Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1323bf6c-326d-4b5b-90d9-99dbe35667df 777529

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας μίσθωση ενός ακινήτου από Περιφέρεια (ΟΤΑ Β βαθμού). Απευθύνεται στις ίδιες τις Περιφέρειες καθώς και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως πιθανό εκμισθωτή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010.
    
    Αποτελεί την προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από τους έχοντες έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από ΟΤΑ Β Βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • Νόμος 176, 225, 227, 273 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Είναι τα άρθρα που αναφέρονται: α) αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής β) έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ β΄ βαθμού γ) ειδική διοικητική προσφυγή και δ) στην περιουσία των Περιφερειών που ορίζει ότι εφαρμοστέες διατάξεις για τα θέματα απόκτησης, διαχείρισης, προστασίας και διάθεσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας των περιφερειών, είναι οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, όπως αυτές ισχύουν και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 16 ορίζει ότι για τη μίσθωση ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους απαιτείται δημοπρασία, καθώς και τις κατ` εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται δημοπρασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 20, 53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για απευθείας αγορά ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή


       Περιγραφή Συνεδρίαση και λήψη απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής για τη σκοπιμότητα και τους όρους της απευθείας μίσθωσης

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση της Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Σημειώσεις Δυνητικά η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ή δημοσιεύεται στο τύπο.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής για απευθείας μίσθωση ακινήτου, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας/Τμήμα συντάσσει και προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοκτητών ακινήτων εντός τασσόμενης προθεσμίας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καταθέτουν τις προσφορές τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος και Αξιολόγηση των προσφορών από Επιτροπή Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης που έχει ορισθεί σε προγενέστερο χρόνο.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης και υποβολή της στην Περιφερειακή Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση των προκρινόμενων προσφορών.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής για τις προκρινόμενες προσφορές στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπραγμάτευση της Περιφερειακής Επιτροπής του τιμήματος με όσους έχει προκριθεί η προσφορά τους.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τις υποβληθείσες προσφορές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει είτε την επιλογή του τελικού εκμισθωτή, είτε την επανάληψη της διαδικασίας αν δεν επιτευχθεί οικονομικό αποτέλεσμα.

       Όχι Όχι


      • 11 Απόφαση επανάληψης διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποφασίζεται η επανάληψη της διαδικασίας στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται οικονομικό αποτέλεσμα.

       Σημειώσεις Εκκινεί η διαδικασία από τη δημόσια πρόσκληση.

       Ναι Όχι


      • 12 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τις υποβληθείσες προσφορές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει την επιλογή του κατάλληλου ακινήτου.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Ναι Όχι


      • 13 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την μίσθωση που θα προκύψει.

       Όχι Όχι


      • 14 Ανάρτηση απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναρτάται η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Σημειώσεις Αποτελεί υποχρέωση των φορέων γενικής κυβέρνησης η ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 15 Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατ΄ άρθρο 225 του ν. 3852/2010.

       Ναι Όχι


      • 16 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής

       Ναι Όχι


      • 17 Απορριπτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

       Σημειώσεις Μετά την απόρριψη της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η διαδικασία για την απευθείας μίσθωση επαναλαμβάνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή.

       Ναι Όχι


      • 18 Απόφαση επανάληψης διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απορριπτική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία αποφασίζει την εκκίνηση της επαναληπτικής διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 19 Ανάρτηση απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εγκεκριμένη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Όχι


      • 20 Πρόσκληση του επιλεγέντος εκμισθωτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή προσκαλεί τον επιλεγέντα εκμισθωτή να προσέλθει για να υπογράψει την σύμβαση.

       Ναι Όχι


      • 21 Υπογραφή σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή της σύμβασης απευθείας μίσθωσης μεταξύ του Περιφερειάρχη και του εκμισθωτή.

       Σημειώσεις Υπογραφή πρακτικών παράδοσης-παραλαβής ακινήτου στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.