Απευθείας Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης κλπ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση94b6279d-b2d2-4d8b-8a4c-60a8f9f4b3c6 759649

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας παραχώρηση σε όμορες επιχειρήσεις της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι εν λόγω κοινόχρηστοι χώροι, με αντάλλαγμα χρήσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου ιδιώτη ή φορέα για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από το δήμο, λόγω ομορότητας.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο πλαίσιο της εκδοθείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Κατά της απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010.
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από ΟΤΑ α΄ βαθμού με αντάλλαγμα χρήσης.

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από δήμο με αντάλλαγμα χρήσης.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Χρήσης α) Δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως αυτό ισχύει. β) Μέχρι τις 31.10.2023, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Δικαιούμενοι τη παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των μισθώσεων λόγω ομορότητας.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Σύμφωνη γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στις περιπτώσεις που, ο προς παραχώρηση χώρος, βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Βεβαίωση

       Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο. Δημοτική ενημερότητα

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8011

      • 4 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Yπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, ελεγμένο και θεωρημένο από τον Δήμο. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Yπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, ελεγμένο και θεωρημένο από τον Δήμο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο εν λόγω υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος αποτυπώνονται: α) ο προς παραχώρηση χώρος και β) ο χώρος μέσα στον οποίο είναι δυνατή η παραχώρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • Νόμος 13, 15, 16A 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Νόμος 42 (παρ. 6) 4607 2019 65 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ανταλλάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100065

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 38609 2023 1432 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e10i4EorMbPZLs46mvH0tMsy8rzSZFxgk-emR9UVVX3p9kAYi3ORfmaqC8PUTp-mcpMLyRogxyOYm75h8iB-tM3 vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0ZVMaRmyu9jQ9eWge1wyPQhnkU5AY4nsYWHZY4goBDtyg..

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 58782 ΕΞ 2023 2531 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202531

      • Νόμος 9,53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις» Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για τον καθορισμό του ανταλλάγματος των προς παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, ανά τετραγωνικό μέτρο.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση Κτηματικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Κτηματική Υπηρεσία εγκρίνει το καθορισθέν αντάλλαγμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O δήμος, με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του και τον τύπο, καλεί τους έχοντες δικαίωμα να ασκήσουν προτιμησιακό δικαίωμα για την απευθείας απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, λόγω ομορότητας, να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να συνάψουν συμφωνητικό μίσθωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη αίτησης ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή φορέας που πληροί τις προϋποθέσεις ομορότητας του αρ. 13 του ν. 2971/2001 υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον οικείο δήμο για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, με αντάλλαγμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα του δήμου για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, ελέγχει την αίτηση και διαβιβάζει εντός επτά (7) ημερών στην Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου σύμβασης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύμφωνη Γνώμη Κτηματικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας ενημερώνει εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του σχεδίου τον οικείο δήμο εάν συμφωνεί με το περιεχόμενο της σύμβασης.

       Σημειώσεις Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη Υπηρεσιακού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κτηματική Υπηρεσία συντάσσει οίκοθεν υπηρεσιακό σημείωμα με το υπέρ του Δημοσίου ποσό του ανταλλάγματος, το οποίο αποστέλλει στο δήμο για κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Παρόμοια διαδικασία ακολουθεί και ο δήμος, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό στην ταμειακή του υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 8 Είσπραξη μισθωτικού ανταλλάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα ποσά στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 9 Πρόσκληση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αιτών καλείται να συνυπογράψει με το Δήμαρχο το σχέδιο της σύμβασης σε τρία (3) αντίτυπα.

       Σημειώσεις Ο οικείος δήμος, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης, οφείλει να ενσωματώσει στο οριστικό σχέδιο της σύμβασης τις υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας, καθώς και τον αριθμό διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 10 Προσυπογραφή σχεδίου σύμβασης παραχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα τρία (3) αντίτυπα του οριστικού σχεδίου σύμβασης παραχώρησης - με συνημμένο το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του δημοσίου στην αρμόδια ΔΟΥ - αποστέλλονται στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας για προσυπογραφή.

       Σημειώσεις Τα δύο (2) αντίτυπα της σύμβασης επιστρέφονται στο δήμο, προκειμένου το ένα να δοθεί στον ενδιαφερόμενο. Η σύμβαση παραχώρησης αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.