Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση161984f9-e70b-455f-9e55-38e8ca97c32e 161984

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 14

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αρχειοθέτηση Μελέτης (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφεία Πυρασφάλειας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

 • Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας αρχειοθετούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • α) Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως μεταποιητικές ή συναφείς δραστηριότητες, κλπ.)
  • β.) Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας και απαλλάσσονται από τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαλλάσσονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως υπαίθριες αποθήκες, υπαίθρια καταστήματα, κλπ).
  • γ.) Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτωθι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου:
   • «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου B.
   • «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου Β.
   • «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου B.
   • «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου B (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δε διαθέτουν ΚΑΔ).
 • Αντίγραφα των ως άνω μελετών υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρούνται σε τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας που θα βρίσκεται στην έδρα της επιχείρησης - εγκατάστασης, τον οποίο οφείλει να υποδεικνύει ο φορέας εκμετάλλευσής τους, στους ελεγκτές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη διενέργεια ελέγχου.
 • Από την έναρξη ισχύος της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) καταργείται η παρ. 63 της υπ’ αριθμ. 3021/19/6/1986 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (847 Β΄).

Τελευταία ενημέρωση

02/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Σημειώσεις

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/933111/3679/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (4874 Β΄), η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ε-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων. Η πρόσβαση στο «Ε-Άδειες», αναφορικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω πράξεων, ήτοι οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Με εισαγωγή διαπιστευτηρίων μοναδικής σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στην ηλεκτρονική υπηρεσία «My TEE»

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (45 Α΄), όπως ισχύει.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η διοικητική πράξη «Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» όπως και οι λοιπές διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας διέπονται από το ν. 2690/1999 (45 Α΄) - «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.Άλλο

    Η διοικητική πράξη «Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» όπως και οι λοιπές διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας διέπονται από το ν. 2690/1999 (45 Α΄) - «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγκρίσεις και πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας (e-Άδειες), Αρχειοθέτηση Μελέτης

      Επίσημος τίτλος

      Αρχειοθέτηση Μελέτης (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του, των πολυτεχνικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του των τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Να έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ώστε να καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και να φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού - Μέλους Τ.Ε.Ε.».

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να έχει αποκτήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία «My TEE».

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/mytee/

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πολεοδομικής πράξης Έγγραφο

       Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πολεοδομικής πράξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 1ης (#2): «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (#3) (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (στέλεχος οικοδομικής άδειας) ή εκδοθείσας διοικητικής πολεοδομικής πράξης, (όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, άδεια αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, ενημέρωση οικοδομικής άδειας βάσει του ν. 4495/2017 (167 Α΄), του ν. 4067/2012 (79 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν) ή / και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων (#5) ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Οι μελέτες και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες», τα οποία φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των πολεοδομικών πράξεων (οικοδομική άδεια ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Στην περίπτωση παλαιών εντύπων οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης πριν την έναρξη πλήρους λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες» τα αντίγραφα θα πρέπει να προέρχονται από το φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή / και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. (#3) Άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 (80 Α΄) και την υπ΄ αριθμ. 1/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ). (#4) Στις περιπτώσεις κτιρίων για τις οποίες δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια ή η έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας προηγείται της έκδοσης οικοδομικής άδειας, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες». (#5) Εφόσον υφίσταται αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής προστίμων (ν. 4495/2017, ν. 4178/2013, ν. 4014/2011, ν.3843/2010), υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά - έγγραφα: • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ή ρύθμισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αναθεώρησης αυτής σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δε βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά, υποβάλλεται νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της ακριβούς ημερομηνίας εκτέλεσης των αυθαίρετων εργασιών, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες, όπως φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, κλπ. • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων σχεδίων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφων που να αποδεικνύουν το χρόνο ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1-1-2004, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4495/2017 (167 Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πολεοδομικής πράξης Έγγραφο

       Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πολεοδομικής πράξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 2ης: «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (στέλεχος οικοδομικής άδειας) ή εκδοθείσας διοικητικής πολεοδομικής πράξης, όπως άδεια αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή / και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων (#2) με την ακριβή διεύθυνση. Σε περίπτωση μη εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δε βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά υποβάλλεται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο έκδοσης της οικοδομικής άδειας (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφική πράξη, σχέδια κλπ.) ή παλαιότητας του κτιρίου, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, άδεια λειτουργίας κλπ. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Εφόσον υφίσταται αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής προστίμων (ν. 4495/2017, ν. 4178/2013, ν. 4014/2011, ν.3843/2010), υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά - έγγραφα: • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ή ρύθμισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αναθεώρησης αυτής σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δε βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά, υποβάλλεται νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της ακριβούς ημερομηνίας εκτέλεσης των αυθαίρετων εργασιών, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες, όπως φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, κλπ. • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων σχεδίων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφων που να αποδεικνύουν το χρόνο ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1-1-2004, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4495/2017 (167 Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Αντίγραφο μελέτης παθητικής πυροπροστασίας Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας

