Απευθείας Αγορά Ακινήτου από Δήμο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση761a5d9a-8c47-4760-ab76-8e380911703c 596734

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας αγορά ακινήτου από Δήμο και απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων διενεργείται κατά κανόνα με δημοπρασία (αρ. 191, Ν. 3463/2006). Κατ΄εξαίρεση είναι δυνατή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η απευθείας αγορά ακινήτου, ως μόνου κατάλληλου για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού για τον οποίο προορίζεται.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας Αγορά Ακινήτου από ΟΤΑ α΄βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας Αγορά Ακινήτου από Δήμο


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,


      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 324 4700 2020 127 Α

       Περιγραφή Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημ.: Στις συμβάσεις αγοράς ακινήτων από ΟΤΑ, εάν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € διενεργείται υποχρεωτικά (πριν από τη σύναψη της σύμβασης) έλεγχος νομιμότητας από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ αν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € ο έλεγχος διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των υπηρεσιών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100127

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 65, 225, 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρ. 65: Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου Άρ. 225: Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 186, 191 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Άρ. 186: Εκποίηση ακινήτων Αρ. 191: Αγορά ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 23 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών πλέον) όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. 58.694,05 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ΄αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του Ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από πιστοποιημένους εκτιμητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για απευθείας αγορά ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει την αναγκαιότητα για απευθείας αγορά ακινήτου ως μόνου κατάλληλου.

       Σημειώσεις 1) Στην περίπτωση της απευθείας αγοράς ακινήτου προηγείται εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το χαρακτηρισμό του εν λόγω ακινήτου ως μόνου κατάλληλου. 2) Στην περίπτωση αγοράς ακινήτου που απαιτείται έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή (άρ. 186 §6) η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των μελών, ενώ στην περίπτωση που δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή η απόφαση για την απευθείας αγορά λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τίτλων, βαρών του ακινήτου από Νομική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι τίτλοι είναι νόμιμοι, το ακίνητο είναι καθαρό βαρών και δεν θα υπάρξουν επ΄αυτού τυχόν διεκδικήσεις τρίτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εκτίμησης του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (η οποία συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και έναν μηχανικό από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) συντάσσει έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αγοραία αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 € απαιτείται έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη προσφοράς και διαπραγμάτευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει την προσφορά του και διαπραγματεύεται με το Δήμο για την επίτευξη της τελικής τιμής αγοράς.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει την απευθείας αγορά του ακινήτου έναντι συγκεκριμένου τιμήματος.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος αποφασίζει για την ανάληψη υποχρέωσης.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή απόφασης για έλεγχο νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης απευθείας αγοράς ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 10 Απορριπτική απόφαση του Συνονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 11 Εγκριτική απόφαση του Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής εγκρίνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας αγορά ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Σημειώσεις Οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από ΟΤΑ, εφόσον υπερβαίνουν το προβλεπόμενο χρηματικό όριο υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρ. 324 του Ν. 4700/2020), ο οποίος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 13 Μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολογικό Γραφείο.

       Ναι Όχι


      • 14 Λήξη της διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.