Αντικατάσταση εγγράφου διαμονής σε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης Η.Β. – Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση45ecbc79-06af-4e14-ae9f-02948b3f3b3c 457964 Replacement of a residence document to UK citizens as beneficiaries of the UK-EU Withdrawal Agreement

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα αλλοδαπών, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 8

Κόστος

16 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι οποίοι σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του εγγράφου διαμονής τους υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης ή μεταβολής των στοιχείων τους, μπορούν να αιτηθούν στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες την αντικατάστασή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και τα Τμήματα Ασφαλείας που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

Τελευταία ενημέρωση

19/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την αντικατάσταση του εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων του κατόχου.

Σημειώσεις

Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται είτε αυτοπρόσωπα είτε δια πληρεξουσίου δικηγόρου είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει είτε ο έχων την επιμέλεια γονέας, είτε πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τον ασκούντα την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Πειθαρχικές συνέπειεςΆλλο

    Κατά της απόφασης απόρριψης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει (ιεραρχική) προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντικατάσταση εγγράφου διαμονής σε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων του κατόχου

      Επίσημος τίτλος

      Αντικατάσταση εγγράφου διαμονής σε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης Η.Β. – Ευρωπαϊκής Ένωσης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D1, D4


      • 1 Υπηκοότητας Η αντικατάσταση και χορήγηση του εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προϋποθέτει την κατοχή της ιθαγένειας του Ηνωμένου Βασιλείου ή κράτους μέλους της Ένωσης (για μέλη οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης).

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η αντικατάσταση και επανέκδοση του εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης προϋποθέτει ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να διαμένουν στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 11 "Αδιάλειπτο της διαμονής" και 13 "Δικαιώματα διαμονής" της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Η αντικατάσταση και επανέκδοση του εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης προϋποθέτει την απώλεια ή κλοπή του εγγράφου.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρήσης Η αντικατάσταση και επανέκδοση του εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης προϋποθέτει τη φθορά του εγγράφου.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Η αντικατάσταση και επανέκδοση του εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης προϋποθέτει τη μεταβολή των στοιχείων του κατόχου, εφόσον έχουν μεταβληθεί στοιχεία του διαβατηρίου ή του ισοδυνάμου ταξιδιωτικού εγγράφου από τις αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές.

       Ναι Ναι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η αντικατάσταση και χορήγηση του εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης προϋποθέτει ότι σε βάρος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί του δικαιώματος εισόδου και διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Η αντικατάσταση και επανέκδοση του εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης προϋποθέτει τη συναίνεση του/της αιτούντα/ούσας για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του/της. Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων λογίζεται ως μη πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας διαμονής και η απόφαση χορήγησης ανακαλείται.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση-Ανανέωση-Αντικατάσταση Άδειας Διαμονής 16 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2296

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 2 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, με τεχνικές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν. Φωτογραφία προσώπου

       Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, με τεχνικές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναφέρονται ενδεικτικά αποδεικτικά έγγραφα: μισθωτήρια συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 4 Προηγούμενη άδεια διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Άδεια διαμονής

       Προηγούμενη άδεια διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάθεση του εγγράφου διαμονής πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις φθοράς του εγγράφου ή μεταβολής στοιχείων του/της κατόχου της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 4178

      • 5 Επίσημα έγγραφα – πιστοποιητικά και αποφάσεις αλλοδαπής Αρχής περί μεταβολής των στοιχείων ταυτότητας του/της αιτούντα/ούσας. Πιστοποιητικό

       Επίσημα έγγραφα – πιστοποιητικά και αποφάσεις αλλοδαπής Αρχής περί μεταβολής των στοιχείων ταυτότητας του/της αιτούντα/ούσας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα επίσημα έγγραφα–πιστοποιητικά και αποφάσεις αλλοδαπής Αρχής κατατίθενται μόνο στην περίπτωση αντικατάστασης του εγγράφου διαμονής για λόγους μεταβολής των στοιχείων ταυτότητας του κατόχου επ αυτού. Τα πιστοποιητικά έγγραφα, τα οποία καταθέτει ο/η αιτών/ούσα για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 6 Δήλωση απώλειας ή κλοπής του εγγράφου διαμονής της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής, σε φωτοαντίγραφο. Δήλωση

       Δήλωση απώλειας ή κλοπής του εγγράφου διαμονής της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής, σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το φωτοαντίγραφο της σχετικής δήλωσης απώλειας ή κλοπής της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής κατατίθεται μόνο στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής του εγγράφου διαμονής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας διαμονής, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει το γεγονός αυτός στην πλησιέστερη αρμόδια αστυνομική Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9429

      • 7 Ιατρικό πιστοποιητικό περί μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικό πιστοποιητικό περί μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα πρόσωπα που αδυνατούν πλήρως να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 2, ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση, με το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα πρόσωπα που αδυνατούν μόνιμα να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 5511