       Αντίγραφο μελέτης παθητικής πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 1ης (#2): «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (#3) (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό (#4) του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης) των ορόφων του κτιρίου ή της εγκατάστασης η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Οι μελέτες και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες», τα οποία φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των πολεοδομικών πράξεων (οικοδομική άδεια ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Στην περίπτωση παλαιών εντύπων οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης, πριν την έναρξη πλήρους λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες» τα αντίγραφα θα πρέπει να προέρχονται από το φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή / και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. (#3) Άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 (80 Α΄) και την υπ΄ αριθμ. 1/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ). (#4) Στις περιπτώσεις κτιρίων για τις οποίες δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια ή η έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας προηγείται της έκδοσης οικοδομικής άδειας, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3787

      • 4 Μελέτη πυροπροστασίας Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 2ης: «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Μελέτη πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης ή / και σχέδια κατόψεων για κάθε επίπεδο), όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης ανά κτίριο και χρήση κτιρίου, που εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Αντίγραφο μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

       Αντίγραφο μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 1ης (#2): «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (#3) (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό (#4) του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης ή / και σχέδια κατόψεων, στα οποία να απεικονίζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (3149 Β΄) και την ισχύουσα νομοθεσίας πυροπροστασίας, χωριστά για κάθε επίπεδο, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης) των ορόφων του κτιρίου ή της εγκατάστασης, η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Οι μελέτες και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες», τα οποία φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των πολεοδομικών πράξεων (οικοδομική άδεια ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Στην περίπτωση παλαιών εντύπων οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης, πριν την έναρξη πλήρους λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες» τα αντίγραφα θα πρέπει να προέρχονται από το φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή / και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. (#3) Άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 (80 Α΄) και την υπ΄ αριθμ. 1/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α΄/7-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ). (#4) Στις περιπτώσεις κτιρίων για τις οποίες δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια ή η έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας προηγείται της έκδοσης οικοδομικής άδειας, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «Ε-Άδειες».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3891

      • 6 Τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Τοπογραφικό διάγραμμα (#2) στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που διαθέτουν περισσότερα του ενός (1) κτίρια ή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα ή για τον έλεγχο των αποστάσεων από γειτονικά κτίρια. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Τοπογραφικό διάγραμμα νοείται αυτό του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (167 Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές

       Όχι 6851

      • 7 Αντίγραφα μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των ορόφων του κτιρίου Μελέτη

       Αντίγραφα μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των ορόφων του κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Εφόσον η εγκατάσταση αποτελεί τμήμα κτιρίου, υποβάλλονται υποχρεωτικά αντίγραφα των μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης) όλων των ορόφων του κτιρίου. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές, Τεχνικές

       Όχι 8412

      • 8 Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή / και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου (#2), πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ, η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Στις εγκαταστάσεις υγραερίου μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 31856/2003 (1257 Β΄), ενώ στην κατηγορία 0 υποβάλλεται περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 5768

      • 9 Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας Έκθεση

       Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (3149 Β΄), όπως ισχύει, που εκπονούνται με ευθύνη και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στις περιπτώσεις που απαιτούνται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 6631

      • 10 Πίνακας περιγραφής βοηθητικών εργαλείων και μέσων Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας περιγραφής βοηθητικών εργαλείων και μέσων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτούνται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 8689

      • 11 Βεβαίωση φορέα ύδρευσης Βεβαίωση

       Βεβαίωση φορέα ύδρευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή, η παροχή και η πίεση του αγωγού (δικτύου) με τον οποίο συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης και τροφοδοτείται το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό της εγκατάστασης. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 9703

      • 12 Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης, στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Χρήσης

       Όχι 4332

      • 13 Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου Έγγραφο

       Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων, από το οποίο αποδεικνύεται ότι οι εργασίες (συνολική αλλαγή χρήσης του κτιρίου του εδ. (δ) ή επέκταση της επιφάνειας του εδ. (ε)) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018, δεν απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 4084

      • 14 Αποδεικτικό παραλαβής αρχειοθετημένων μελετών Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό παραλαβής αρχειοθετημένων μελετών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αποδεικτικό παραλαβής, στις περιπτώσεις αρχειοθετημένων μελετών πυροπροστασίας, σύμφωνα με το ν. 4156/2013 (122 Α΄). ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 3798

      • Υπουργική Απόφαση 69019 οικ. Φ.700.13 2021 5519 Β

       Περιγραφή Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (27 Α΄)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205519

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 2021 4874 Β

       Περιγραφή Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017 (3136 Β’)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204874

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, αφού εισέλθει στο πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες», επιλέγει την αίτηση «Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας» και συμπληρώνει τα απαιτούμενα αρχικά στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή μελετών, δικαιολογητικών και στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες μελέτες, δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται για την αίτηση «Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας», δίχως να απαιτείται έλεγχός τους από τον Ελεγκτή ή Προϊστάμενο του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες» τη διοικητική πράξη «Αρχειοθέτηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας» με την επιλογή «Έκδοση πράξης» η οποία αποκτά μοναδικό ηλεκτρονικό κλειδί.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.