Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε λόγω γάμου αλλοδαπής με Έλληνα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc43f369-e5dd-466e-a8f8-c53b470a095e 433695

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, Προξενεία, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Από 30 έως 40 €

Εκτιμώμενος χρόνος

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας, την οποία απέκτησε η αλλοδαπή σύζυγος λόγω του γάμου της με Έλληνα πολίτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας αλλοδαπής που απέκτησε την Ελληνική Ιθαγένεια κατά το παρελθόν (πριν την τροποποίηση του ΚΕΙ με το Ν. 1438/84) λόγω γάμου με Έλληνα (άρθρο 21 Α.Ν έτους 1856 ή άρθρο 4 του Ν.Δ 3370/55) με μόνη την δήλωση της βούλησής της και με μοναδική προϋπόθεση να διατηρεί κάποια άλλη Ιθαγένεια και όχι κατ΄ ανάγκη την Ιθαγένεια που είχε πριν την τέλεση του γάμου της.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση περί Αποβολής Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθηκε λόγω γάμου με Έλληνα

Σημειώσεις

Η αίτηση με τη δήλωση βούλησης και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται αυτοπροσώπως α) στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στην οποία οποία υπάγεται ο Δήμος εγγραφής της αιτούσας ή β) στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή στον τόπο της κατοικίας ή της διαμονής της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται "με εντολή εξουσιοδότησης", χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής ενός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. Ο υπουργός Εσωτερικών αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε λόγω γάμου αλλοδαπής με Έλληνα

      Επίσημος τίτλος

      Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας με δήλωση λόγω γάμου με Έλληνα


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Η αιτούσα πρέπει να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια αποκλειστικά λόγω γάμου της με Έλληνα πολίτη

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Η αιτούσα θα πρέπει να έχει και αλλοδαπή ιθαγένεια

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Απαιτείται απόδειξη τέλεσης υποστατού γάμου με Έλληνα, συνεπεία του οποίου η αιτούσα απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, συνεπώς έως και την 7.5.1984, ημερομηνία μέχρι και την οποία ο γάμος επιδρούσε στην ιθαγένεια (κτήση Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γάμου)

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Απαιτείται καταχωρημένη πράξη γάμου σε Ληξιαρχείο Δήμου στην Ελλάδα ή στο Ειδικό Ληξιαρχείο της Αθήνα για γάμου που τελέστηκαν στην αλλοδαπή.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Απαιτείται κανονική εγγραφή Ελληνίδας σε δημοτολόγιο Δήμου στην Ελλάδα

       Όχι Όχι

      • 1 Καταβάλλονται από τις αιτούσες προξενικά τέλη σύμφωνα με το Π.Δ.16/2014 μόνο εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην ελληνική Προξενική Αρχή στον τόπο κατοικίας της αιτούσας. Σημειώνεται ότι για κάθε πρόσθετη επικύρωση δικαιολογητικού που τυχόν προσκομίσει η αιτούσα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 10 ευρώ. 30 € - 40 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Δήλωση περί της βούλησης της αιτούσας να αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια Δήλωση

       Δήλωση περί της βούλησης της αιτούσας να αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Ελληνικό Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον υφίσταται) . Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ελληνικό Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον υφίσταται) .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση από την αιτούσα δια ζώσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο στο οποίο είναι δημοτολογημένη η αιτούσα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο στο οποίο είναι δημοτολογημένη η αιτούσα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται η ημεροχρονολογία τέλεσης του γάμου, ο τύπος του γάμου καθώς και η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ήτοι λόγω γάμου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προσκομισθεί Ληξιαρχική Πράξη Γάμου αν πρόκειται για γάμο που τελέστηκε στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο γάμος τελέσθηκε στο εξωτερικό προσκομίζεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου από το Ειδικό Ληξιαρχείο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού η αιτούσα δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά, ή δ) μέσω της Ελληνική Προξενικής Αρχής αν διαμένει στο εξωτερικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: η ληξιαρχική πράξη γάμου απαιτείται εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τύπος και η ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Αν ο γάμος έχει τελεστεί στην αλλοδαπή προσκομίζεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθήνας, αν όμως από το αντίγραφο δεν προκύπτουν με σαφήνεια η ημερομηνία τέλεσης και ο τύπος του γάμου τότε απαιτείται επικυρωμένο και μεταφρασμένο πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9665

      • 5 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της αιτούσης και η κατοχή αλλοδαπής ιθαγένειας για την αποτροπή δημιουργία προσώπου χωρίς ιθαγένεια εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση. Διαβατήριο

       Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της αιτούσης και η κατοχή αλλοδαπής ιθαγένειας για την αποτροπή δημιουργία προσώπου χωρίς ιθαγένεια εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται αντίγραφο μόνο των σελίδων εκείνων που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία της αιτούσης, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση του διαβατηρίου, εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία αναγράφονται (και) με λατινικούς χαρακτήρες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3971

