Απευθείας Εκποίηση Ακινήτου από Περιφέρεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση23e115bb-a620-4c55-9d9d-ca800e900dac 333381

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας εκποίηση ακινήτου από Περιφέρεια και απευθύνεται στο δημόσιο, άλλες Περιφέρειες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Περιφερειών, επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η εκποίηση ακινήτων από Περιφέρεια γίνεται με δημοπρασία. Κατεξαίρεση, επιτρέπεται χωρίς δημοπρασία, έπειτα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η εκποίηση ακινήτων προς το δημόσιο, άλλες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Περιφερειών, επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για απευθείας αγορά ακινήτου από Περιφέρεια.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας εκποίηση ακινήτου από ΟΤΑ β΄ βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας εκποίηση Ακινήτου από Περιφέρεια


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 163, 225 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή 163: Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου 225: Έλεγχος Νομιμότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 23 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Για τους Οργανισμούς Τοπική Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, 58.694,05 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ΄ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του Ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από πιστοποιημένους εκτιμητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Εκποίηση ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • 1 Καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα για την απευθείας εκποίηση ακινήτου καταχωρείται και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας του ακινήτου και συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ. 13 του π.δ. 242/1996 που τίθενται για την κατ΄εξαίρεση εκποίηση ακινήτου χωρίς δημοπρασία, συντάσσει εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή του άρ. 13 του π.δ. 242/1996 συντάσσει έκθεση εκτίμησης αξίας και καθορίζει το τίμημα του ακινήτου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 € απαιτείται έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Υπ. Οικονομικών).

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει την απευθείας εκποίηση του ακινήτου.

       Σημειώσεις Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή απόφασης για έλεγχο νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποστέλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος Νομιμότητας της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 7 Απορριπτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 8 Εγκριτική απόφαση του Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής εγκρίνει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 9 Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη και τον αγοραστή του ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήξη της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.