Ανταλλαγή Ακινήτων Περιφερειών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση030b9a6e-74cf-4f58-b5d1-719c7c79a62b 111891

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανταλλαγή ακινήτων της περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 242/1996.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για ανταλλαγή ακινήτου.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανταλλαγή ακινήτων των ΟΤΑ β΄ βαθμού.

      Επίσημος τίτλος

      Ανταλλαγή ακινήτων περιφέρειας.


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επί αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτέιται εκτίμηση από Πιστοποιημένους Εκτιμητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • Νόμος 163 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες περιφερειακού συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Ανταλλαγή ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • 1 Απόφαση περιφερειακού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το περιφερειακό συμβούλιο διατυπώνει την πρόθεσή του για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή ακινήτου της περιφέρειας και ορίζει επιτροπή εκτίμησης, για την εκτίμηση των ανταλλασσόμενων ακινήτων.

       Σημειώσεις Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή εκτίμησης συντάσσει έκθεση των προς ανταλλαγή ακινήτων, προκειμένου να προσδιορισθεί η κατάστασή τους, καθώς και το τίμημά τους.

       Σημειώσεις Αν η αξία των ακινήτων υπερβαίνει το ποσό των 58.694,05 € απαιτείται εκτίμηση της αξίας τους από ανεξάρτητο εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος νομικής κατάστασης ακινήτου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από την Νομική Υπηρεσία της νομικής κατάστασης των ανταλλασσόμενων ακινήτων (ύπαρξη βαρών, ελαττωμάτων κ.α.).

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία διαβιβάζει εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο α) για τον προσδιορισμό της κατάστασης και της αξίας των ανταλλασσόμενων ακινήτων, βάσει των σχετικών εκθέσεων εκτίμησης αυτών και β) την νομική τους κατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση περιφερειακού συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το περιφερειακό συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του την απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή του ακινήτου της περιφέρειας.

       Σημειώσεις Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος νομιμότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή H απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου εγκρίνεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης της απόφασης, αυτή επιστρέφεται στην περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης των ανταλλασσόμενων ακινήτων υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και τον έτερο αντισυμβαλλόμενο.

       Όχι Όχι


      • 9 Μεταγραφή συμβολαιογραφικής πράξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την μεταγραφή του συμβολαίου μεταβίβασης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.