Αποζημίωση θετικών προβάτων και αιγών στη βρουκέλλωση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd696e420-bc6e-4251-ab5f-6f468aff41f8 696420

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών, Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων, Τμήματα Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 12

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποζημίωση θετικών προβάτων και αιγών στη βρουκέλλωση. Μετά από την υποχρεωτική σφαγή των αιγοπροβάτων λόγω βρουκέλλωσης, μπορεί ο δικαιούχος κτηνοτρόφος να αιτηθεί αποζημίωσης. Η αποζημίωση είναι 70% της προβλεπόμενης τιμής σε περίπτωση σφαγής και 80% σε περίπτωση κατάσχεσης του σφάγιου σύμφωνα με την εκάστοτε ετήσια κοινή υπουργική απόφαση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών, Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων, Τμήματα Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Παρατηρήσεις

Καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται για σφαγές αιγοπροβάτων που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της Απόφασης Λήψης Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ). Εφόσον στην εκτροφή υπάρχει έστω και ένα από τα ζώα τα οποία έπρεπε να σφαγούν, σύμφωνα με την αντίστοιχη ΑΛΥΜ, μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την επίδοσή της, ο κτηνοτρόφος υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ αποζημίωση που τυχόν έχει ήδη εγκριθεί ή καταβληθεί και συνδέεται με την ΑΛΥΜ αυτή, αντιστοίχως ανακαλείται ή ανακτάται εντόκως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποζημίωσης δικαιούχου.

Σημειώσεις

1. Για την καταβολή αποζημίωσης στο δικαιούχο απαιτείται, η υποβολή των δικαιολογητικών προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 2. Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση σφαγής και αξιοποίησης των ζώων. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας ο κτηνοτρόφος, δε δικαιούται αποζημίωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποζημίωση θετικών αιγοπροβάτων στον μελιταίο πυρετό.

      Επίσημος τίτλος

      Αποζημίωση θετικών προβάτων και αιγών στη βρουκέλλωση


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υγειονομικές Να έχουν σφαγεί τα αιγοπρόβατα στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος της βρουκέλλωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Την απόφαση λήψης υγειονομικών μέτρων (ΑΛΥΜ) για την εκμετάλλευση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο της εκμετάλλευσης με την ημερομηνία επίδοσης. Απόφαση

       Την απόφαση λήψης υγειονομικών μέτρων (ΑΛΥΜ) για την εκμετάλλευση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο της εκμετάλλευσης με την ημερομηνία επίδοσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Τα έγγραφα αποστολής δειγμάτων και τα απαντητικά έγγραφα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Τα έγγραφα αποστολής δειγμάτων και τα απαντητικά έγγραφα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 3 Τον επικαιροποιημένο, μηχανογραφημένο κατάλογο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής την ημέρα έκδοσης της ΑΛΥΜ. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Τον επικαιροποιημένο, μηχανογραφημένο κατάλογο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής την ημέρα έκδοσης της ΑΛΥΜ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Πρακτικά εκτίμησης της αξίας των ζώντων ζώων. Πρακτικό

       Πρακτικά εκτίμησης της αξίας των ζώντων ζώων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 5 Το Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης. Δελτίο

       Το Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 6 Τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των γενεαλογικών πιστοποιητικών των ζώων Πιστοποιητικό

       Τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των γενεαλογικών πιστοποιητικών των ζώων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κατά την οποία οδηγούνται σε σφαγή ζώα τα οποία φέρουν γενεαλογικό πιστοποιητικό (pedigree)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8619

      • 7 Τα πιστοποιητικά μετακίνησης προς το σφαγείο, από τα οποία να προκύπτει και η ημερομηνία σφαγής. Πιστοποιητικό

       Τα πιστοποιητικά μετακίνησης προς το σφαγείο, από τα οποία να προκύπτει και η ημερομηνία σφαγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Τη βεβαίωση κατάσχεσης του σφάγιου Βεβαίωση

       Τη βεβαίωση κατάσχεσης του σφάγιου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κατά την οποία έχει κατασχεθεί όλο το σφάγιο για υγειονομικούς λόγους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 9703

      • 9 Το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής (η πρώτη και η τελευταία σελίδα). Έγγραφο

       Το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής (η πρώτη και η τελευταία σελίδα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 10 Το Πιστοποιητικό Καθαρισμού και Απολύμανσης της εκμετάλλευσης και τα τιμολόγια αγοράς απολυμαντικού ΤΠ3. Πιστοποιητικό

       Το Πιστοποιητικό Καθαρισμού και Απολύμανσης της εκμετάλλευσης και τα τιμολόγια αγοράς απολυμαντικού ΤΠ3.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 11 Το έντυπο ελέγχου τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Έγγραφο

