Ανταλλαγή Ακινήτων Δήμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση63385972-0ca6-453d-93d9-90591983cad7 920682

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην δυνατότητα ανταλλαγής ακινήτων δήμων σύμφωνα με το άρθρο 190 του ν. 3463/2006.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για ανταλλαγή ακινήτου


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανταλλαγή ακινήτων ΟΤΑ α΄ βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Ανταλλαγή ακινήτων δήμων.


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 190 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Ανταλλαγή ακινήτων δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επί αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτέιται εκτίμηση από Πιστοποιημένους Εκτιμητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • Νόμος 225, 67, 83 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 225: Έλεγχος Νομιμότητας Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου Άρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο διατυπώνει την πρόθεσή του για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή δημοτικού ακινήτου και ορίζει επιτροπή εκτίμησης κατ΄ άρθρο 186 για την εκτίμηση των ανταλλασσόμενων ακινήτων.

       Σημειώσεις Α) Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται γνώμη του συμβουλίου της κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β) Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή εκτίμησης, συντάσσει έκθεση εκτίμησης των προς ανταλλαγή ακινήτων προκειμένου να προσδιορισθεί η κατάσταση των ακινήτων καθώς και το τίμημα αυτών.

       Σημειώσεις Αν η αξία των ακινήτων υπερβαίνει το ποσό των 58.694,05 € απαιτείται εκτίμηση της αξίας τους από πιστοποιημένο εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος νομικής κατάστασης ακινήτου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από την Νομική Υπηρεσία της νομικής κατάστασης των ανταλλασσόμενων ακινήτων (ύπαρξη βαρών, ελαττωμάτων κ.α.).

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο α) για τον προσδιορισμό της κατάστασης και της αξίας των ανταλλασσόμενων ακινήτων, βάσει των σχετικών εκθέσεων εκτίμησης αυτών και β) την νομική τους κατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του την απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή του δημοτικού ακινήτου.

       Σημειώσεις Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος νομιμότητας απόφασης δημοτικού συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

       Όχι Όχι


      • 7 Εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή H απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης της απόφασης, αυτή επιστρέφεται στον δήμο.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης των ανταλλασσόμενων ακινήτων υπογράφεται από τον δήμαρχο και τον έτερο αντισυμβαλλόμενο.

       Όχι Όχι


      • 9 Μεταγραφή συμβολαιογραφικής πράξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την μεταγραφή του συμβολαίου μεταβίβασης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.