Χορήγηση εγγράφου διαμονής σε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης Η.Β. – Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση754dca84-066f-4a5d-8aa3-a24afcbbaeb5 261540

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα αλλοδαπών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 9

Κόστος

16 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη των οικογενειών τους όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της Συμφωνίας Αποχώρησης και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 αυτής χορηγείται, μετά από αίτησή τους, άδεια διαμονής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης «σε περίπτωση που ένα κράτος υποδοχής έχει επιλέξει να μην απαιτήσει από τους πολίτες της Ένωσης ή τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη των οικογενειών τους και άλλα πρόσωπα, που διαμένουν στην επικράτειά του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος τίτλου, να υποβάλουν αίτηση για το νέο καθεστώς διαμονής που αναφέρεται στην παράγραφο ως προϋπόθεση για τη νόμιμη διαμονή τους, τα πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής βάσει του παρόντος τίτλου έχουν το δικαίωμα να λάβουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, έγγραφο διαμονής, το οποίο μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή και το οποίο περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής ορίζεται σε δέκα (10) έτη, εφόσον οι αιτούντες/ούσες έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και σε πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και τα Τμήματα Ασφαλείας που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώσεις

Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται είτε αυτοπρόσωπα είτε δια πληρεξουσίου δικηγόρου είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει είτε ο έχων την επιμέλεια γονέας, είτε πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τον ασκούντα την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Πειθαρχικές συνέπειεςΆλλο

    Κατά της απόφασης απόρριψης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει (ιεραρχική) προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση εγγράφου διαμονής σε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση εγγράφου διαμονής σε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης Η.Β. – Ευρωπαϊκής Ένωσης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       D1, D4


      • 1 Υπηκοότητας Ο αιτών να κατέχει την ιθαγένεια του Ηνωμένου Βασιλείου ή κράτους μέλους της Ένωσης (για μέλη οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης).

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020) και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και έπειτα από αυτήν.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι πολίτες της Ένωσης να είναι μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 10 παρ. 1 και να διέμεναν στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020) και να συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και έπειτα από αυτήν.

       Ναι Ναι

      • 4 Οικογενειακές Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι πολίτες της Ένωσης να: i. έχουν άμεση συγγένεια με πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 10 παρ. 1 της Συμφωνίας Αποχώρησης, ii. διέμεναν εκτός της ελληνικής επικράτειας πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και iii. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ κατά τον χρόνο που υποβάλλουν αίτηση διαμονής με σκοπό την επανένωση με το πρόσωπο που έχουν άμεση συγγένεια.

       Ναι Ναι

      • 5 Οικογενειακές Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι πολίτες της Ένωσης να γεννήθηκαν ή υιοθετήθηκαν νομίμως από πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 10 παρ. 1 της Συμφωνίας μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδας, και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 σημείο 2) στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ κατά τον χρόνο που υποβάλλουν αίτηση διαμονής με σκοπό την επανένωση με το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) του ως άνω άρθρου, ενώ παράλληλα πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. και οι δύο γονείς είναι πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο β), ή ii. ο ένας γονέας είναι πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείo β) και ο άλλος γονέας είναι Έλληνας υπήκοος, ή iii. ο ένας γονέας είναι πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχείο β) και έχει δικαίωμα αποκλειστικής ή κοινής επιμέλειας του παιδιού, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του οικογενειακού δικαίου κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου βάσει των οποίων το δικαίωμα επιμέλειας που απορρέει από το δίκαιο τρίτου κράτους αναγνωρίζεται στο κράτος μέλος ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικότερα όσον αφορά το ύψιστο συμφέρον του παιδιού και χωρίς να θίγεται η ομαλή λειτουργία των εν λόγω εφαρμοστέων κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

       Ναι Ναι

      • 6 Οικογενειακές Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι πολίτες της Ένωσης να είναι μέλη της οικογένειας που διέμεναν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 ή 17 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και να συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και έπειτα από αυτήν.

       Ναι Ναι

      • 7 Οικογενειακές Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι πολίτες της Ένωσης να είναι πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ και των οποίων η διαμονή διευκολυνόταν από την Ελλάδα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, τα οποία υπέβαλαν αίτηση διευκόλυνσης της εισόδου και της διαμονής πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και των οποίων η διαμονή διευκολύνεται από την Ελλάδα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

       Ναι Ναι

      • 8 Οικογενειακές Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι πολίτες της Ένωσης να εμπίπτουν στο άρθρο 10 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθρο, με την επιφύλαξη τυχόν ιδίου δικαιώματος διαμονής των ενδιαφερόμενων προσώπων και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του και με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Ελλάδα διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του/της συντρόφου με τον/την οποίο/-α το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του άρθρου 10 της Συμφωνίας έχει σταθερή σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη, εάν ο/η εν λόγω σύντροφος διέμενε εκτός Ελλάδας πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση ήταν σταθερή πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζεται κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης διαμονής από τον/τη σύντροφο.

