Αποσπάσεις Υπαλλήλων άλλων Φορέων/ ΥΠΕΞ σε Αρχές ΕΥ λόγω Συνυπηρέτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση67b8cbb4-f735-451e-8880-1911f7fd0895 831537

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων φορεων του Υπουργείου Εξωτερικών σε Αρχες Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Ειδικότερα: Α) σε απόσπαση υπαλλήλων άλλων φορέων στην αλλοδαπή, λόγω συνυπηρέτησης, με τον/την σύζυγο ή έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης, που είναι υπάλληλος άλλου Φορέα και αποσπασμένος σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

(άρθρο 162β του ν.4781/2021)

Β) σε απόσπαση υπάλληλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην αλλοδαπή, λόγω συνυπηρέτησης, των οποίων ο/η σύζυγος ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος υπηρετεί ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. (άρθρο 329 παρ.12α και β του ν.4781/2021 - ΦΕΚ 31/Α΄).

Γ) σε απόσπαση υπάλληλων άλλων φορέων στην αλλοδαπή, λόγω συνυπηρέτησης, των οποίων ο/η σύζυγος ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος υπηρετεί ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 329 παρ.12α και β του ν.4781/2021 - ΦΕΚ 31/Α΄).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου σε Αρχή ή οι Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΞ στην οποία/ες επιθυμεί να αποσπασθεί για λόγους συνυπηρέτησης.

