Αποσπάσεις Διοικητικών Υπαλλήλων στα Συντονιστικά Γραφεία Εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση993455ee-b361-4a64-ae50-4a63377df32a 369846

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
5
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά τις αποσπάσεις Διοικητικών Υπαλλήλων στα Συντονιστικά Γραφεία Εξωτερικού

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύναται ν αποσπαστούν μέχρι τρεις διοικητικοί υπάλληλοι κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Oι ενδιαφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής ένστασης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις Διοικητικών Υπαλλήλων στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Πρέπει να έχουν διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών. Πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης. Επαρκείς γνώσεις της πληροφορικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του πδ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό Σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 2 Φωτοαντίγραφα των ελληνικών τίτλων σπουδών Έγγραφο

       Φωτοαντίγραφα των ελληνικών τίτλων σπουδών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Για τους κατόχους ξένου τίτλου σπουδών απαιτείται κατάθεση φωτοτυπίας αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσης επικυρωμένης μετάφρασης του σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου του ν.4250/2014 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Αποδεικτικό

       Για τους κατόχους ξένου τίτλου σπουδών απαιτείται κατάθεση φωτοτυπίας αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσης επικυρωμένης μετάφρασης του σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου του ν.4250/2014 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 4 Αποδεικτικά γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Για τους τίτλους ξένων απαιτείται φωτοτυπία του/των επικυρωμένου/ων πρωτότυπου/ων τίτλου/τίτλων, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασής του/τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (74/Α΄). Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Για τους τίτλους ξένων απαιτείται φωτοτυπία του/των επικυρωμένου/ων πρωτότυπου/ων τίτλου/τίτλων, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασής του/τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (74/Α΄).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπαλλήλου στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του υπαλλήλου πειθαρχική ή ποινική δίωξη, ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, ότι δεν έχει οιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου και ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας των πιστοποιητικών που προσκομίζει Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπαλλήλου στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του υπαλλήλου πειθαρχική ή ποινική δίωξη, ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, ότι δεν έχει οιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου και ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας των πιστοποιητικών που προσκομίζει

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 4415/2016 2016 159 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Υπουργική Απόφαση 164667/Γ1/03.10.2017 2017 3628 Β

       Περιγραφή Ορισμός αριθμού διοικητικών υπαλλήλων που αποσπώνται στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203648

       ΑΔΑ 7ΚΑΑ4653ΠΣ-Ω00

      • Υπουργική Απόφαση 79250/Γ1/12.05.2017 2017 1791 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201791

       ΑΔΑ 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/17055/0022/08.04.2013 2013 945 Β

       Περιγραφή Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘΠΑ που αποσπώνται στο εξωτερικό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200945

      • 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι

       Όχι Όχι


      • 3 Μοριοδότηση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μοριοδότηση των υποψηφίων

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση και ανακοίνωση προσωρινών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Κατάρτιση και ανακοίνωση προσωρινών πινάκων

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων

       Όχι Όχι


      • 7 Κατάρτιση τελικού πίνακα υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Κατάρτιση τελικών πινάκων υποψηφίων

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση υπουργικής απόφασης για τις αποσπάσεις των διοικητικών υπαλλήλων στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Υπουργική απόφαση απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση υπουργικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Δημοσίευση υπουργικής απόφασης απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.