      • 8 Ιατρικό πιστοποιητικό περί αδυναμίας ή ουσιώδους δυσκολίας μετακίνησης του/της αιτούντα/ούσας στην αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικό πιστοποιητικό περί αδυναμίας ή ουσιώδους δυσκολίας μετακίνησης του/της αιτούντα/ούσας στην αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη μετακίνηση του στην αρμόδια υπηρεσία (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), τότε, κατ’ εξαίρεση, υπάλληλος της Υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων φέροντας μαζί του ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία δακτυλοσκόπησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 5511

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1030 2002

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32002R1030

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/38/EK 2004

       Περιγραφή Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/38/ΕΚ αποτελεί τη νομική βάση για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 380 2008

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0380

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1954 2017

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1954

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης 135 2020

       Περιγραφή Η Απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 αφορά στη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης, «...τα πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής βάσει του παρόντος τίτλου έχουν το δικαίωμα να λάβουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, έγγραφο διαμονής, το οποίο μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή και το οποίο περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.».

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=EN#d1e123-7-1

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 1114 2020

       Περιγραφή Η υπ’ αρ. (2020) 1114 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στα έγγραφα που πρέπει να εκδίδουν τα κράτη μέλη στους πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 18 και το άρθρο 20 της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.


      • Επίσημο έγγραφο C 173/01 2020

       Περιγραφή Ανακοίνωση της Επιτροπής - Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0520(05)&from=EN

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 4000/1/113-α΄ 2020 4610 Β

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 6, η άδεια διαμονής επανεκδίδεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων του κατόχου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204610

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης προϋποθέσεων αντικατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την πλήρωση από πλευράς του/της αιτούντα-ούσας των προϋποθέσεων αντικατάστασης του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Προετοιμασία διοικητικού φακέλου και προώθησή του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης αντικατάστασης και χορήγησης του εγγράφου διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή ο Διοικητής ή οι αναπληρωτές αυτών της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας, εφόσον εγκρίνει την αίτηση του/της αιτούντα-ούσας, εκδίδει και υπογράφει την απόφαση χορήγησης για την αντικατάσταση και επανέκδοση της άδειας διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης απόρριψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόρριψη αιτήματος γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή Διοικητή η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό σύμφωνα με το άρθρο 30 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ και περιλαμβάνει απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

       Σημειώσεις Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει (ιεραρχική) προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών.

       Ναι Όχι


      • 6 Εξέταση προσφυγής επί απόφασης απόρριψης και έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον ο/η αιτών/ούσα υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξετάζεται απ αυτόν η αίτηση και τα δικαιολογητικά και εκδίδεται σχετική απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, η υπόθεση επαναφέρεται στον κατά τόπο αρμόδιο Διευθυντή ή Διοικητή της Υπηρεσίας για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, ενώ σε περίπτωση απόρριψής της εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και διατάσσεται η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

       Ναι Όχι


      • 7 Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στους αιτούντες, εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους και έως την έκδοση της άδειας διαμονής τους, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση υπηρεσιακώς της απόφασης χορήγησης και παραπομπή του/της αιτούντα/ούσας στην αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και εφόσον αποφασίσει τη χορήγηση της άδειας διαμονής, διαβιβάζει υπηρεσιακώς αντίγραφο της απόφασης χορήγησης και παραπέμπει τον/ην ενδιαφερόμενο-η στην αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης, προκειμένου να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Δακτυλοσκόπηση του/της αιτούντα/ούσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης λαμβάνει και κρυπτογραφεί τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών των δύο χειρών του αιτούντος, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών που απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. Τα πρόσωπα που αδυνατούν μόνιμα να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση. Εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη μετακίνηση του στην αρμόδια υπηρεσία (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), τότε, κατ’ εξαίρεση, υπάλληλος της Υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων φέροντας μαζί του ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία δακτυλοσκόπησης.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες υποβάλλουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και στα οικεία Γραφεία Διαβατηρίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή εγγράφων και βιομετρικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης αποστέλλει, μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της άδειας διαμονής που τους διαβιβάσθηκε, το έντυπο λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και την κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

       Όχι Όχι


      • 11 Εκτύπωση εγγράφου διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στην εκτύπωση της άδειας διαμονής εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της απόφασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή εκτυπωμένου εγγράφου διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζει το εκτυπωμένο έγγραφο διαμονής με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας δακτυλοσκόπησης, στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία χορήγησης.

       Όχι Όχι


      • 13 Επίδοση εκτυπωμένου εγγράφου διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία χορήγησης, μόλις παραλάβει το εκτυπωμένο έγγραφο διαμονής, καλεί τον/την ενδιαφέρομενο-η να προσέλθει στην Υπηρεσία, να παραδώσει τη βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών που του είχε χορηγηθεί κατά την έγκριση του αιτήματός του/της και να του/της επιδώσει το έγγραφο διαμονής.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.