Απευθείας Αγορά Ακινήτου από Περιφέρεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf5bc6027-1edb-401c-ab18-1c002766a23f 778602

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία περιγράφει τα βήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα στην περίπτωση που ένας ΟΤΑ Β βαθμού επιθυμεί να προβεί σε απευθείας αγορά ακινήτου και απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ` αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας αγορά ακινήτου από ΟΤΑ β΄ βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας αγορά ακινήτου από Περιφέρεια


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας αγορά ακινήτου

       Όχι Όχι

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 324 4700 2020 127 Α

       Περιγραφή Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημ.: Στις συμβάσεις αγοράς ακινήτων από ΟΤΑ, εάν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € διενεργείται υποχρεωτικά (πριν από τη σύναψη της σύμβασης) έλεγχος νομιμότητας από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ αν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € ο έλεγχος διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των υπηρεσιών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100127

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 176, 225 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 176: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Άρθρο 225: Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 23 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, 58694,05€.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ` αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του ν. 2093/1939,εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από πιστοποιημένους εκτιμητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Αγορά ακινήτου εκ μέρους των νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Περιφέρεια)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 20, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για απευθείας αγορά ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απευθείας αγορά ακινήτου διενεργείται όταν με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πλειοψηφία 2/3) κρίνεται ότι μόνο ένα ακίνητο είναι κατάλληλο για την εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της απευθείας αγοράς ακινήτου ως μόνου κατάλληλου προηγείται εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το χαρακτηρισμό του εν λόγω ακινήτου ως μόνου κατάλληλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση της Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τίτλων, βαρών του ακινήτου από Νομική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η νομική υπηρεσίας της Περιφέρειας διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι τίτλοι είναι νόμιμοι, το ακίνητο είναι καθαρό βαρών και δεν θα υπάρξουν επ΄αυτού τυχόν διεκδικήσεις τρίτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή για εκτίμηση της αξίας του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ανατίθεται (με απόφαση Περιφερειάρχη) σε ανεξάρτητο εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών η εκτίμηση και ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

       Σημειώσεις Δεν απαιτείται η προαναφερθείσα έκθεση εκτίμησης όταν η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τα 58.694,05 €.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη της έκθεσης του ανεξάρτητου εκτιμητή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πιστοποιημένος εκτιμητής καταθέτει την έκθεση εκτίμησης για την αγοραία αξία του ακινήτου στην Περιφερειακή Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη προσφοράς του ιδιοκτήτη του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει την οικονομική προσφορά του στην Περιφερειακή Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαπραγμάτευση για το τελικό τίμημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή διαπραγματεύεται με τον ιδιοκτήτη για την επίτευξη της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 8 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για την αγορά ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει την αγορά του ακινήτου έναντι συγκεκριμένου ποσού.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για την ανάληψη υποχρέωσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Ανάρτηση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή απόφασης για έλεγχο νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αποστέλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.

       Όχι Όχι


      • 13 Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης αγοράς ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 14 Εγκριτική απόφαση από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έγκριση της απόφασης για την αγορά του ακινήτου από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Ναι Όχι


      • 15 Απορριπτική απόφαση από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόρριψη της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής για την αγορά ακινήτου από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Ναι Όχι


      • 16 Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Σημειώσεις Οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από ΟΤΑ, εφόσον υπερβαίνουν το προβλεπόμενο χρηματικό όριο υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρ. 324 του Ν. 4700/2020), ο οποίος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 17 Μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο /Κτηματολογικό Γραφείο.

       Ναι Όχι


      • 18 Λήξη της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.