Απευθείας Εκμίσθωση Κινητού από Δήμο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd7ff0716-2dd0-4bb8-a5b4-dfcdaa882226 771624

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διεύθυνση Οικονομικού

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση κινητών από δήμους για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες. Στα κινητά συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά εξοπλισμός γραφείου (καρέκλες, γραφεία, ερμάρια κ.α.), μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα) κ.α.. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκμισθώσεις οχημάτων, τα οποία διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οικονομικού


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση προς τον δήμο με την οποία να ζητείται η εκμίσθωση των κινητών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Σημειώσεις

Πρόκειται για απλή αίτηση προς τον δήμο και δεν υφίσταται συγκεκριμένο πρότυπο του εγγράφου. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας Εκμίσθωση Κινητού από ΟΤΑ Α Βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας Εκμίσθωση Κινητού από Δήμο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • Νόμος 199 παρ. 2 εδ. γ' 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Απευθείας εκμίσθωση κινητών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του προσώπου/φορέα που ζητά τη μίσθωση διαβιβάζεται για επεξεργασία στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στον Δήμαρχο για τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου εξοπλισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή εκτίμησης συντάσσει πρακτικό με την ενδεικτική τιμή εκμίσθωσης των κινητών.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Έγκρισης Μίσθωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος εκδίδει απόφαση έγκρισης ή μη της μίσθωσης των αιτούμενων κινητών.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση Απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του Δημάρχου αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει τη σχετική σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Σημειώσεις Παράλληλα, υπογράφεται από τους αντισυμβαλλόμενους πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των κινητών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.