Διορισμός Πρέσβη εκ Προσωπικοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe577b38f-0415-4682-93e5-37d39a74e60d 577380

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον διορισμό Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Παρατηρήσεις

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να διορίζονται έως δεκαπέντε (15) πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο έργο, συναφές με τη δράση που έχουν ήδη επιδείξει και χάριν της οποίας διορίζονται.


Ως πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων διορίζονται εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας, του πνεύματος ή της κοινωνίας, που αποδεδειγμένα έχουν δράσει για τη διασφάλιση και την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων εξαιρούνται της μονιμότητας και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις της επετηρίδας τουΔιπλωματικού Κλάδου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών του βαθμού του εν ενεργεία Πρέσβη, εκτός εάν παραιτηθούν από την προβλεπόμενη αμοιβή και από το σύνολο των αποδοχών της θέσης υποβάλλοντας τη δήλωση του άρθρου δεύτερου του ν. 4104/2013.

Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων υποχρεούνται να αποστέλλουν ετήσιο απολογισμό δράσης στον Υπουργό Εξωτερικών κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου επομένου έτους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διορισμός Πρέσβη εκ Προσωπικοτήτων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διοριζόμενοι απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων


      Μητρώα που τηρούνται

      Επετηρίδα των Πρέσβεων εκ προσωπικοτήτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Υπηκοότητας Οι διοριζόμενοι απευθείας σε πρεσβευτικό βαθμό ως πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Αποτελούν ειδική κατηγορία υπαλλήλων επί θητεία του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ως πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Δεδομένου ότι οι διοριζόμενοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε νομικό κώλυμα λόγω τέλεσης πράξεων αντίστοιχων με αυτών που δεν επιτρέπουν τον διορισμό σε θέση μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου κατά τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι διοριζόμενοι πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, του πνεύματος ή της κοινωνίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι διοριζόμενοι αποδεδειγμένα πρέπει να έχουν δράσει για τη διασφάλιση και προώθηση των ελληνικών συμφερόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Προκειμένου να διοριστεί Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων πρέπει να υπάρχει κενή τουλάχιστον μία από τις συνολικά δεκαπέντε προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και να έχει προηγηθεί έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για την κάλυψη της θέσης. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών εκτός της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, δεδομένου ότι αφορά ειδική κατηγορία υπαλλήλων επί θητεία.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βιογραφικό Σημείωμα του υποψήφιου για διορισμό προσώπου από το οποίο να προκύπτει η δράση για την οποία έχει διακριθεί και χάριν της οποίας διορίζεται. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα του υποψήφιου για διορισμό προσώπου από το οποίο να προκύπτει η δράση για την οποία έχει διακριθεί και χάριν της οποίας διορίζεται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) , όπως αναγράφεται σε οποιοδήποτε έγγραφο. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) , όπως αναγράφεται σε οποιοδήποτε έγγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όπως προκύπτει από οποιοδήποτε έγγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όπως προκύπτει από οποιοδήποτε έγγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Απονομή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για να διασφαλιστεί οτι ο διοριζόμενος είναι έγκριτο πρόσωπο. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για να διασφαλιστεί οτι ο διοριζόμενος είναι έγκριτο πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο διοριζόμενος δεν επιθυμεί να του καταβάλλεται η προβλεπόμενη αμοιβή και το σύνολο των αποδοχών της θέσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • Νόμος 357 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 357 του ν. 4781/2021 περιγράφεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διορισμού ενός Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος δεύτερο 4104 2013 2 Α

       Περιγραφή Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων δύνανται με δήλωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών, να παραιτούνται της προβλεπόμενης για τη θέση αυτή αμοιβής, καθώς και όλων των σχετικών αποδοχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100002

      • Σύνταγμα της Ελλάδος 103 παρ. 5 19645 2019 187 Α

       Περιγραφή Με νόμο μπορεί να εξαιρούνται από τη μονιμότητα .........., οι διοριζόμενοι απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό,..........

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100187

      • 1 Παραλαβή εισήγησης διορισμού προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης λαμβάνει προφορικώς ή εγγράφως από τους ιεραρχικά προϊστάμενους την εισήγηση για την προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους που είναι επιθυμητό να διοριστεί ως Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων , το χρονικό διάστημα της θητείας καθώς και το συγκεκριμένο έργο που θα ανατεθεί, το οποίο πρέπει να είναι συναφές με τη δράση που ήδη έχει επιδείξει και χάριν της οποίας διορίζεται.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προτεινόμενος προς διορισμό καταθέτει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα αναγκαία δικαιολογητικά (αντίγραφο ταυτότητας, βιογραφικό σημείωμα, αριθμό ΑΦΜ και αριθμό ΑΜΚΑ) στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης. Ο αρμόδιος υπάλληλος αναζητεί αυτεπάγγελτα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης κλπ) για την ολοκλήρωση του διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Εγγραφή του διοριζόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην εγγραφή του διοριζόμενου ως Πρέσβη εκ Προσωπικοτήτων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή, προβαίνει στην εκτύπωση της βεβαίωσης εγγραφής.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου εισηγητικής έκθεσης και προεδρικού διατάγματος διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης το σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης του Υπουργού Εξωτερικών και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος διορισμού του προταθέντος προσώπου ως Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων.