      • 6 σε περίπτωση μεταβολής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων της αιτούσας μετά την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας, η αιτούσα θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που δημοτολογήθηκε με κανονική εγγραφή Ελληνίδας λόγω γάμου με Έλληνα και αιτείται σήμερα την αποβολή της Ελληνικής ιθαγένειας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       σε περίπτωση μεταβολής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων της αιτούσας μετά την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας, η αιτούσα θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που δημοτολογήθηκε με κανονική εγγραφή Ελληνίδας λόγω γάμου με Έλληνα και αιτείται σήμερα την αποβολή της Ελληνικής ιθαγένειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 2244

      • Νόμος 21 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Αλλοδαπή που απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου της με Έλληνα και διατηρεί αλλοδαπή ιθαγένεια, αποβάλλει την Ελληνική ιθαγένεια, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαμονής της. Για την αποβολή της Ελληνικής ιθαγένειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Επισημαίνεται ότι όπου παραπάνω αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας πλέον αρμόδιος είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Εγκύκλιος 21 6 (Φ. 102744/2709) 2005

       Περιγραφή Προβλέπει τη δυνατότητα αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας της αλλοδαπής που απέκτησε την Ελληνική Ιθαγένεια κατά το παρελθόν (πριν την τροποποίηση του ΚΕΙ με το Ν. 1438/84) λόγω γάμου με Έλληνα (άρθρο 21 Α.Ν έτους 1856 ή άρθρο 4 του Ν.Δ 3370/55) με μόνη την δήλωση της σχετικής βούλησής της και με μοναδική προϋπόθεση να διατηρεί κάποια άλλη Ιθαγένεια και όχι κατ΄ ανάγκη την Ιθαγένεια που είχε πριν την τέλεση του γάμου της.


      • 1 Αίτηση - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η αιτούσα εφόσον διαμένει στην Ελλάδα ή στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή αν είναι κάτοικος αλλοδαπής. Ωστόσο αν αποδεικνύεται νόμιμη έστω και προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα η αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας . Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα από την αιτούσα και όχι δια πληρεξουσίου. Όταν η αίτηση περιέλθει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας , είτε αυτοπρόσωπα από την αιτούσα είτε δια μέσω της ελληνικής προξενικής αρχής με υπηρεσιακό διπλωματικό ταχυδρομείο πρωτοκολλείται λαμβάνει αριθμό φακέλου και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος χρεώνεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη μέσω του ΟΠΣ ιθαγένεια σε εισηγήτρια του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο ο/η αρμόδιος/ια εισηγητής/τρια ελέγχει την πληρότητα και την νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται εκ του νόμου για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από την πληρότητα του φακέλου και πραγματικά περιστατικά που αφορούν την κάθε περίπτωση και για το λόγο αυτό μπορεί να διαφέρουν από τους εκτιμώμενους χρόνους. Ομοίως συναρτάται από τα αιτήματα που έχουν χρεωθεί στον/στην αρμόδιο/ια εισηγητή/τρια και των οποίων εκκρεμεί η εξέταση.

       Όχι Όχι


      • 4 Τυχόν αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το βήμα εκτελείται μόνο στην περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως οπότε διενεργείται αλληλογραφία προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία ή/και να αποκατασταθούν οι ελλείψεις.

       Σημειώσεις Η ενέργεια εκτελείται από αρμόδιο υπάλληλο και τμηματάρχη. Με την ολοκλήρωση λήψης των στοιχείων η διαδικασία επανέρχεται στο βήμα 3.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί αποδοχής του αιτήματος αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας η οποία αποστέλλεται α)στην αιτούσα στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας της εφόσον διαμένει στην Ελλάδα ή β) στην Ελληνική Προξενική Αρχή προκειμένου να της επιδοθεί με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στην υπηρεσία έκδοσης της απόφασης και τέλος στο Δημοτολόγιο του Δήμου στο οποίο είναι εγγεγραμμένη προκειμένου να διαγραφεί από αυτό.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή περίληψης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται στο εθνικό τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση αποδοχής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με τη λήψη του αριθμού ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση πραγματοποιείται ανακοίνωση στους συναρμόδιους φορείς (Δήμο για διαγραφή από δημοτολόγιο, Εκλογικούς καταλόγους, ΕΛΑΣ για ακύρωση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου) και ενημέρωση της αιτούσας απευθείας ή μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής στην οποία υποβλήθηκε.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση απόφασης απόρριψης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου εκδίδεται απορριπτική απόφαση η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα απευθείας ή δια της Ελληνικής Προξενικής Αρχής στην οποία υποβλήθηκε.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.