Απαλλαγή από τα μαθήματα Θρησκευτικών, Μουσικής και Φυσικής Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8c5d4a9a-d984-43b7-a5ba-4d7c9fe39ec4 146478

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απαλλαγή από τα μαθήματα Θρησκευτικών, Μουσικής και Φυσικής Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης και τους γονείς τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Εντός του διδακτικού έτους

Παρατηρήσεις

Η χορήγηση της απαλλαγής από την ενεργό συμμετοχή από τα ανωτέρω μαθήματα καταχωρίζεται στο βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», επομένως αποδέκτης αυτής της πληροφορίας είναι και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"», το οποίο έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται το ως άνω πληροφοριακό σύστημα για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την απαλλαγή από τα ανωτέρω μαθήματα και στα λοιπά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από το τέλος του σχολικού έτους το οποίο αφορούν, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής, των ως άνω αιτήσεων και λοιπών συνυποβληθέντων δικαιολογητικών. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον, μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία.

Τελευταία ενημέρωση

28/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα


Σημειώσεις

Για την περίπτωση απαλλαγής από τα Θρησκευτικά ισχύουν τα εξής: α) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές) δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα. β) Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων ή του ενός εφόσον μόνο ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα, παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους. Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α’ 45) και ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιον του/της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Υπογεγραμμένη αίτηση

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απαλλαγή από τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μουσικής & Θρησκευτικών στα Δημοτικά Σχολεία

      Επίσημος τίτλος

      Απαλλαγή από τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μουσικής & Θρησκευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Μαθητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1

       ,,


      • 1 Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα Για την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά: Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές) δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές α) Για την απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγης: Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του σχολείου, β) Για την απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της μουσικής: Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, μπορεί να απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του σχολείου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) Πιστοποιητικό υγείας

       Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εγγραφές μαθητών/τριών στο Δημοτικό Σχολείο

       Σημειώσεις: Το αναφερόμενο δικαιολογητικό αφορά στην απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής (όχι στην απαλλαγή από τα Θρησκευτικά), με αναφορά στην πάθηση, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Όχι 5511

      • 2 Ιατρική Βεβαίωση Βεβαίωση

       Ιατρική Βεβαίωση


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αναφερόμενο δικαιολογητικό αφορά μόνο στην απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Γνωμάτευση Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αναφερόμενο δικαιολογητικό (Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου) αφορά μόνο στην απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής και κατατίθεται στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 8520

      • Υπουργική Απόφαση 98268 2021 3675 Β

       Περιγραφή Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203675

      • Νόμος 37 4777 2021 25 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (Απαλλαγή μαθητών από τη συμμετοχή σε μαθήματα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100025

      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2017 109 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων (όπως ισχύει)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100109

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση (Για την απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του σχολείου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Χρόνος υποβολής της αίτησης: εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Επιπροσθέτως ο/η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής μίας διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος υγείας και ο/η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

       Ναι Όχι


      • 3 Εξέταση Αίτησης (Για την απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις αρχές του σχολικού έτους, ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας συγκροτεί την αρμόδια επιτροπή, με ευθύνη να αποφαίνεται για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες. Η εν λόγω επιτροπή συγκαλείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/μένη και συνεδριάζει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της. Στην περίπτωση 3/θέσιου ή 2/θέσιου σχολείου, η αίτηση εξετάζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ενώ στην περίπτωση του 1/θέσιου, εξετάζεται από τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό ΠΕ70, σε συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/μένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει το σχολείο.

       Ναι Όχι


      • 4 Πράξη Απαλλαγής (Για την απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.

       Σημειώσεις Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση Ενδιαφερόμενων (Για την απαλλαγή από τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής       Ναι Ναι


      • 6 Αίτηση (Για την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων ή του ενός εφόσον μόνο ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα, παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

       Ναι Όχι


      • 7 Πράξη (Για την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων/ουσών αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες (όπως ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα), συντάσσοντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, και έχοντας την πλήρη ευθύνη. Σε περίπτωση που η τάξη στην οποία φοιτούν οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα ή πρόκειται για ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/υσών. Στην περίπτωση των 1/θέσιων δημοτικών σχολείων, ο/η αρμόδιος/α εκπαιδευτικός ΠΕ70 καθορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθήσει ο/η μαθητής/τρια σε συνεργασία με τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον/την αρμόδιο/α Προϊστάμενο/η Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

       Σημειώσεις Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων, αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος και δύναται να ανανεωθεί για κάθε επόμενο σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση Ενδιαφερόμενων (Για την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.