Αποφάσεις ανάκλησης διορισμού Δικαστικών Επιμελητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0a748196-f7a4-4a4b-8126-39d8329df1e4 203269

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση διορισμού Δικαστικών Επιμελητών. Ο διορισμός του δικαστικού επιμελητή μπορεί να ανακληθεί εάν ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί το διορισμό του ή εάν ο διορισμός έχει γίνει κατά παράβαση του Νόμου. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο διορισμός δικαστικού επιμελητή ανακαλείται α) αν ο διοριζόμενος δεν αποδεχτεί το διορισμό του, είτε ρητά είτε σιωπηρά με την παραμέληση της προθεσμίας για όρκιση, ή της προθεσμίας για εγγραφή στο μητρώο, είτε β) εάν ο διορισμός έγινε κατά παράβαση νόμου. Στη δεύτερη περίπτωση η ανάκληση μπορεί να γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη από τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εάν ο διοριζόμενος έχει προκαλέσει την παρανομία ή βοήθησε σε αυτή, η ανάκληση μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο πολίτης δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται το διορισμό του ως δικαστικού επιμελητή.

Σημειώσεις

Μόνο εφόσον δεν προκύπτει από το Αρχείο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών της Δ/νσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης η μη αποδοχή του διορισμού του Δικαστικού Επιμελητή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκληση διορισμού Δικαστικού Επιμελητή

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης ανάκλησης διορισμού Δικαστικών Επιμελητών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο διοριζόμενος δεν αποδέχτηκε το διορισμό του, είτε ρητά είτε σιωπηρά με την παραμέληση της προθεσμίας για όρκιση, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 15 και 2 του άρθρου 16 του Ν. 2318/1995 ή της προθεσμίας για εγγραφή στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ανωτέρου νόμου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο διορισμός του Δικαστικού Επιμελητή έγινε κατά παράβαση του νόμου. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο ετών από τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση όμως που ο διοριζόμενος προκάλεσε την παρανομία ή βοήθησε σε αυτή, η ανάκληση μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχείο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών της Δ/νσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο προκύπτει η μη αποδοχή του διορισμού του Δικαστικού Επιμελητή. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αρχείο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών της Δ/νσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο προκύπτει η μη αποδοχή του διορισμού του Δικαστικού Επιμελητή.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Από το αρχείο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών προκύπτει ότι δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ο Δικαστικός Επιμελητής εφόσον δεν τήρησε τις προθεσμίες προς όρκισή του. Θεωρείται ότι δεν αποδέχθηκε το διορισμό και δεν γίνεται δεκτός για όρκιση ο διοριζόμενος, αν πέρασαν άπρακτες οι προθεσμίες των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Νόμου 2318/1995. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παραταθούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για ένα μήνα σε περίπτωση αδυναμίας για την όρκιση από ανώτερη βία, την οποία πρέπει να αποδείξει ο διοριζόμενος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο πολίτης δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται το διορισμό του ως δικαστικού επιμελητή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο πολίτης δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται το διορισμό του ως δικαστικού επιμελητή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • 3 Αρχείο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών της Δ/νσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το οποίο προκύπτει ότι ο διορισμός του Δικαστικού Επιμελητή έγινε κατά παράβαση του νόμου Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αρχείο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών της Δ/νσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το οποίο προκύπτει ότι ο διορισμός του Δικαστικού Επιμελητή έγινε κατά παράβαση του νόμου       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Νόμος 18 2318 1995 126 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις ανάκλησης διορισμού δικαστικού επιμελητή .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100126

      • 1 Σύνταξη απόφασης ανάκληση Διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση της πράξης ανάκλησης Διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 5 Ανακοίνωση της απόφασης ανάκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ανάκληση του διορισμού γνωστοποιείται στον οικείο σύλλογο δικαστικών επιμελητών, ο οποίος ενημερώνει σχετικά την ομοσπονδία δικαστικών επιμελητών και επιδίδεται με φροντίδα του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών στο δικαστικό επιμελητή, ισχύει δε από την επίδοσή της σε αυτόν.

       Σημειώσεις Αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από της δημοσίευσή της, η επίδοση θεωρείται ότι έγινε την τριακοστή ημέρα από αυτή.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.