Απόλυση Επίτιμων Προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf93d93ce-fd4c-4461-b45d-4c7d9bf3363e 939344

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απόλυση Επίτιμων Γενικών Προξένων και Επίτιμων Προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία απόλυσης Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου της Ελλάδας σε χώρα του εξωτερικού εκκινεί σε περίπτωση υποβολής παραίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου αποχώρησης από την υπηρεσία ή κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Πρεσβείας της Ελλάδας εφόσον διαπιστωθεί η μη ορθή άσκηση των προξενικών καθηκόντων ή σε περίπτωση που το ξένος κράτος άρει την προηγούμενη συγκατάθεσή του για το διορισμό. Η ακολουθούμενη διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 305 του ν. 4781/2021 ενώ επίσης είναι εφαρμοστέα η Σύμβαση της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις (κυρωθείσα από την Ελλάδα με το ν. 90/1975)

Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση πρόθεσης παραίτησης από τα καθήκοντα του Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου της Ελλάδας στην αλλοδαπή για : λόγους υγείας, επαγγελματικούς λόγους, αλλαγής μονίμου κατοικίας, οικονομικούς λόγους, λοιπούς σοβαρούς προσωπικούς -οικογενειακούς λόγους.

Σημειώσεις

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dst1@mfa.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24

    του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική

    προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απαλλαγή Επίτιμων Γενικών Προξένων και Επίτιμων Προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή από τα καθήκοντά τους

      Επίσημος τίτλος

      Απόλυση Επίτιμων Γενικών Προξένων και Επίτιμων Προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εισήγηση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Να παύσουν να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις διορισμού, οι οποίες περιγράφονται στη διαδικασία "Διορισμός επίτιμων προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή" .

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Άρση της αρχικώς παρασχεθείσας συγκατάθεσης του κράτους υποδοχής, η οποία διαβιβάζεται με Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στην οικεία Πρεσβεία της Ελλάδας, από την οποία εποπτεύεται η άμισθη προξενική αρχή.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Μη ορθή άσκηση των προξενικών καθηκόντων

       Ναι Ναι

      • Νόμος 305 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 2 του άρθρου 305 ορίζεται ότι οι Επίτιμοι Γενικοί Πρόξενοι διορίζονται και απολύονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει αυτής της ανώτερης ή ισόβαθμης έμμισθης προξενικής αρχής, στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 90 1975 150 Α

       Περιγραφή Με το νόμο 90/1975 κυρώθηκε από την Ελλάδα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Προξενικές Σχέσεις που υπεγράφη στην Βιέννη στις 24.4.1963. Με τη Σύμβαση αυτή ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θεμάτων το καθεστώς που εφαρμόζεται στους επίτιμους προξενικούς λειτουργούς και στις προξενικές αρχές που διευθύνονται από αυτούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100150

      • 1 Εισήγηση αρμόδιας Πρεσβείας για την απόλυση/απαλλαγή από τα καθήκοντα Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Πρεσβεία, ή ελλείψει αυτής, η ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή, της οποίας ο προϊστάμενος επιθυμεί ο ίδιος να παραιτηθεί ή η Πρεσβεία κρίνει ότι αυτός δεν ασκεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά του ή έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και δεν συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι παράτασης της υπηρεσίας του ή το κράτος υποδοχής ήρε την συγκατάθεσή του για τον διορισμό του και ζητά την επιστροφή του Εκτελεστηρίου Εγγράφου.

       Σημειώσεις Η Εισήγηση της Πρεσβείας περί απόλυσης/απαλλαγής του προϊστάμενου άμισθης προξενικής αρχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της επιστολής παραίτησης, εφόσον έχει υποβληθεί στην Πρεσβεία παραίτηση είτε χειρόγραφη, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπερίληψη του προϊσταμένου άμισθης προξενικής αρχής στους αποχωρούντες από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας την 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο προϊστάμενος άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην αλλοδαπή ( Επίτιμος Γενικός Πρόξενος ή Επίτιμος Πρόξενος) συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του ( ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους) και η αρμόδια Πρεσβεία στην οποία υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή, δεν εισηγηθεί την παράταση της θητείας για υπηρεσιακούς λόγους, το όνομα του θα συμπεριληφθεί στην παράγραφο αποχωρούντωντης απόφασης παράτασης ή αποχώρησης από την υπηρεσία που εκδίδεται στο τέλος κάθε έτους .

       Σημειώσεις Στην περίπτωση συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας αποχώρησης από την υπηρεσία, δεν απαιτείται η παραπομπή του θέματος απαλλαγής σε γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως ισχύει για κάθε άλλη αιτία απόλυσης/απαλλαγής από τα καθήκοντα προϊσταμένου άμισθης προξενικής αρχής.

