Απευθείας Εκποίηση Ακινήτου Δήμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf017733b-77ce-4ab0-bb61-201538b42272 639941

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας εκποίηση ακινήτου των δήμων και απευθύνεται στο Δημόσιο, σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εκποίηση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία. Κατ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο, σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκτέλεση έργων του προγράμματός τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


Σημειώσεις

Αίτηση για απευθείας αγορά ακινήτου από Δήμο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκποίηση Ακινήτου ΟΤΑ Α βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Εκποίηση Ακινήτου Δήμου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές H απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται στο Δημόσιο, σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκτέλεση έργων του προγράμματός τους.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 186 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Εκποίηση ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 23 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 23 του ν. 2873/2000 ορίζει την περίπτωση κατά την οποία δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών αναλόγως με την αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, τροποποιώντας την περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του Ν. 2579/1998.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 225,67, 83 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Έλεγχος νομιμότητας. Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου Αρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ΄ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του Ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από πιστοποιημένους εκτιμητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα για την απευθείας εκποίηση ακινήτου καταχωρείται και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας του ακινήτου και συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος συντάσσει εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτου του άρθ. 186 του ν. 3463/2006, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο, κατόπιν επιτόπιας έρευνας συντάσσει έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η ανωτέρω επιτροπή εκτιμήσει ότι η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,05 € (άρθρο 23 του ν. 2873/2000), απαιτείται και εκτίμηση της αγοραίας αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή (Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών).

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει την απευθείας εκποίηση του ακινήτου.

       Σημειώσεις Α) Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται γνώμη του συμβουλίου της κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β) Ανάρτηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης ελέγχει την νομιμότητα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 7 Απορριπτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον αγοραστή του ακινήτου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.