Βεβαίωση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη θέση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa3e3ee22-f46b-4fa5-b715-21bfae39ab6a 849448

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης προς τον ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ότι το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν εμπίπτουν τα ΚΥΕ εντός τουριστικών καταλυμάτων, εντός εγκαταστάσεων ειδικών τουριστικών υποδομών της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τα ΚΥΕ εντός χερσαίας ζώνης λιμένων και τα ΚΥΕ εντός ποντοπόρων πλοίων. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  Παρατηρήσεις

  Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση της ίδρυσης του καταστήματος. Η προθεσμία 15 ημερών ισχύει εκτός των περιπτώσεων που το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3028/2002, οπότε απαιτείται επιπρόσθετος χρόνος.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Στην αίτηση δηλώνεται το είδος του καταστήματος (κατηγορία, υποκατηγορία, δραστηριότητα όπως προκύπτει από υγειονομικές διατάξεις) και ο κωδικός ΚΑΔ, καθώς και η τοποθεσία του οικήματος / ακινήτου.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     NACE

     • 47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση (παρ. 2, άρθρο 28 του ν. 4442/2016)

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση της παρ.2, αρ.28 Ν.4442/2016 (ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση)

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Κτιριακές Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, θα πρέπει να επιτρέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η ίδρυση σχετικού καταστήματος (εάν υφίσταται κανονισμός).

        Όχι Όχι

       • Νόμος 28 4442 2016 230 Α
       • Νόμος 285 3463 2006 114 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 16228 2017 1723 Β

        Περιγραφή Διαδικασία για τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30m4ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtQf5m9A7xfMOzaN ZAfqT9LTE7eVm ErkuCnHhkOqlTu

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9386 2012 1409 Β

        Περιγραφή Ένταξη των διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8ii-Ftf96MRBp6k5uE6xNduJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtez5L8izcgFJ7jcjjQiUjhLTEJSPeINUWtXO2rgZa2KB

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, εντύπως, στο πρωτόκολλο του Δήμου ή μέσω ΚΕΠ (ή ΚΕΠ-ΕΚΕ) την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Διαβίβαση στον αρμόδιο Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή της αίτησης διαβιβάζει την αίτηση με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

        Σημειώσεις Σε ορισμένους Δήμους όλες οι αιτήσεις διαβιβάζονται για γνωμοδότηση από την Υπηρεσία Δόμησης. Δεδομένου ότι ορισμένοι Δήμοι δεν διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης, μπορεί αρμόδια για γνωμοδότηση να είναι Υπηρεσία Δόμησης άλλου Δήμου.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας και διερεύνηση υφιστάμενων χρήσεων γης και τυχόν άλλων περιορισμών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ελέγχει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους και διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.

        Σημειώσεις Σε ορισμένους Δήμους όλες οι αιτήσεις διαβιβάζονται για γνωμοδότηση από την Υπηρεσία Δόμησης. Δεδομένου ότι ορισμένοι Δήμοι δεν διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης, μπορεί αρμόδια για γνωμοδότηση να είναι Υπηρεσία Δόμησης άλλου Δήμου.

        Όχι Όχι


       • 6 Διαβίβαση στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου για γνωμοδότηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο μπορεί να απευθυνθεί στην υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης.

        Σημειώσεις Σε ορισμένους Δήμους όλες οι αιτήσεις διαβιβάζονται για γνωμοδότηση από την Υπηρεσία Δόμησης. Δεδομένου ότι ορισμένοι Δήμοι δεν διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης, μπορεί αρμόδια για γνωμοδότηση να είναι Υπηρεσία Δόμησης άλλου Δήμου.

        Όχι Όχι


       • 7 Γνωμοδότησης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Υπηρεσία Δόμησης αποφαίνεται για το αν επιτρέπεται ή όχι η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

        Σημειώσεις Η διάρκεια του συγκεκριμένου βήματος εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της Υπηρεσίας Δόμησης και από το αν η Υπηρεσία Δόμησης είναι εντός του Δήμου.

        Όχι Όχι


       • 8 Διαβίβαση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακίνητου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3028/2002, το αίτημα διαβιβάζεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

        Όχι Όχι


       • 9 Απάντηση Περιφερειακής Υπηρεσίας ΥΠΠΟΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ απαντάει εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρθρο 10 του ν. 3028/2002.

        Όχι Όχι


       • 10 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου συντάσσει σχέδιο της Βεβαίωσης (με θετική ή αρνητική απάντηση) και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 11 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης και διαβίβαση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει τη Βεβαίωση και την προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου προς υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 12 Υπογραφή Βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών υπογράφει τη Βεβαίωση και την επιστρέφει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

        Όχι Όχι


       • 13 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ότι η απόφαση είναι έτοιμη για παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Γεωχωρικά διαγράμματα / χάρτες

        Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται: (α) ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή (β) ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται: (α) ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή (β) ότι δεν υφίσταται κανονισμός.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.