Αρχική Δήλωση και Ανανέωση Διασυνοριακής Προσωρινής Άσκησης του Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91b82374-3e3b-4eb9-ac24-663f3376a6b2 828948 Initial Declaration of Cross-Border Temporary Exercise of the Profession of Driver Instructor / Renewal of the Declaration of Cross-Border Temporary Exercise of the Profession of Driver Instructor

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Αφορά τη διασυνοριακή προσωρινή άσκηση του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών (αρχική δήλωση άσκησης επαγγέλματος καθώς και την ανανέωσή της).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αρχική Δήλωση Διασυνοριακής Προσωρινής Άσκησης του Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Αρχική Δήλωση Διασυνοριακής Προσωρινής Άσκησης του Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών: Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία δηλώνονται:

•Τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου αιτούντος •Τα στοιχεία επικοινωνίας αιτούντος •Ο τόπος παροχής υπηρεσίας (περιοχή της δραστηριοποίησης) •Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας (ημερομηνία έναρξης της δραστηριοποίησης) •Η διάρκεια παροχής υπηρεσίας (χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησης - σε μορφή ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ)

Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Άσκησης του Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών: Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία δηλώνονται: - Τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου αιτούντος - Τα στοιχεία επικοινωνίας αιτούντος - Χρονικά διαστήματα που έχει ήδη ασκηθεί η δραστηριότητα - Τόποι που έχει ήδη ασκηθεί η δραστηριότητα. Στην αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επίσης δηλώνεται: - Ότι η κατάσταση του παρόχου δεν έχει μεταβληθεί (όπως προκύπτει από τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά) – σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή, να πληροί τη σχετική προϋπόθεση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο - Η ημερομηνία έναρξης της άσκησης της δραστηριότητας

- Το χρονικό διάστημα της άσκησης της δραστηριότητας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αρχική Δήλωση Διασυνοριακής Προσωρινής Άσκησης του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών / Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Άσκησης του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Αρχική Δήλωση : Νόμιμη εγκατάσταση παρόχου σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Αρχική Δήλωση: Νόμιμη παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Αρχική Δήλωση : Να μην έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο, έστω και προσωρινά, η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Αρχική Δήλωση : Ο υποψήφιος πάροχος να μην έχει καταδικαστεί στη χώρα του τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία. Επίσης, μέσα δε στην τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης, να μην έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση της νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Αρχική Δήλωση : Πλήρωση προϋποθέσεων για τα εκπαιδευτικά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν.

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχική Δήλωση: Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας αιτούντος Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αρχική Δήλωση: Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αρχική Δήλωση : Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου, ότι είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό, ότι ασκεί νόμιμα εκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί έστω και προσωρινά, η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης Βεβαίωση

       Αρχική Δήλωση : Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου, ότι είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό, ότι ασκεί νόμιμα εκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί έστω και προσωρινά, η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Αρχική Δήλωση: Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για τη νομιμότητα του παρόχου που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί Βεβαίωση

       Αρχική Δήλωση: Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για τη νομιμότητα του παρόχου που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 4 Αρχική Δήλωση : Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Έγγραφα που αποδεικνύουν την διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Δήλωση

       Αρχική Δήλωση : Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους: Έγγραφα που αποδεικνύουν την διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9429

      • 5 Αρχική Δήλωση : Μεταφρασμένο και επικυρωμένο απόσπασμα ποινικού μητρώου/πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή έκδοσης και το Κράτος εγκατάστασης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αρχική Δήλωση : Μεταφρασμένο και επικυρωμένο απόσπασμα ποινικού μητρώου/πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή έκδοσης και το Κράτος εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 6 Αρχική Δήλωση : Στοιχεία κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Δήλωση

       Αρχική Δήλωση : Στοιχεία κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 7 Αρχική Δήλωση : Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για την επαγγελματική ευθύνη όπου φαίνεται (α) η Επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας, (β) ο Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου, (γ) το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης. Δήλωση

       Αρχική Δήλωση : Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για την επαγγελματική ευθύνη όπου φαίνεται (α) η Επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας, (β) ο Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου, (γ) το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 8 Ανανέωση Δήλωσης : Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την ανανέωση δήλωσης διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας. Αίτηση

       Ανανέωση Δήλωσης : Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την ανανέωση δήλωσης διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6009

      • 9 Ανανέωση Δήλωσης: Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή από την αρχική δήλωση, τότε πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό δικαιολογητικό. Δήλωση

       Ανανέωση Δήλωσης: Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή από την αρχική δήλωση, τότε πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό δικαιολογητικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 9429

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3900/555 2012 327 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200327

      • 1 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της δραστηριότητας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσωρινής άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών (αρχική δήλωση ή ανανέωση) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ – ΕΚΕ και να προωθηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, παρέχεται βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο με την οποία μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα ελευθέρως.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.