Απαλλαγή Πρέσβη εκ Προσωπικοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2070edc4-2ceb-40d7-b895-1e00fdafbf28 207042

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απαλλαγή των Πρέσβεων εκ προσωπικοτήτων όταν απαλλάσσονται από τα καθηκόντα τους με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η απαλλαγή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά του με την έκδοση προεδρικού διατάγματος γίνεται εφόσον δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα της θητείας που ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα διορισμού του αλλά είτε έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα το συγκεκριμένο έργο που του έχει ανατεθεί είτε η συνέχιση του έργου δεν είναι πια επιθυμητή είτε ο ίδιος δεν επιθυμεί να συνεχίσει την αποστολή του.

Τελευταία ενημέρωση

16/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ανακοίνωση πρόθεσης παραίτησης

Σημειώσεις

Εφόσον ο Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο που του έχει ανατεθεί ή δεν επιθυμεί τη συνέχιση της υπηρεσίας του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : dst1@mfa.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απαλλαγή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά του

      Επίσημος τίτλος

      Απαλλαγή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων


      Μητρώα που τηρούνται

      Επετηρίδα των Πρέσβεων εκ προσωπικοτήτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εισήγηση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Να παύσουν να συντρέχουν, πριν τη λήξη της θητείας του, μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις διορισμού, οι οποίες περιγράφονται στη διαδικασία "Διορισμός Πρέσβη εκ Προσωπικοτήτων".

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Να μην έχει παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θητεία), που αναγράφεται στο προεδρικό διάταγμα διορισμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Να έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο που του έχει ανατεθεί, πριν τη λήξη της θητείας του.

       Ναι Ναι

      • 4 Εργασιακές Το συγκεκριμένο έργο που του έχει ανατεθεί να έχει πλέον καταστεί μη υλοποιήσιμο ή μη επιθυμητό, πριν τη λήξη της θητείας του.

       Ναι Ναι

      • 5 Εργασιακές Να μην επιτελεί με ορθό τρόπο το έργο που του έχει ανατεθεί.

       Ναι Ναι

      • 6 Εργασιακές Η παράλειψη αποστολής στον Υπουργό Εξωτερικών ετήσιου απολογισμού δράσης κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου επομένου έτους.

       Ναι Ναι

      • 7 Ικανότητας Ο διορισθείς Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων να μην επιθυμεί τη συνέχιση της αποστολής του ή να αδυνατεί να την εκπληρώσει για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

       Ναι Ναι

      • 1 Ο αρμόδιος χειριστής μηχανογράφησης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης καταχωρεί τα στοιχεία του προς απαλλαγή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων στην ενότητα Μελλοντικές Διαγραφές και τυπώνει την εκδιδόμενη βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Ο αρμόδιος χειριστής μηχανογράφησης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης καταχωρεί τα στοιχεία του προς απαλλαγή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων στην ενότητα Μελλοντικές Διαγραφές και τυπώνει την εκδιδόμενη βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ο αριθμός της βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, αναγράφεται στο προοίμιο του προεδρικού διατάγματος απαλλαγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 357 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 4 του άρθρου 357 ορίζεται ότι με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, απαλλάσσονται οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Εισήγηση απαλλαγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης λαμβάνει προφορικώς ή εγγράφως από τους ιεραρχικά προϊστάμενους την εισήγηση για απαλλαγή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά του, του οποίου η θητεία δεν έχει λήξει. Επίσης, εφόσον έχει υποβληθεί από τον Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων ανακοίνωση πρόθεσης παραίτησης, διαβιβάζεται και αυτή.

