Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από Δήμο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8ee1c114-fd56-4af4-8c09-8f7c86d27aec 948121

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απευθείας μίσθωση ακινήτου από δήμο για κάλυψη υπηρεσιακών και λειτουργικών του αναγκών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


  Παρατηρήσεις

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην εκάστοτε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
     
     Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από ΟΤΑ Α βαθμού

       Επίσημος τίτλος

       Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από Δήμο


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,


       • 1 Κτιριακές Μετά από δύο άγονες δημοπρασίες επιτρέπεται η απευθείας μίσθωση ακινήτου για στέγαση σχολικής μονάδας, ανεξάρτητα από την θεσμοθετημένη χρήση της περιοχής.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημοπρασίας έως και δύο (2) μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι κατά τη διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την προσωρινή μεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο. Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με τα 2/3 του συνόλου των μελών του, καθώς και εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω λόγοι. Αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Ιδιοκτησιακές Επίσης κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου όταν το προς μίσθωση ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του".

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο στη δημόσια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

        Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο στη δημόσια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 194 3463 2006 114 Α

        Περιγραφή Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

       • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

        Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

       • Νόμος 225, 67 3852 2010 87 Α

        Περιγραφή Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

       • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνει απόφαση περί απευθείας μίσθωσης ακινήτου από τον δήμο.

        Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

        Όχι Όχι


       • 2 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης δαπάνης, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη επαρκούς πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του δήμου για τη μίσθωση του ακινήτου.

        Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

        Όχι Όχι


       • 3 Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατόπιν της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για απευθείας μίσθωση ακινήτου η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει και προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοκτητών ακινήτων εντός τασσόμενης προθεσμίας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καταθέτουν τις προσφορές τους.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος και Αξιολόγηση των προσφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί σε προγενέστερο χρόνο.

        Σημειώσεις Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό προσδιορισμού της μισθωτικής αξίας των προσφερόμενων ακινήτων.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Όταν η απευθείας μίσθωση αφορά σε ακίνητα που προορίζονται για στέγαση σχολείων, απαιτείται έκθεση καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων από την επιτροπή καταλληλόλητας που συγκροτεί ο δήμος κατ΄ άρθρο 94 ν. 3852/2010, η οποία γνωμοδοτεί σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στην υ.α. 37237/ΣΤ1/2007 (ΦΕΚ 635 Β ).

        Σημειώσεις Η Έκθεση Αξιολόγησης αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες

        Όχι Όχι


       • 6 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία αφού ελέγξει τις υποβληθείσες προσφορές βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης και καταλληλότητας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές έχουν προκριθεί, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους.

        Όχι Όχι


       • 7 Διαπραγμάτευση ως προς το τίμημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο διαπραγματεύεται το τίμημα με όσους έχει προκριθεί η προσφορά.

        Όχι Όχι


       • 8 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή του τελικού εκμισθωτή.

        Όχι Όχι


       • 9 Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατ΄ άρθρο 225 του ν. 3852/2010.

        Όχι Όχι


       • 10 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

        Σημειώσεις Μετά την έγκριση του Συντονιστή η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

        Ναι Όχι


       • 11 Απορριπτική απόφαση Συντονιστή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

        Ναι Όχι


       • 12 Πρόσκληση του επιλεγέντος εκμισθωτή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο προσκαλεί τον επιλεγέντα εκμισθωτή να προσέλθει για να υπογράψει την σύμβαση.

        Ναι Όχι


       • 13 Υπογραφή σύμβασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Υπογραφή της σύμβασης απευθείας μίσθωσης μεταξύ του Δημάρχου και του εκμισθωτή.

        Σημειώσεις Υπογραφή πρακτικών παράδοσης-παραλαβής ακινήτου στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.