Απόφαση Έγκρισης Καταβολής Αποζημίωσης λόγω Στέρησης Χρήσης Ακινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση403544b5-39f9-48db-b3db-f0af200cc3dd 435445

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Οργανισμός Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 13 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την καταβολή αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς από το Υπουργείο Πολιτισμού για διενέργειες ανασκαφών, προστασίας μνημείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Οργανισμός Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία ξεκινά από τις τοπικές Εφορείες Αρχαιοτήτων, ύστερα από αίτηση του φερόμενου ιδιοκτήτη.

Στη συνέχεια η Επιτροπή του άρθρου 19 του ν.4858/2021 γνωμοδοτεί για το εάν συντρέχουν ή όχι λόγοι αποζημίωσης για την στέρηση χρήσης του ακινήτου, το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα που αφορά. Το πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής διαβιβάζεται για την έκδοση της σχετικής απόφασης στο Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών και εκδίδεται η σχετική Απόφαση από το ΥΠ.ΠΟ. Η έγκριση καταβολής της αποζημίωσης γίνεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων(Ο.Δ.Α.Π.) και το ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του φερόμενου ιδιοκτήτη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης ακινήτου

Σημειώσεις

Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης, λόγω στέρησης χρήσης ακινήτου των φερόμενων ιδιοκτητών για αρχαιολογικούς σκοπούς, στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων. Δυνατότητα υποβολής αίτησης στην Υπηρεσία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: tmaaaa@culture.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταβολή αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση Έγκρισης Καταβολής Αποζημίωσης Λόγω Στέρησης Χρήσης Ακινήτου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο έχει επιβληθεί στέρηση χρήσης για αρχαιολογικούς σκοπούς

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η στέρηση χρήσης του ακινήτου να είναι οριστική δηλ. να διαρκεί πέραν της πενταετίας

       Όχι Όχι

      • 3 Η στέρηση χρήσης του ακινήτου να είναι προσωρινή και το ποσό της αποζημίωσης για το οποίο γνωμοδοτεί η Επιτροπή του άρθρου 19 του ν. 4858/2021, να υπερβαίνει τις 3.000,00€/ανά έτος.

       Ναι Ναι

      • 1 Αίτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Τραπεζικός αριθμός ΙΒΑΝ και έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΦΜ του δικαιούχου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Τραπεζικός αριθμός ΙΒΑΝ και έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΦΜ του δικαιούχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • Νόμος 19 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/26-2-2003 2003 229 Β
      • Νόμος 4761 2020 248 Α
      • 1 Αίτηση του ιδιοκτήτη στην κατά τόπους Εφορεία Αρχαιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από το φερόμενο ιδιοκτήτη του ακινήτου για καταβολή αποζημίωσης λόγω στέρηση χρήσης από το Υπουργείο Πολιτισμού

       Σημειώσεις Θα πρέπει να συνυποβάλλονται :α)τίτλοι ιδιοκτησίας /Ε9 από το οποίο να προκύπτει το ποσοστό ιδιοκτησίας- συνιδιοκτησίας β)τοπογραφικό διάγραμμα γ)Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη δ)ΙΒΑΝ

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση της αρμόδιας Εφορείας προς την Επιτροπή του άρθρου 19 του ν.4858/2021

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εφορεία Αρχαιοτήτων με έγγραφο προς την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 19 του ν. 4858/2021 αναφέρει το ιστορικό της υπόθεσης και εισηγείται για την χορήγηση αποζημίωσης λόγω στέρησης της χρήσης του ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 19 του ν.4858/2021 υπέρ της έγκρισης χορήγησης αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή της γνωμοδότησης της Επιτροπής με όλα τα δικαιολογητικά στο Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων του ΥΠ.ΠΟ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση έγκρισης καταβολή αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Απόφαση έγκρισης καταβολής αποζημίωσης για στέρηση χρήσης ακινήτου

       Ναι Όχι


      • 6 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή της απόφασης καταβολής αποζημίωσης στον ΟΔΑΠ για την έγκριση της αποζημίωση


       Περιγραφή Προώθηση της απόφασης και του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ο.Δ.Α.Π. (Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων) για την καταβολή της αποζημίωσης στο ιδιοκτήτη.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.