Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc7917090-37c9-40e6-bab6-0ff7819adc70 791793

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Δήμοι, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
3
)

Κόστος

30 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας προσώπου που την απέκτησε ως ανήλικο με τη διαδικασία γέννησης και φοίτησης στην Ελλάδα κατόπιν κοινής αίτησης-δήλωσης των γονέων του, είτε αυτοδίκαια ως ανήλικο τέκνο γονέα που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση ή πολιτογράφηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Δήλωση Απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας (άρθρο 19 Κ.Ε.Ι.)

Σημειώσεις

Η αίτηση - δήλωση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά κατατίθενται στον αρμόδιο Δήμο όπου είναι δημότης ο αιτών, ή αν κατοικεί στην αλλοδαπή, στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωσή του.

Η αίτηση - δήλωση και τα συνυποβαλλόμενα υποχρεωτικώς δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπρόσωπα από τον αιτούντα και όχι δια πληρεξουσίου και αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο από το Δήμο (ή την Ελληνική Προξενική Αρχή) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στην οποία ανήκει (χωρική αρμοδιότητα) ο Δήμος εγγραφής του αιτούντος

Η αίτηση - δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή εφόσον ο αιτών/ούσα δεν διαθέτει άλλη ιθαγένεια, προκειμένου να μην καταστεί ανιθαγενής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού Αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού με δήλωση ή πολιτογράφηση του γονέα του.

      Επίσημος τίτλος

      Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους (αρ.19 του Κ.Ε.Ι)


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Εκλογικοί Κατάλογοι
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ως ανήλικο τέκνο αλλοδαπού γονέα, ο οποίος την απέκτησε με δήλωση ή πολιτογράφηση, ή ως ανήλικο τέκνο αλλοδαπού λόγω γέννησης και φοίτησης στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει και άλλη ιθαγένεια εκτός από την ελληνική, ώστε να μην καταστεί ανιθαγενής σε περίπτωση αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι ενήλικος/η.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του μέσα αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ενηλικίωσή του/της.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταβάλλονται από τους αιτούντες προξενικά τέλη σύμφωνα με το ΠΔ.16/2014 μόνο εφόσον η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά υποβληθούν στην Ελληνική Προξενική Αρχή στον τόπο κατοικίας τους 30 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αίτηση - Δήλωση απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 19 του ν.3284/2004. Δήλωση

       Αίτηση - Δήλωση απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 19 του ν.3284/2004.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής του αιτούντος από το οποίο αποδεικνύεται η νομική βάση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας (π.χ. ανήλικο τέκνο πολιτογραφούμενου αλλοδαπού) και λοιπά στοιχεία αστικής κατάστασης (π.χ. έλεγχος των ηλικιακών προϋποθέσεων). Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό ΟΤΑ

       Πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής του αιτούντος από το οποίο αποδεικνύεται η νομική βάση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας (π.χ. ανήλικο τέκνο πολιτογραφούμενου αλλοδαπού) και λοιπά στοιχεία αστικής κατάστασης (π.χ. έλεγχος των ηλικιακών προϋποθέσεων). Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oiko...poietiko-oikogeneiakes-katastases (https://www.gov.gr/ipiresies/oikog eneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχετικών καταχωρήσεων στο Μητρώο Πολιτών, απαιτείται αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων π.χ. πρωτογενούς πράξης γέννησης του αιτούντος. Ελέγχεται η ελληνική ιθαγένεια του γονέα, ο χρόνος και η νομική βάση κτήσης της. Αναζητείται αυτεπάγγελτα μόνο εφόσον δηλωθούν με την αίτηση στοιχεία οικογενειακής μερίδας του αιτούντος σε Ελληνικό δημοτολόγιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7358

      • 3 Απόφαση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας Απόφαση

       Απόφαση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αν από το πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής που υπέβαλε ο αιτών δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος (η νομική βάση) και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, τότε αναζητείται αυτεπάγγελτα μέσω του ΟΠΣ ή και με έγγραφο (κατά την κρίση της υπηρεσίας) η απόφαση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 1127

