Αντικατάσταση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3ced29d0-5f00-49a5-bfa8-d89be1e0bdc5 671862

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αντικατάσταση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ή και κινητήρα σε ένα νέο σκάφος με συγκεριμένη αλιευτική ικανότητα (χωρητικότητα και ισχύ κινητήρα). Το νέο σκάφος μπορεί να προκύψει είτε από αγορά, είτε μετά από ναυπήγηση. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την απόσυρση ενός ή περισσοτέρων σκαφών με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ, των οποίων τα χαρακτηριστικά (χωρητικότητα και ισχύς μηχανής) αθροιστικά θα παρουσιάζονται ως χαρακτηριστικά του νέου αλιευτικού σκάφους. Σε κάθε περίπτωση το νέο σκάφος θα είναι ίδιας κατηγορίας (ίδια αλιευτικά εργαλεία) με το/τα σκάφος/φη που αντικαθίσταται/νται , ενώ η Χωρητικότητα Λονδίνου ( GT) και η Ισχύς της μηχανής ( ΚW) δεν πρέπει να υπερβαίνουν την χωρητικότητα και την ισχύ του παλαιού σκάφους αντίστοιχα. Στο έγγραφο της απόφασης περιγράφονται οι όροι (γενικοί και ειδικοί) και οι λοιπές υποχρεώσεις που διέπουν τον ιδιοκτήτη του νέου α/κ σκάφους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Παρατηρήσεις

Η έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας για αντικατάσταση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και μηχανής, προϋποθέτει την Σύμφωνη Γνώμη της Διεύθυνσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων (ΔΑΔΑΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Βάσει της ανωτέρω Σύμφωνης Γνώμης και εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας προχωρούν στην έκδοση της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης, αναφέροντας στις λοιπές προϋποθέσεις, ότι οι ενέργειες της αντικατάστασης του αλιευτικού σκάφους και μηχανής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της Σύμφωνης Γνώμης της Διεύθυνσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων. Επιπροσθέτως, η αρμόδια Λιμενική Αρχή καλείται να καταχωρήσει στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος αλιέας θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση. Τονίζεται ότι για την χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας στο νέο σκάφος ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση και δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσίας Αλιείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αντικατάσταση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον: α. Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η Αίτηση πρέπει να φέρει τις υπογραφές και τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών β. Στην περίπτωση που ένα επαγγελματικό σκάφος με το εργαλείο Μηχανότρατα με πόρτες βυθού (ΟΤΒ) ή Γρι - Γρι ( PS) ανήκει σε εταιρία, τότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας γ. Σε περίπτωση, όπου δεν δύναται να παρευρεθεί με την φυσική του παρουσία ο μοναδικός πλοιοκτήτης ή όλοι οι συμπλοιοκτήτες ή κάποιος εξ αυτών ή ο Νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η υποβολή της Αίτησης μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει στην διάθεσή του σχετική Εξουσιοδότηση, είτε βάσει του καταστατικού της εταιρίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντικατάσταση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ή και μηχανής

      Επίσημος τίτλος

      Αντικατάσταση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Αδεια αλιείας σε ισχύ. Γιά τη χορήγηση και ανανέωση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη ισχύουν οι διατάξεις 1) του βασιλικού διατάγματος 666/25.07.1966 ( Α΄160 /22.08.1966), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4647/2019 (Α 204) και 2) του π.δ. 261/17.06.1991 (Α΄98 /01.07.1991).

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 404/2011 της Επιτροπής, αναφορικά με την πιστοποίηση της ισχύος πρόωσης του κινητήρα, όταν ένα α/κ σκάφος έχει εγκατεστημένη μηχανή ή συνδυασμό μηχανών όπου κάποια εξ αυτών υπερβαίνει το όριο των 120 κιλοβάτ (KW), τότε αυτό εμπίπτει στην κατηγορία των υπόχρεων σκαφών, για την πιστοποίηση του κινητήρα.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης σκάφους ή και μηχανής, σε ότι αφορά την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιου είδους οικονομικού αντιτίμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και Λιμενικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν τα σκάφη, να περιλαμβάνουν οικονομικής φύσεως υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους. Άδεια χρήσης

       Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε δυο (2) αντίγραφα, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει το σκάφος .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 2 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε δυο (2) αντίγραφα, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει το σκάφος .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του Ν. 1361/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/97. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του Ν. 1361/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/97.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου αποτελεί για τον αιτούντα απόδειξη ότι κατέχει την επαγγελματική ιδιότητα του αλιέα. Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει το σκάφος .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί οικονομικής ενίσχυσης αλιευτικού σκάφους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί οικονομικής ενίσχυσης αλιευτικού σκάφους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται α) εάν το σκάφος έχει ενισχυθεί οικονομικά, την τελευταία δεκαετία (πότε, για ποιά δραστηριότητα και εάν υπάρχουν εκκρεμότητες και β). ότι δεν έχει λάβει κάποιου αντίστοιχου είδους επιδότηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, περί οικονομικής ενίσχυσης του αλιευτικού σκάφους που αναφέρεται στην Αίτηση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, περί οικονομικής ενίσχυσης του αλιευτικού σκάφους που αναφέρεται στην Αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να μην αποτελεί διακριτό έγγραφο αλλά να περιλαμβάνεται στο κείμενο του εγγράφου με το οποίο διαβιβάζεται η Αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση η Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας, ως αρμόδια αρχή, βεβαιώνει: α) εάν το σκάφος έχει ενισχυθεί οικονομικά, (πότε, για ποιά δραστηριότητα, για τυχόν εκκρεμότητες) και β) οτι δεν έχει λάβει κάποιου αντίστοιχου είδους επιδότηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Εγκύκλιος 243892 1993

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Π.Δ. 94/93.


      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4235/2014 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3874/2010 (Α΄151), που αφορούν στην αλιεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 261 1991 98 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100098

      • Βασιλικό Διάταγμα 666 1966 160 Α

       Περιγραφή Περί αδειών αλιευτικών σκαφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100160

      • Νομοθετικό Διάταγμα 420 1970 27 Α

       Περιγραφή Αλιευτικός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 94 1993 40 Α

       Περιγραφή Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται απο τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας. Στο άρθρο 1 εδάφιο Θ " ΑΛΙΕΙΑ" του πδ 94/1993 αναφέρονται οι αρμοδιότητες που διατηρούνται απο τον Υπουργό Γεωργίας . Σχετική εγκύκλιος είναι η υπ΄αρ. 243892/1993 .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100040

      • 1 Παραλαβή της αίτησης απο την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη Αίτηση με τα συνοδευόμενα Δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Αναλόγως της Υπηρεσίας υποδοχής, η διαδικασία συνήθως γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π.χ. μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 6 Υποβολή Αίτησης για την Σύμφωνη Γνώμη από την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη Αίτηση με τα συνοδευόμενα Δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ως Υπηρεσία υποδοχής, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του Αντικειμένου της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π.χ. μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν θέματα που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση Σύμφωνης Γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου, συντάσσεται το έγγραφο - Σύμφωνη Γνώμη από την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, το προτεινόμενο κείμενο ( Σύμφωνη Γνώμη), προωθείται για επεξεργασία και εισήγηση στην τελική του μορφή. Η Απόφαση εκδίδεται μετά την έγκριση από τον αρμόδιο τελικό υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • 12 Προώθηση της Σύμφωνης Γνώμης στις Αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Σύμφωνη Γνώμη αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας όπου έχει υποβληθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Σύμφωνη Γνώμη οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι


      • 13 Έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Αντικατάστασης Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Απόφαση Έγκρισης Αντικατάστασης Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να προχωρήσει υπό προϋποθέσεις και με χρονικούς περιορισμούς στις εργασίες και ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και τους στόχους που περιγράφονται στην αίτησή του.

       Σημειώσεις Η απόφαση εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει το σκάφος ή αναλόγως της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων φορέων και οργάνων της Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας, όπως κάθε φορά και ανά περίπτωση ισχύει.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.