       Σημειώσεις Στο προοίμιο του προεδρικού διατάγματος συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής του διοριζόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Στο διατακτικό του προεδρικού διατάγματος περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο διορίζεται ο Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων και το συγκεκριμένο έργο που του ανατίθεται και είναι συναφές με τη δράση που έχει ήδη επιδείξει και χάριν της οποίας διορίζεται. Εφόσον πρόκειται για νέο διορισμό μετά τη λήξη προηγούμενης θητείας, η ισχύς του διατάγματος δύναται να ανατρέχει αντί της ημερομηνίας δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος στην επομένη της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης θητείας. Στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται πιο διεξοδικά τα στοιχεία από το βιογραφικό σημείωμα του διοριζομένου που αιτιολογούν την επιλογή για διορισμό ως Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Προσυπογραφή των σχεδίων από την ιεραρχία - Έγκριση Υπουργού - Νομικός Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα σχέδια εισηγητικής έκθεσης και προεδρικού διατάγματος διαδοχικά : α) μονογράφονται από την υπηρεσιακή ιεραρχία , β) προωθούνται ηλεκτρονικώς στο Διπλωματικό Γραφείο του κ. Υπουργού Εξωτερικών προς έγκριση του κ. Υπουργού και γ) διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης για νομικοτεχνικό έλεγχο και τυχόν απαιτούμενες συμπληρώσεις - διορθώσεις

       Σημειώσεις Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των διαβιβασθέντων σχεδίων, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα περί συμφωνίας ή περί αναγκαίων διορθώσεων στα κείμενα της εισηγητικής έκθεσης και του προεδρικού διατάγματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Ηλεκτρονική διακίνηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος και εισηγητικής έκθεσης και ψηφιακή υπογραφή τους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα σχέδια της εισηγητικής έκθεσης και του προεδρικού διατάγματος εισάγονται στην εφαρμογή diatagmata.gov.gr και ακολούθως εισάγονται στην πλατφόρμα apofaseis.mindigital.gr όπου υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον Υπουργό Εξωτερικών (εισηγητική έκθεση) και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών (προεδρικό διάταγμα).

       Όχι Όχι


      • 7 Περίληψη προεδρικού διατάγματος διορισμού και αποστολή της προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης του προεδρικού διατάγματος διορισμού- υποβολή της περίληψης για έλεγχο στον Προσωπάρχη και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής ως ακριβές αντίγραφο και αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ΚΑΔ της περίληψης του προεδρικού διατάγματος διορισμού.

       Σημειώσεις Μετά την διαβίβαση του ΚΑΔ, αναμονή για δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες). Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη του προεδρικού διατάγματος διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του προεδρικού διατάγματος διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης του προεδρικού διατάγματος, η πράξη αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 11 Ανακοίνωση διορισμού (ανακοίνωση δημοσίευσης της περίληψης προεδρικού διατάγματος διορισμού).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει έγγραφο ανακοίνωσης της δημοσίευσης του διορισμού, στο οποίο επισυνάπτεται απόσπασμα του οικείου ΦΕΚ, το οποίο μονογράφεται από την υπηρεσιακή ιεραρχία και προωθείται για υπογραφή στον Υπουργό Εξωτερικών. Στη συνέχεια διαβιβάζεται στον διορισθέντα Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων.

       Σημειώσεις Με το ίδιο έγγραφο, ο διορισθείς καλείται να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο ή διαβεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 320 του ν. 4781/2021 και να αναλάβει υπηρεσία. Ο τρόπος αποστολής του εγγράφου επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο ( ηλεκτρονικά ή με ταχυδρομείο).

       Όχι Όχι


      • 12 Πρακτικό Ορκωμοσίας ή Διαβεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διορισθείς Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων καλείται να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο ή διαβεβαίωση (κατόπιν επιλογής του) ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών ή του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα ή σπανιότερα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ακολούθως υπογράφεται από τον ορκίσαντα και τον ορκισθέντα το πρωτόκολλο ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης, το οποίο έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος χειριστής της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

       Όχι Όχι


      • 13 Ανάληψη υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, αμέσως μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης, συντάσσει έγγραφο ανακοίνωσης ανάληψης υπηρεσίας του Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων. Το έγγραφο υποβάλλεται προς έλεγχο στον Προσωπάρχη και αφού υπογραφεί διαβιβάζεται με πρώτο αποδέκτη το πρώτο τμήμα (Αποδοχών Ανθρωπίνου Δυναμικού) της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής και λοιπών αποδοχών. Στο έγγραφο επισυνάπτεται απόσπασμα του ΦΕΚ , όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του προεδρικού διατάγματος διορισμού και ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης. Εάν πρόκειται για νέο διορισμό, μετά τη λήξη της προηγούμενης θητείας, επιτρέπεται η ανάληψη υπηρεσίας να ανατρέχει στην επομένη ημέρα της λήξης της προηγούμενης θητείας εφόσον αυτή η ημερομηνία αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα διορισμού.

       Σημειώσεις Εάν ο διορισθείς Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων δεν επιθυμεί την καταβολή σε αυτόν της αμοιβής και λοιπών αποδοχών της θέσης, με το έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας διαβιβάζεται και η σχετική υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο δεύτερο του ν. 4104/2013. Εάν ο διορισθείς είναι συνταξιούχος και επιθυμεί την καταβολή αμοιβής και αποδοχών της θέσης του Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων οφείλει να ενημερώσει για το διορισμό του ως Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων την αρμόδια υπηρεσία συντάξεων και να προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό στο Τμήμα Ι της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενημέρωση Επετηρίδας Πρέσβεων εκ προσωπικοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής μηχανογράφησης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, ενημερώνει με τα στοιχεία του διορισθέντος την ειδική εφαρμογή προσωπικού και πλέον ο διορισθείς εμφανίζεται στην Επετηρίδα των Πρέσβεων εκ προσωπικοτήτων, η οποία προηγείται της Επετηρίδας των εν ενεργεία υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.