       Ναι Ναι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Σε βάρος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, να μην έχουν επιβληθεί περιορισμοί του δικαιώματος εισόδου και διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Όχι Όχι

      • 10 Συναίνεσης Ο αιτών /αιτούσα να συναινέσει στη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του/της. Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων λογίζεται ως μη πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας διαμονής και η απόφαση χορήγησης ανακαλείται.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση-Ανανέωση-Αντικατάσταση Άδειας Διαμονής 16 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2296

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 2 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, με τεχνικές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των διαβατηρίων. Φωτογραφία

       Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, με τεχνικές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των διαβατηρίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναφέρονται ενδεικτικά αποδεικτικά έγγραφα: μισθωτήρια συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 4 Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135). Βεβαίωση

       Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αμφιβολίας ότι ο/η αιτών/ούσα, ο/η οποίος-α κατέχει Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε. βάσει του π.δ. 106/2007 (Α 135), διέμενε στην ελληνική επικράτεια πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση επιπλέον εγγράφων για το σκοπό της απόδειξης του γεγονότος αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαμονή του/της αιτούντα/ούσας στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαμονή του/της αιτούντα/ούσας στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo content&perform=view&id=98914&Itemid=133&lang=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο/η αιτών/oύσα πολίτης Ηνωμένου Βασιλείου διέμενε στην Ελληνική Επικράτεια πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, χωρίς να έχει αιτηθεί τη χορήγηση των αναφερόμενων στο π.δ. 106/2007 εγγράφων και συνεχίζει να διαμένει σε αυτή, απαιτείται, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η διαμονή του αιτούντος στην Ελληνική επικράτεια πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9347

      • 6 Αποδεικτικά στοιχεία ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 7, 12, 13, 14, 16 ή 17 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά στοιχεία ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 7, 12, 13, 14, 16 ή 17 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo content&perform=view&id=98914&Itemid=133&lang=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα πολίτης Ηνωμένου Βασιλείου διέμενε στην Ελληνική Επικράτεια πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και συνεχίζει να διαμένει σε αυτή και είτε του έχει χορηγηθεί ένα εκ των προβλεπόμενων στο π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) εγγράφων είτε χωρίς να έχει αιτηθεί τη χορήγησή τους, απαιτείται, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 7, 12, 13, 14, 16 ή 17 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Όχι 3798

      • 7 Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο/η αιτών/ούσα πληροί τις προϋποθέσεις των υποπερ. ii) και iii) της περ. ε) της παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο/η αιτών/ούσα πληροί τις προϋποθέσεις των υποπερ. ii) και iii) της περ. ε) της παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo content&perform=view&id=98914&Itemid=133&lang=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι είναι κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ μέλη οικογένειας ή κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ σύντροφοι που έχουν σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγμένη, πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου που άσκησε το δικαίωμα διαμονής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζει να διαμένει σε αυτή, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. ii) και iii) της περ. ε) της παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης, εφόσον υπάγονται στις αναφερόμενες διατάξεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3798

      • 8 Ιατρικό πιστοποιητικό περί μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικό πιστοποιητικό περί μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα πρόσωπα που αδυνατούν πλήρως να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 2, ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση, με το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα πρόσωπα που αδυνατούν μόνιμα να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 5511

      • 9 Ιατρικό πιστοποιητικό περί αδυναμίας ή ουσιώδους δυσκολίας μετακίνησης του/της αιτούντα/ούσας στην αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικό πιστοποιητικό περί αδυναμίας ή ουσιώδους δυσκολίας μετακίνησης του/της αιτούντα/ούσας στην αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη μετακίνηση του στην αρμόδια υπηρεσία (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), τότε, κατ’ εξαίρεση, υπάλληλος της Υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων φέροντας μαζί τον ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία δακτυλοσκόπησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 5511

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1954 2017

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1954

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 380 2008

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0380

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1030 2002

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32002R1030

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/38/EK 2004

       Περιγραφή Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/38/ΕΚ αποτελεί τη νομική βάση για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 1114 2020

       Περιγραφή Η υπ’ αρ. (2020) 1114 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στα έγγραφα που πρέπει να εκδίδουν τα κράτη μέλη στους πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 18 και το άρθρο 20 της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.


