα αντί ποσού που καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται και τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής του παραπάνω ποσού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100043

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση με τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος είτε διά ζώσης, είτε ταχυδρομικά είτε μέσω e-mail.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μέσω gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση πλήρωσης των προϋποθέσεων της αίτησης και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος, ο οποίος έχει χρεωθεί τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, σε συνεργασία με τον Τμηματάρχη, εξετάζει εάν η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις (έννομο συμφέρον του αιτούντα) για τη χορήγηση αντιγράφου.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη πλήρωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων (έννομο συμφέρον του αιτούντα), η Υπηρεσία απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει αιτιολογημένα τον αιτούντα με σχετικό απαντητικό έγγραφο.

       Ναι Ναι


      • 6 Ενημέρωση του αιτούντα για το κόστος χορήγησης αντιγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες προϋποθέσεις πληρούνται (έννομο συμφέρον αιτούντα), για τη χορήγηση αντιγράφου απαιτείται καταβολή ποσού σε Δ.Ο.Υ., και προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του αποδεικτικού πληρωμής. Το αρμόδιο Τμήμα ενημερώνει με έγγραφο τον αιτούντα για το κατά περίπτωση κόστος που απαιτείται να καλυφθεί ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα η αίτησή του.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή αποδεικτικού πληρωμής κόστους αντιγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία παραλαμβάνει από τον αιτούντα το αποδεικτικό πληρωμής κόστους του αντιγράφου (το αποδεικτικό μπορεί να προσκομιστεί διά ζώσης, ταχυδρομικά ή μέσω e-mail). Ενημερώνεται ο αρμόδιος υπάλληλος ώστε η διαδικασία να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 8 Χορήγηση αντιγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί τα αιτούμενα αντίγραφα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο αιτών (χορήγηση διά ζώσης, αποστολή μέσω ταχυδρομείου, αποστολή με e-mail).

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.