       Το έντυπο ελέγχου τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 12 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Τήρηση προϋποθέσεων του Καν. 702/2014 της Επιτροπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 1494/299861 2022 5291 Β

       Περιγραφή Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205291

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 134453 2015 2857 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β2573).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202857

      • Κανονισμός 702 2014

       Περιγραφή Για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 46274 2014 2573 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202573

      • Νόμος 24 3147 2003 135 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση άρθρου του ν. 31409/1983.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100135

      • Νόμος 3 1409 1983 199 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100199

      • Νομοθετικό Διάταγμα 134 1974 320 Α

       Περιγραφή Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19740100320

      • 1 Λήψη αίτησης του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκτροφέας, μετά από την υποχρεωτική σφαγή των ζώων του μπορεί να αιτηθεί αποζημίωσης.

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της σφαγής των ζώων. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας ο κτηνοτρόφος δε δικαιούται αποζημίωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Εκτίμηση της αξίας των ζώντων ζώων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αμέσως και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης απόφασης λήψης υγειονομικών μέτρων (ΑΛΥΜ), συνέρχεται η αρμόδια επιτροπή εκτίμησης των ζώων, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση των ζώων, λαμβανομένων υπόψη της προβλεπόμενης στην εκάστοτε ετήσια ΚΥΑ αποζημιώσεων, αξίας αυτών, και ενδεχομένως των τιμολογίων αγοράς/πώλησης ζώων του τελευταίου τριμήνου που έχει στη διάθεσή του ο εκτροφέας και αυθημερόν συντάσσεται το πρακτικό εκτίμησης, το οποίο υπογράφεται.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουρία φακέλου δικαιούχου εκτροφέα από την οικεία κτηνιατρική αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημιουργείται φάκελος για τον δικαιούχο εκτροφέα. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα παραστατικά/δικαιολογητικά που δικαιολογούν, τις δαπάνες αποζημίωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος για κάθε δικαιούχο εκτροφέα, ανατίθεται αποκλειστικά σε έναν αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος τελεί υπό την ευθύνη και την αρμοδιότητα των άμεσων προϊσταμένων του, τον χειρισμό, τον έλεγχο και την πληρότητα αυτού.

       Σημειώσεις Εκτός από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ο φάκελος περιέχει και την κατάσταση πληρωμής στον δικαιούχο. Το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής της αίτησης και των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον δικαιούχο ολοκληρώνεται ο έλεγχος της πληρότητας των παραστατικών του ατομικού του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Μη πληρότητα Φακέλου: Απόρριψη αιτήματος πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αιτήματα πληρωμής που είναι ελλιπή, δεν γίνονται δεκτά.

       Ναι Ναι


      • 6 Πληρότητα Φακέλου: Διαβίβαση φακέλου στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αιτήματα οικονομικών αποζημιώσεων μαζί με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής, υποβάλλονται ανά τρίμηνο από τις ΔΑΟΚ προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων (ΔΥΖ) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 7 Έγκριση αιτήματος πληρωμής και Υποβολή δαπάνης/ Εγγραφή δαπάνης στο ΠΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, υποβάλλει στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα ΠΔΕ όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της δαπάνης στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις, Τεχνικό Δελτίο έργου), σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει.

       Σημειώσεις Οι δαπάνες που αποστέλλονται αφορούν στο σύνολο των δικαιούχων κτηνοτρόφων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων βάσει των αιτημάτων πληρωμής εκδίδει υπουργική απόφαση έγκρισης διάθεσης και κατανομής των απαιτούμενων ποσών, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, για την πληρωμή του έργου.

       Σημειώσεις Την ανωτέρω υπουργική απόφαση τη διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥπΑΑΤ προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση του έργου και των λογαριασμών των υπολόγων.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή δικαιολογητικών από τις ΔΑΟΚ στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ αποστέλλουν στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών (Διευθύνσεις Οικονομικού ή Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης) που έχουν οριστεί υπόλογοι διαχειριστές του έργου, τα αιτήματα πληρωμής μαζί με αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατά τόπους Τμημάτων Κτηνιατρικής, στις οποίες αναφέρεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα τους και τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας για κάθε έλεγχο, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.

       Ναι Όχι


      • 10 Πίστωση αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα χρήματα πιστώνονται, εφόσον όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα τους.

       Σημειώσεις Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τους ορισμένους υπεύθυνους λογαριασμού, μέσω της πλατφόρμας του e-pde, σύμφωνα με την υπ αρ.134453/ 23-12-2015 (Β2857) κοινή υπουργική απόφαση.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.