      • 4 Ανακοίνωση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας (φάκελος δημοτολογικής εγγραφής) Άλλο

       Ανακοίνωση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας (φάκελος δημοτολογικής εγγραφής)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αν από το πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής που υπέβαλλε ο αιτών δεν προκύπτει με σαφήνεια η νομική βάση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας τότε αναζητείται αυτεπάγγελτα μέσω του ΟΠΣ ή και με έγγραφο προς το Δήμο εγγραφής του (κατά την κρίση της υπηρεσίας) η ανακοίνωση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας και σε κάθε περίπτωση ο φάκελος δημοτολογικής εγγραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 7475

      • 5 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 6 αντίγραφο ελληνικού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       αντίγραφο ελληνικού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2244

      • 7 Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού αλλοδαπής αρχής προκειμένου να αποδειχθεί η κατοχή και άλλης ιθαγένειας πλην της Ελληνικής. Διαβατήριο

       Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού αλλοδαπής αρχής προκειμένου να αποδειχθεί η κατοχή και άλλης ιθαγένειας πλην της Ελληνικής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται επίσημα μεταφρασμένο εφόσον δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες. Τα στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3971

      • Νόμος 3 4332 2015 76 Α

       Περιγραφή Τέκνο αλλοδαπού που κατέστη Έλληνας ενώ ήταν ανήλικο, αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο του οποίου είναι δημότης ή αν κατοικεί στην αλλοδαπή, στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωσή του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100076

      • Νόμος 9 3838 2010 49 Α

       Περιγραφή Τέκνα αλλοδαπών που έγιναν Έλληνες ενώ ήταν ανήλικα, με κοινή δήλωση των γονέων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1Α, ή με την πολιτογράφηση γονέα τους, σύμφωνα με το άρθρο 11, μπορούν να αποβάλουν την Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στο δήμο, του οποίου είναι δημότες ή, αν κατοικούν στην αλλοδαπή, στην Ελληνική προξενική αρχή του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωσή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100049

      • Νόμος 19 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Τέκνο αλλοδαπού που κατέστη Έλληνας ενώ ήταν ανήλικο, αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο του οποίου είναι δημότης ή αν κατοικεί στην αλλοδαπή, στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωσή του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Εγκύκλιος 29 2015

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%99%CE%91465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%93%CE%99%CE%A0

       ΑΔΑ ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ

      • 1 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά πρωτοκολλείται στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου όπου υποβλήθηκε η αίτηση. Αφού έχει λάβει αριθμό φακέλου χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα. Ακολούθως χρεώνεται σε εισηγητή του αρμοδίου Τμήματος.

       Σημειώσεις Αν η αίτηση υποβλήθηκε σε Ελληνική Προξενική Αρχή, διαβιβάζεται υπηρεσιακά με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση και στη συνέχεια, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται εκ του νόμου για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως, διενεργείται αλληλογραφία, προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, οπότε η διαδικασία επανέρχεται στο βήμα αυτό (2).

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου και έχουν διενεργηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, συντάσσεται σχέδιο απόφασης από τον αρμόδιο εισηγητή, στο οποίο παρατίθεται πλήρης αιτιολογία αναφορικά με την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος περί απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 19 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4332/2015.

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη και Αποστολή περίληψης της απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Ναι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση της απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανακοινώνεται η απόφαση απώλειας (περίληψη της και στοιχεία δημοσίευσης στο ΦΕΚ) στο Δήμο εγγραφής του αιτούντος προκειμένου να προχωρήσει στη διαγραφή του από το δημοτολόγιο, με παράλληλη κοινοποίηση απευθείας στον αιτούντα ή μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής σε περίπτωση κατοίκου εξωτερικού, καθώς και σε συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Εγγράφων ασφαλείας και Δαιβατηρίων).

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί απόρριψης του αιτήματος, η οποία κοινοποιείται απευθείας στον αιτούντα ή μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής, σε περίπτωση που είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

       Σημειώσεις Η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή εφόσον ο αιτών/ούσα δεν διαθέτει άλλη ιθαγένεια, προκειμένου να μην καταστεί ανιθαγενής.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.