       Ναι Όχι


      • 3 Εκδοση ετήσιας απόφασης παράτασης υπηρεσίας για υπηρεσιακούς λόγους προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών που έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας ή αποχώρησης από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται στα τέλη έκαστου έτους . Υπάρχει στο Μητρώο Διαδικασιών ως χωριστή διαδικασία.

       Ναι Ναι


      • 4 Εισαγωγή θέματος απόλυσης/απαλλαγής από τα καθήκοντα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήψη της εισήγησης της αρμόδιας Πρεσβείας ή έμμισθης προξενικής αρχής, ο αρμόδιος υπάλληλος για θέματα άμισθων προξενικών αρχών της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης ετοιμάζει το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης απόλυσης/απαλλαγής σε περίληψη με μία πλήρη σειρά φωτοτυπιών των εγγράφων που τυχόν έχουν διαβιβαστεί με την εισήγηση π.χ. επιστολή παραίτησης για λόγους υγείας κλπ, ή ρηματική διακοίνωση του κράτους υποδοχής με το οποίο ζητείται η επιστροφή του Εκτελεστηρίου Εγγράφου κλπ).

       Σημειώσεις Το θέμα απαλλαγής προϊσταμένου άμισθης προξενικής αρχής δεν εισάγεται προς γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην περίπτωση που η Πρεσβεία εισηγείται την αποχώρηση Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας αποχώρησης από την υπηρεσία ( βλ. σχ. βήμα 2 και 3).

       Ναι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την απόλυση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών αποφαίνεται σχετικά με την εισήγηση απόλυσης/απαλλαγής από τα καθήκοντα και γνωμοδοτεί ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία . Η γνωμοδότηση αποτυπώνεται στα πρακτικά που θα εκδοθούν και μετά την υπογραφή τους χορηγείται αντίγραφο στον αρμόδιο χειριστή.

       Σημειώσεις Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπότε ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Επίσης, εάν στα θέματα προς συζήτηση συμπεριλαμβάνονται περίπλοκα υπηρεσιακά θέματα, ενδέχεται να καθυστερήσει η έκδοση των πρακτικών.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου απόφασης απόλυσης/απαλλαγής από τα καθήκοντα και προσυπογραφή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει σχέδιο απόφασης απόλυσης/αποχώρησης από την υπηρεσία και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου από το Σ.Η.Δ.Ε. του Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση μονογράφεται από το χειριστή και εν συνεχεία προωθείται για έλεγχο στον Προσωπάρχη ( Διευθυντή της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης) και αφού προσυπογραφεί , προωθείται για τελική υπογραφή.

       Σημειώσεις Η απόφαση απόλυσης/απαλλαγής καθηκόντων περιλαμβάνει στο προοίμιο την οικεία εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 4781/2021, την εισήγηση της Πρεσβείας και τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας αποχώρησης από την υπηρεσία, οπότε δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 7 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης, υποβολή για έλεγχο και υπογραφή στον Προσωπάρχη και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής ως ακριβές αντίγραφο και αποστολή της προς δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

       Ναι Όχι


      • 8 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει τον ΚΑΔ της περίληψης απόφασης απόλυσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Σημειώσεις Αναμονή για δημοσίευση της περίληψης απόφασης απόλυσης (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες). Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη της απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 9 Δημοσίευση της περίληψης απόφασης απόλυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση της περίληψης απόφασης απόλυσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη της απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση δημοσίευσης της απόλυσης/απαλλαγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει έγγραφο ανακοίνωσης της δημοσίευσης με συνημμένο απόσπασμα του οικείου ΦΕΚ, το οποίο υπογράφεται από τον Προσωπάρχη και διαβιβάζεται στην αρμόδια Πρεσβεία προκειμένου να ενημερωθεί ο απολυόμενος Επίτιμος Γενικός Πρόξενος ή Επίτιμος Πρόξενος και οι αρμόδιες αρχές (συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών) της χώρας όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή. Το έγγραφο κοινοποιείται και στην Γενική Επιθεώρηση, η οποία αποστέλλει οδηγίες για την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβή ή έκθεσης απογραφής των αξιών και του υλικού της άμισθης προξενικής αρχής.

       Σημειώσεις Εφόσον δεν έχει αποσταλεί εισήγηση για διορισμό άλλου προσώπου στη θέση του Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου που απολύεται/απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, προκειμένου το θέμα διορισμού να εισαχθεί στο ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το ΄Αμισθο Γενικό Προξενείο ή Άμισθο Προξενείο θα περιέλθει σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας.

       Ναι Όχι


      • 11 Πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής ή Έκθεση απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Επιθεώρησης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 304 του ν. 4781/2021 συντάσσεται είτε Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των υλικών και αξιών της άμισθης προξενικής αρχής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα είτε Έκθεση απογραφής.

       Σημειώσεις Το Άμισθο Γενικό Προξενείο ή Άμισθο Προξενείο, άνευ προϊσταμένου, περιέρχεται σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.