Απόφαση αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση562fdc53-332b-4198-a1d1-74611c009b61 562533

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος (18 μήνες) από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης προσωρινού ή απευθείας οριστικού καθορισμού της αποζημίωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες επιθυμούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάμηνης προθεσμίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας προς το Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Βεβαιωτική διοικητική πράξη.

Σημειώσεις

Το Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αυτοδίκαιη άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικές Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί διατήρησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εντός εξαμήνου από την λήξη της 18μηνης προθεσμίας που εκκινεί από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης προσωρινής- απευθείας οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση περί διατήρησης της αναγκαστική απαλλοτρίωσης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί διατήρησης της αναγκαστική απαλλοτρίωσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 11 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Ν 2882/2001: Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Νόμος 18 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Δημοσίευση δικαστικής απόφασης προσδιορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης εκκινεί η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση, δηλαδή να κατατεθεί το ποσό της αποζημίωσης από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση δικαιολογητικών για έγκριση δαπάνης στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Διαβίβαση δικαιολογητικών από το Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων προς τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, για την έγκριση δαπάνης του/ων ακινήτου/ων, βάσει της δικαστικής απόφασης προσδιορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Μη παρακατάθεση του ποσού της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η άπρακτη παρέλευση ενάμιση έτους από την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης καθορισμού προσωρινής ή απευθείας οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, ενεργοποιεί την υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση βεβαιωτικής πράξης για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση.

       Σημειώσεις Άρθρο 11 παρ. 3, ν.2882/2001, (ΦΕΚ 17 Α).

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαιωτικής διοικητικής πράξης για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του 18μήνου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατήρησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες επιθυμούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάμηνης προθεσμίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας προς τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση φορέα περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση αποδοχής συνέχισης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 7 Εντολή στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) για την παρακατάθεση του ποσού μετά την παρέλευση του 18μήνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 8 Παρακατάθεση της επιδικασθείσας αποζημίωσης από τον ΟΔΑΠ στο ΤΠ&Δ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Μεταγραφή/ εγγραφή ειδοποίησης παρακατάθεσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 11 Μη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης διατήρησης της απαλλοτρίωσης από τους φερόμενους ιδιοκτήτες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 12 Απόφαση αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 13 Δημοσίευση απόφασης αυτοδίκαιης άρσης στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 14 Μεταγραφή/εγγραφή αυτοδίκαιης άρσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.