Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98c4ffdd-4a06-4d86-986a-8d178c4b9485 984633

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις Οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων εν γένει (οικοπέδων και κτηρίων). Δεν συμπεριλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες ακινήτων, η εκμετάλλευση των οποίων διέπεται από ειδική νομοθεσία (π.χ. δημοτικά λατομεία, κατηγορίες κοινοχρήστων, καλλιεργήσιμες εκτάσεις κ.α.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία επισπεύδεται από τον Δήμο κατά διακριτική ευχέρεια και απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα ή ιδιώτη για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 192 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου από Δήμο


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Οικονομικές Η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου να μην υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τα δημοτικά ακίνητα να εκμισθώνονται στο δημόσιο, σε άλλους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 εφόσον η πλειοψηφία του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. εν γένει. Για την εκμίσθωση σε συνεταιρισμούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006. Η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

       Ναι Ναι

      • 3 Χρονικές Το χρονικό διάστημα της εκμίσθωσης να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες για θέατρα, κινηματοθέατρα και άλλους χώρους για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το δημοτικό συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 192 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 75 - 83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 67, 83 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, Άρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H αίτηση του φορέα ή ιδιώτη καταχωρείται και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο διαθεσιμότητας του ακινήτου, καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται στο νόμο και συντάσσει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο περί έγκρισης εκμίσθωσης του ακινήτου.

       Σημειώσεις Το μίσθωμα των ακινήτων καθορίζεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 για τις περιπτώσεις που α) η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και β) τα δημοτικά ακίνητα εκμισθώνονται στο δημόσιο, σε άλλους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 εφόσον η πλειοψηφία του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. εν γένει.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, λαμβάνει απόφαση περί απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου του δήμου.

       Σημειώσεις Α) Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται γνώμη του συμβουλίου της κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β) Ανάρτηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης μίσθωσης με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Σημειώσεις Μετά τη υπογραφή της σύμβασης συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του ακινήτου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.