Ασφαλιστική ενημερότητα πιστοποιημένων φορέων (eΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση14cac14a-53cf-4e5a-b8ac-2c0e54f9b5ab 687678 Social security contributions payment certificate from certified bodies (eEFKA)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) για λογαριασμό τρίτων. Η υπηρεσία απευθύνεται σε πιστοποιημένους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες, συμβολαιογράφους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ e-ΕΦΚΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) για λογαριασμό τρίτων. Η αίτηση υποβάλλεται από πιστοποιημένους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες, συμβολαιογράφους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ειδικοί κωδικοί

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από πιστοποιημένους φορείς

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 περί χορήγησης ΑΑΕ σχετικά με τους υπόχρεους και την εκπλήρωση εργοδοτικών και ατομικών υποχρεώσεων κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητάς τους. Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών, απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση των οφειλών προκειμένου να εκδοθεί ΑΑΕ. Ο χρήστης της εφαρμογής πρέπει να έχει κωδικούς πρόσβασης e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του αιτούντα. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του αιτούντα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 οικ. 17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης και ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ. Το άρθρο 6 αυτής αφορά την έκδοση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • Υπουργική Απόφαση 15435/913 2020 1559 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του Ν. 4611/2019 και σε αυτήν ορίζονται η διαδικασία χορήγησης και το περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201559

      • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Νόμος 23-30 4611 2019 73 Α

       Περιγραφή Ορίζονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, ειδικοί όροι, καθώς και η διάρκεια ισχύος του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100073

      • Εγκύκλιος 306179 2020

       Περιγραφή Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%9A%CE%A046%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9194?inline=true

       ΑΔΑ Ψ0ΚΠ46ΜΑΠΣ-Α94

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση κωδικών e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/elegkhos-egkurotetas-phorologikon-kai-asphalistikon-stoikheion/asphalistike-enemeroteta-pistopoiemenon-phoreon-eephka

       Περιγραφή Από το gov.gr ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα login.xhtml όπου γίνεται ταυτοποίηση με χρήση των κωδικών e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή νέας αίτησης ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Αφορά έκδοση ΑΑΕ για μεταβίβαση όλου ή μέρους απογεγραμμένου στον e-ΕΦΚΑ ιδιωτικού οικοδομικού έργου, σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, γονική παροχή, δωρεά ή έκδοση ΑΑΕ Δημοσίου Έργου για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

       Ναι Όχι


      • 3 Καταχώρηση του ΑΦΜ Αιτούντα, επιλογή αιτίας ΑΑΕ και υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρεί τον ΑΦΜ του αιτούντα, επιλέγει την αιτία έκδοσης ΑΑΕ και υποβάλλει την αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 4 Εκτύπωση ΑΑΕ ή Βεβαίωσης Οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει το ΑΑΕ ή Βεβαίωση Οφειλής σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών.

       Ναι Ναι


      • 5 Επιλογή νέας αίτησης ΑΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώρηση του ΑΦΜ Αιτούντα και υποβολή αίτησης έκδοσης Βεβαίωσης καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί την επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης», σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν αφορά υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος του αποτελέσματος της υποβληθείσας αίτησης και εκτύπωση της Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης ελέγχει το αποτέλεσμα της αίτησης και εκτυπώνει τη Βεβαίωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης

       Ναι Ναι


      • 8 Καταχώρηση του ΑΦΜ Αιτούντα, επιλογή αιτίας ΑΑΕ και υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρεί τον ΑΦΜ του αιτούντα, επιλέγει την αιτία έκδοσης ΑΑΕ και υποβάλλει την αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 9 Έλεγχος του αποτελέσματος της υποβληθείσας αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Από την οθόνη με τις υποβληθείσες αιτήσεις του, ο χρήστης ελέγχει το αποτέλεσμα της αίτησής του.

       Ναι Όχι


      • 10 Εκτύπωση ΑΑΕ ή Ενημερωτικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει το ΑΑΕ ή το Ενημερωτικό Σημείωμα σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών (αφορά απογεγραμμένα στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

       Ναι Ναι


      • 11 Επιλογή αίτησης Αναπόγραφου και υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Αφορά μη απογεγραμμένα στο μητρώο εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

       Ναι Όχι


      • 12 Εκτύπωση ΑΑΕ ή Ενημερωτικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει το ΑΑΕ ή το Ενημερωτικό Σημείωμα σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.