Απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου λόγω συνυπηρέτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ef0cb18-64c5-4317-8ae4-7d0e94d59e61 918645

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών δημόσιος υπάλληλος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.

Σημειώσεις

Στο υπόδειγμα της αίτησης αναγράφονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση, τα οποία μπορούν να υποβληθούν είτε δια ζώσης είτε στο email της Υπηρεσίας/του Φορέα που ανήκει ο/η Υπάλληλος

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Νέα αίτηση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης.Άλλο

    Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια:

    α) Εξέταση του αιτήματος από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) για παροχή γνωμοδότησης.

    β) Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης από την ΚΕΚ, έκδοση κοινής απόφασης των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θετικής γνωμοδότησης της ΚΕΚ, η μη έκδοση απόφασης θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης

      Επίσημος τίτλος

      Συνυπηρέτηση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Επαγγελματικές Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ υπάλληλος του Δημοσίου και να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 και ο/η σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α`181) να είναι δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού Αττικής. Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α` βαθμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Αφορά συζύγους ή συμβιούντες κατά το άρ. 1 του ν. 4356/2015 (181Α΄).

       Όχι Όχι

      • 3 Γεωγραφικές Το αίτημα δεν αφορά συνυπηρέτηση εντός της ίδιας περιοχής.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ενδιάμεση γνωμοδότηση της Κεντρικής επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χορηγείται στον/στην αιτούντα/ούσα από τη Διεύθυνση Διοικητικού ή/και Προσωπικού όπου υπηρετεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου ή συμβιούντος Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου ή συμβιούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορηγείται από τη Διεύθυνση Διοικητικού ή/και Προσωπικού όπου υπηρετεί ο/ σύζυγος ή συμβιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 11 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης. Η διάταξη έχει τροποποιηθεί ως εξής: α) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρ. 44 παρ. 5 του ν. 4590/2019 (17 Α΄), προστέθηκε με το άρ. 26 παρ. 1 του ν. 4690/2020 (104 Α΄). β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με το άρ. 52 παρ. 2 του ν. 4954/2022 (136 Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • 1 Παραλαβή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει το αίτημά του στο Υπουργείο Εσωτερικών- Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στην αρμόδια Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση του φακέλου στην ΚΕΚ - Παροχή γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.