Σημειώσεις

Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στον Φορέα του. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα πρέπει να αναφέρει ρητά σε ποιά/ές Αρχή/ές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΞ ενδιαφέρεται να αποσπασθεί λόγω συνυπηρέτησης, τα στοιχεία του/της συζύγου καθώς και τις διατάξεις που προβλέπουν την σχετική απόσπαση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή, δικαστική Προσφυγή
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων φορέων και υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ., λόγω συνυπηρέτησης.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Προϋποθέσεις απόσπασης υπαλλήλων άλλων Φορέων (εκτός ΥΠΕΞ) σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, λόγω συνυπηρέτησης, με σύζυγο ή με το έτερο συμβαλλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος, που έχει αποσπασθεί σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ. (άρθρο 16 ΠΑΡ.2β του ν.4781/2021 (ΦΕΚ 31/Α): - 1. αφορά σε Υπαλλήλους άλλων υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, (εκτός ΥΠΕΞ) συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000, Α’ 67), καθώς και ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 2- ο/η σύζυγος ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος να είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου υπάλληλοι άλλων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών και να έχουν αποσπασθεί σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας. - 3. η απόσπαση διαρκεί για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου ή του έτερου συμβαλλόμενου με σύμφωνο συμβίωσης μέρους. - 4. η απόσπαση διενεργείται μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής, - 5. για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. - 6. οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο αυτοί ανήκουν και δεν δικαιούνται αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής. - 7. αν ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος Τμήματος, υποβάλλει αίτηση προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή, προκειμένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. - 8. εφόσον ο αιτών την απόσπαση ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, η απόσπασή του δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προϋποθέσεις απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων φορέων (εκτός ΥΠΕΞ) σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, λόγω συνυπηρέτησης, με σύζυγο ή με το έτερο συμβαλλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος, που υπηρετεί ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ. (άρθρο 329 ΠΑΡ.12α και β του ν.4781/2021 (ΦΕΚ 31/Α): -1. αφορά σε Υπάλληλους του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων και Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, -2. οι σύζυγοι των οποίων ο/η σύζυγος ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος να υπηρετεί ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ. - 3. η απόσπαση διαρκεί για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου ή του συμβαλλόμενου σε σύμφωνο συμβίωσης μέρους. -4. απαιτείται σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής. - 5. οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, από τον φορέα προέλευσης και δεν δικαιούνται αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στον Φορέα του υπαλλήλου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υπαλλήλου. Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υπαλλήλου.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στον Φορέα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Πρόσφατο Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόσφατο Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στον Φορέα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Απόφαση απόσπασης του/της συζύγου που υπηρετεί στην Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ καθώς και έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας του/της στην Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόφαση απόσπασης του/της συζύγου που υπηρετεί στην Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ καθώς και έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας του/της στην Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στον Φορέα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Διαβίβαση αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών περί Απόσπασης υπαλλήλου σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ), λόγω συνυπηρέτησης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαβίβαση αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών περί Απόσπασης υπαλλήλου σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ), λόγω συνυπηρέτησης.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο εν λόγω διαβιβαστικό έγγραφο θα αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου καθώς και τα στοιχεία του/ της συζύγου που υπηρετεί σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΞ. Θα αναφέρεται ρητά η σύμφωνη γνώμη του Φορέα ως προς την απόσπαση καθώς και τη σχετική διατάξη που την προβλέπει. Ειδικά σε περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικού θα πρέπει να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας του εκπαιδευτικού σε σχολεία ή υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην χώρα που που βρίσκεται η Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ, στην οποία αιτείται να αποσπασθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 16 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Υπάλληλοι άλλων υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000, Α’ 67), καθώς και ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των οποίων ο/η σύζυγος ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου υπάλληλοι άλλων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος, είτε στην ίδια την Αρχή είτε σε άλλη Αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου ή του έτερου συμβαλλόμενου με σύμφωνο συμβίωσης μέρους. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής, είτε η απόσπαση γίνεται στην Αρχή αυτή, είτε σε άλλη ελληνική υπηρεσία της περιοχής αρμοδιότητας της εν λόγω Αρχής. Για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο αυτοί ανήκουν και δεν δικαιούνται αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής. Αν ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος Τμήματος, υποβάλλει αίτηση προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή, προκειμένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, η απόσπασή του δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.(παράγραφος 16 2β)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 329 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή «12. α) Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων και Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, των οποίων ο/η σύζυγος ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος υπηρετεί ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται στην ίδια πόλη με την Αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος ή το συμβαλλόμενο σε σύμφωνο συμβίωσης μέρος, είτε στην ίδια την Αρχή, είτε σε άλλη Αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου ή του συμβαλλόμενου σε σύμφωνο συμβίωσης μέρους. Η απόσπαση διενεργείται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και για τους λοιπούς υπαλλήλους με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται και στις δύο περιπτώσεις μετά από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής.β) Οι αποσπώμενοι, σύμφωνα με την παρούσα υπάλληλοι λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, από τον φορέα προέλευσης και δεν δικαιούνται αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής».(παράγραφος 12α,β)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Διαβίβαση αιτήματος και δικαιολογητικών απόσπασης από τον Φορέα του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου στη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του Υπουργειου Εξωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Διαβίβαση αιτήματος και δικαιολογητικών απόσπασης από τον Φορέα του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου στη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του Υπουργειου Εξωτερικών.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Υπουργειου Εξωτερικών με συνυπηρέτηση με υπάλληλο Υπουργειου Εξωτερικών , η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Ελεγχος αίτησης/δικαιολογητικών και αποστολή εγγράφου από την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του ΥΠΕΞ προς την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας προς διατύπωση γνώμης του επικεφαλής της Αρχής ως προς την εν θέματι απόσπαση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελεγχος αίτησης/δικαιολογητικών και αποστολή εγγράφου από την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του ΥΠΕΞ προς την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας προς διατύπωση γνώμης του επικεφαλής της Αρχής ως προς την εν θέματι απόσπαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Στην περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο αποσπασμένο ένστολο, απαιτείται θετκή γνωμοδότηση υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Στην περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο αποσπασμένο ένστολο,απαιτείται θετκή γνωμοδότηση υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη/υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Εξωτερικών και αποστολή προς συνυπογραφή από τον συναρμόδιο Φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη/υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Εξωτερικών και αποστολή προς συνυπογραφή από τον συναρμόδιο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Υπουργείου Εξωτερικών λόγω συνυπηρέτησης με υπάλληλο Υπουργείου Εξωτερικών συντάσσεται υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Εξωτερικών

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή της υπογεγραμμένης κοινής υπουργικής απόφασης/ανάρτησης αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ/κοινοποίηση της στον συναρμόδιο Φορέα και στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Παραλαβή της υπογεγραμμένης κοινής υπουργικής απόφασης/ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ/κοινοποίηση της στον συναρμόδιο Φορέα, στην Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας και στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Υπουργείου Εξωτερικών λόγω συνυπηρέτησης με υπάλληλο Υπουργείου Εξωτερικών η σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στην Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας και στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.