Αποδοχές και αποζημίωση πρόσθετης εργασίας για αποσπασμένους βάσει ειδικών διατάξεων υπαλλήλων ΟΤΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση128c2692-47ee-4d72-9193-cef136820d99 128269

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποδοχές και την αποζημίωση της πρόσθετης εργασίας των αποσπασμένων,βάσει ειδικών διατάξεων,υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές και η αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών που αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων στο Υπουργείο Εσωτερικών τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν σε γραφεία Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο γραφείο του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών τομές Διοικητικής Ανασυγκροτησης.

Τελευταία ενημέρωση

18/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αποσπασμένο σε Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή ή Πολιτικό κόμμα υπάλληλο για την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης και αντίστοιχη βεβαίωση από τον αρμόδιο Βουλευτή ή Κόμμα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Εισαγωγή με κωδικούς που αποστέλλονται με το email ηλεκτρονικά και λαμβάνουν μοναδικό κωδικό αυθεντικότητας μέσω της εφαρμογής PstEmp.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποδοχές και αποζημίωση πρόσθετης εργασίας για αποσπασμένους βάσει ειδικών διατάξεων υπαλλήλων ΟΤΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • Νόμος 61 4590 2019 17 Α

       Περιγραφή Αποδοχές και αποζημίωση πρόσθετης κατά χρόνο απασχόλησης για αποσπασμένους βάσει ειδικών διατάξεων,υπαλλήλων Ο.Τ.Α. : 1.Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές και η αποζημίωση για εργασία καθυπέρβαση υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών που αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων στο Υπουργείο Εσωτερικών τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν σε γραφεία Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο γραφείο του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών τομές Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2.Δαπάνες που αφορούν στην αποζημίωση για εργασία καθυπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων της παρ.1 και εκκρεμεί η καταβολή τους, λόγω μη θεώρησης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για τον λόγο της καταβολής τους από τους ΟΤΑ, στους οποίους ανήκουν, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100017

      • Νόμος 6 1878 1990 33 Α

       Περιγραφή Κύρωση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αρ. 19/8-2-1990 (ΦΕΚ 16 τ. Α΄ 13-2-1990) που έχει ως εξής:"Διάθεση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών΄΄

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100033

      • Νόμος 2 και 3 1895 1990 116 Α

       Περιγραφή Άρθρα 2 & 3: .Οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 19/8-2-90 ( ΦΕΚ 16 τ. Α΄/13-2-1990),που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 (φεκ 33 τ. Α΄/20-3-1990),εφαρμόζονται και για τους Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους αποκλειστικά στην Ελλάδα. Αποσπάσεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν..δ. 216/1974 ( ΦΕΚ Α΄367 ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100116

      • 1 Αίτημα Βουλευτή , Ευρωβουλευτή ή Πολιτικού κόμματος για απόσπαση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αίτημα Βουλευτή, Ευρωβουλευτή ή Πολιτικού κόμματος για απόσπαση στο Γραφείο του ενός συγκεκριμένου υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη προερχόμενου από Δήμο ή Περιφέρεια .

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης από Αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΣ για απόσπαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης από Αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΣ για απόσπαση και διάθεση συγκεκριμένου υπαλλήλου βάσει του αιτήματος σε Βουλευτή, Ευρωβουλευτή ή πολιτικό κόμμα.

       Ναι Όχι


      • 3 Αναζήτηση στοιχείων από ενδιαφερόμενο υπάλληλο και απο την Υπηρεσία του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και τον φορέα προέλευσής του προκειμένου να καταχωρηθεί στο πρόγραμμα μισθοδοσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και να δημιουργηθεί μισθολογική καρτέλλα για να πληρωθεί από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολη με e-mail κωδικών προσβασης του Πληροφοριακού συστήματος (PstEmp).στον Βουλευτή,Πολιτικό Κόμμα καθως και στον υπαλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή μέσω e-mail κωδικών πρόσβασης σε Βουλευτή,Ευρωβουλευτή και Πολιτικό Κόμμα καθώς και στον υπάλληλο του πληροφοριακού συστήματος (PstEmp) για καταγραφή μηνιαίας βεβαίωσης και υπεύθυνων δηλώσεων εκτέλεσης που αφορούν την χορήγηση υπερωριακής απασχόλησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Επεξεργασία των στοιχείων από το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών του ΥΠΕΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Επεξεργασία των στοιχείων από το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ,καταχώρηση υπερωριών στο μισθοδοτικό πρόγραμμα,υπολογισμός μέσω της εφαρμογής αποδοχών κρατήσεων και έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων δαπάνης.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή μέσω e-mail της κατάστασης δαπάνης στον υπάλληλο για έγκριση από πλευράς του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Αποστολή μέσω e-mail της κατάστασης δαπάνης μέσω της εφαρμογής (PstEmp) στον υπάλληλο για αποδοχή και έγκριση της δαπάνης που προέκυψε μετά την καταχώρηση και τους υπολογισμούς από το πρόγραμμα μισθοδοσίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Υπογραφή από την αρμόδια Διοίκηση του ΥΠΕΣ όλων των δικαιολογητικών και αποστολή για έλεγχο και πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Υπογραφή από τα αρμόδια όργανα Διοίκησης του ΥΠΕΣ δικαιολογητικών και αποστολή τους προς έλεγχο ,έκδοση ενταλμάτων και πληρωμής αυτών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ανάρτηση στην σχετική πλατφόρμα αρχείων μορφής xml.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.