      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης 135 2020

       Περιγραφή Η Απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 αφορά στη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης, «...τα πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής βάσει του παρόντος τίτλου έχουν το δικαίωμα να λάβουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, έγγραφο διαμονής, το οποίο μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή και το οποίο περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.».

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=EN

      • Προεδρικό Διάταγμα 106 2007 135 Α

       Περιγραφή Το Προεδρικό Διάταγμα 106/2007 αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, με το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/38/ΕΚ. Το αναφερόμενο Π.Δ. εφαρμόστηκε για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου έως το πέρας της μεταβατικής περιόδου, ήτοι 31/12/2020, ημερομηνία μέχρι την οποία μεταχειρίζονταν ως πολίτες της Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100135

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 και 2 4000/1/113-α΄ 2020 4610 Β

       Περιγραφή Το άρθρο 1 αναφέρεται στη χορήγηση άδειας διαμονής σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης, ενώ το άρθρο 2 αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204610

      • Επίσημο έγγραφο C 173/01 2020

       Περιγραφή Ανακοίνωση της Επιτροπής - Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0520%2805%29&from=EN

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης προϋποθέσεων χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την πλήρωση από πλευράς του/της αιτούντα-ούσας των προϋποθέσεων χορήγησης του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Προετοιμασία διοικητικού φακέλου και προώθησή του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης του εγγράφου διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή ο Διοικητής ή οι αναπληρωτές αυτών της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας, εφόσον εγκρίνει την αίτηση του/της αιτούντα-ούσας, εκδίδει και υπογράφει την απόφαση χορήγησης της άδειας διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης απόρριψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόρριψη αιτήματος γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή Διοικητή ή , η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό σύμφωνα με το άρθρο 30 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ και περιλαμβάνει απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

       Σημειώσεις Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει (ιεραρχική) προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών.

       Ναι Όχι


      • 6 Εξέταση προσφυγής επί απόφασης απόρριψης και έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον ο/η αιτών/ούσα υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξετάζεται απ αυτόν η αίτηση και τα δικαιολογητικά και εκδίδεται σχετική απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, η υπόθεση επαναφέρεται στον κατά τόπο αρμόδιο Διευθυντή ή Διοικητή της Υπηρεσίας για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, ενώ σε περίπτωση απόρριψής της εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και διατάσσεται η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

       Ναι Όχι


      • 7 Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στους αιτούντες, εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους και έως την έκδοση της άδειας διαμονής τους, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση υπηρεσιακώς της απόφασης χορήγησης και παραπομπή του/της αιτούντα/ούσας στην αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και εφόσον αποφασίσει τη χορήγηση της άδειας διαμονής, διαβιβάζει υπηρεσιακώς αντίγραφο της απόφασης χορήγησης και παραπέμπει τον/ην ενδιαφερόμενο-η στην αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης, προκειμένου να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Δακτυλοσκόπηση του/της αιτούντα/ούσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης λαμβάνει και κρυπτογραφεί τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών των δύο χειρών του αιτούντος, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών που απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. Τα πρόσωπα που αδυνατούν μόνιμα να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση. Εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη μετακίνηση του στην αρμόδια υπηρεσία (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), τότε, κατ’ εξαίρεση, υπάλληλος της Υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων φέροντας μαζί του ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία δακτυλοσκόπησης.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες υποβάλλουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και στα οικεία Γραφεία Διαβατηρίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή εγγράφων και βιομετρικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η αρμόδια Υπηρεσία δακτυλοσκόπησης αποστέλλει, μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της άδειας διαμονής που τους διαβιβάσθηκε, το έντυπο λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και την κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

       Όχι Όχι


      • 11 Εκτύπωση εγγράφου διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στην εκτύπωση της άδειας διαμονής εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της απόφασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή εκτυπωμένου εγγράφου διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζει το εκτυπωμένο έγγραφο διαμονής με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας δακτυλοσκόπησης, στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία χορήγησης.

       Όχι Όχι


      • 13 Επίδοση εκτυπωμένου εγγράφου διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία χορήγησης, μόλις παραλάβει το εκτυπωμένο έγγραφο διαμονής, καλεί τον/την ενδιαφέρομενο-η να προσέλθει στην Υπηρεσία, να παραδώσει τη βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών που του είχε χορηγηθεί κατά την έγκριση του αιτήματός του/της και να του/της επιδώσει το έγγραφο διαμονής.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.