Απόσπαση σε περίπτωση διάζευξης ένστολου προσωπικού στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του (Ελληνική Αστυνομία)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33d86dcd-6b06-486b-b965-937b1b3c1f6d 338660

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απόσπαση (με ετήσια διάρκεια) αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στους οποίους ανατίθεται κατόπιν δικαστικής απόφασης η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους, σε περίπτωση διάζευξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω απόσπαση δύναται να ανανεώνεται κατ έτος, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατόπιν υποβολής αίτησης ανανέωσης από τον αστυνομικό.

Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για τυχόν μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης του αστυνομικού αποτελεί υποχρέωση του ιδίου και η παράλειψη αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων και δεν προσμετράται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.

Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Απόσπαση σε περίπτωση διάζευξης ένστολου προσωπικού στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του (Ελληνική Αστυνομία)

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση σε περίπτωση διάζευξης αστυνομικού στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του.

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση σε περίπτωση διάζευξης ένστολου προσωπικού στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Οικογενειακές Διάζευξη του αστυνομικού, ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα είτε πρόκειται για λύση γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού) είτε για λύση συμφώνου συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου στον αστυνομικό, ειδικό φρουρό ή συνοριακό φύλακα κατόπιν απόφασης δικαστηρίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση δικαστηρίου ή συμβολαιογραφική πράξη για τη λύση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Απόφαση δικαστηρίου

       Απόφαση δικαστηρίου ή συμβολαιογραφική πράξη για τη λύση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2958

      • 2 Απόφαση δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει η ανάθεση στον αστυνομικό, ειδικό φρουρό ή συνοριακό φύλακα της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου Απόφαση δικαστηρίου

       Απόφαση δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει η ανάθεση στον αστυνομικό, ειδικό φρουρό ή συνοριακό φύλακα της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2958

      • 3 Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δύναται να συνυποβληθεί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την αρχική υποβολή αίτησης απόσπασης και συνυποβάλλεται υποχρεωτικά στην περίπτωση της υποβολής αίτησης ανανέωσης της απόσπασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δύναται να συνυποβληθεί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την αρχική υποβολή αίτησης απόσπασης και συνυποβάλλεται υποχρεωτικά στην περίπτωση της υποβολής αίτησης ανανέωσης της απόσπασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση ιστ΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης αστυνομικών στους οποίους κατόπιν διάζευξης, ανατίθεται η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 11 Π.Δ. 75/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 παράγραφος 1 περίπτωση στ΄ 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στους οποίους κατόπιν διάζευξης, ανατίθεται η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 22Π.Δ. 75/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Παραλαβή αίτησης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση απόσπασης κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και τη διαβιβάζει στην προϊστάμενη Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει το υποβληθέν αίτημα με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι του αιτήματος απόσπασης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε την απόσπαση του ενδιαφερόμενου είτε την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος. Η διαταγή (απόσπασης ή απόρριψης) κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος απόσπασης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει το υποβληθέν αίτημα θεραπείας και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι της αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τις μεταθέσεις Συμβουλίου, επί της υποβληθείσας αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανανέωση απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για την ανανέωση της απόσπασης ακολουθείται η ίδια ως άνω περιγραφείσα διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.