       Σημειώσεις Αντιστοίχως παρέχονται οδηγίες για τον λόγο ή λόγους απαλλαγής που θα αναφερθούν στο σχέδιο εισηγητικής έκθεσης του προεδρικού διατάγματος που πρόκειται να εκδοθεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση μελλοντικής διαγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην καταχώριση των στοιχείων του προς απαλλαγή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων στην ενότητα "Μελλοντικές Διαγραφές¨ του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου . Ακολούθως, προβαίνει στην εκτύπωση της βεβαίωσης διαγραφής.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου εισηγητικής έκθεσης και προεδρικού διατάγματος απαλλαγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης το σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης του Υπουργού Εξωτερικών και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος απαλλαγής του Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά του.

       Σημειώσεις Στο προοίμιο του προεδρικού διατάγματος συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός βεβαίωσης διαγραφής του Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Προσυπογραφή των σχεδίων από την ιεραρχία - Έγκριση Υπουργού - Νομικός Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα σχέδια εισηγητικής έκθεσης και προεδρικού διατάγματος διαδοχικά : α) μονογράφονται από την υπηρεσιακή ιεραρχία , β) προωθούνται ηλεκτρονικώς στο Διπλωματικό Γραφείο του κ. Υπουργού Εξωτερικών προς έγκριση του κ. Υπουργού και γ) διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης για νομικοτεχνικό έλεγχο και τυχόν απαιτούμενες συμπληρώσεις - διορθώσεις

       Σημειώσεις Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των διαβιβασθέντων σχεδίων, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα περί συμφωνίας ή περί αναγκαίων διορθώσεων στα κείμενα της εισηγητικής έκθεσης και του προεδρικού διατάγματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Ηλεκτρονική διακίνηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος και εισηγητικής έκθεσης και ψηφιακή υπογραφή τους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα σχέδια της εισηγητικής έκθεσης και του προεδρικού διατάγματος εισάγονται στην εφαρμογή diatagmata.gov.gr και ακολούθως εισάγονται στην πλατφόρμα apofaseis.mindigital.gr όπου υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον Υπουργό Εξωτερικών (εισηγητική έκθεση) και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών (προεδρικό διάταγμα).

       Όχι Όχι


      • 6 Περίληψη προεδρικού διατάγματος απαλλαγής και αποστολή της προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης του προεδρικού διατάγματος απαλλαγής- υποβολή της περίληψης για έλεγχο στον Προσωπάρχη και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής ως ακριβές αντίγραφο και αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ΚΑΔ της περίληψης του προεδρικού διατάγματος απαλλαγής.

       Σημειώσεις Μετά την διαβίβαση του ΚΑΔ, αναμονή για δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος απαλλαγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες). Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη του προεδρικού διατάγματος απαλλαγής.

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος απαλλαγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του προεδρικού διατάγματος απαλλαγής Πρέσβη εκ Προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά του.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση στη Διαύγεια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος, η πράξη αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση απαλλαγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει έγγραφο ανακοίνωσης της δημοσίευσης της απαλλαγής, στο οποίο επισυνάπτεται απόσπασμα του οικείου ΦΕΚ, το οποίο μονογράφεται από την υπηρεσιακή ιεραρχία και προωθείται για υπογραφή στον Υπουργό Εξωτερικών. Στη συνέχεια διαβιβάζεται στον απαλλαχθέντα Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων. Ο τρόπος αποστολής του εγγράφου επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο (ηλεκτρονικά ή με ταχυδρομείο).

       Σημειώσεις Το έγγραφο ανακοίνωσης της απαλλαγής κοινοποιείται στο τμήμα Αποδοχών Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης, προκειμένου να σταματήσει η καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής και λοιπών αποδοχών της θέσης του Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 11 Οριστικοποίηση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής μηχανογράφησης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης οριστικοποιεί την διαγραφή του απαλλαχθέντος Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση Επετηρίδας Πρέσβεων εκ προσωπικοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής μηχανογράφησης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, ενημερώνει την ειδική εφαρμογή προσωπικού για την απαλλαγή του Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων και το όνομά του αφαιρείται από την Επετηρίδα των Πρέσβεων εκ προσωπικοτήτων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.