Βεβαίωση Εγγραφής (Πτυχίο) ή Ανακαθορισμού στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση25d91b5e-1789-4946-8610-3abc64ffed17 259151

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 11

Κόστος

Από 75 έως 310 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον ανακαθορισμό των εταιρικών μελετητικών πτυχίων από τη Διεύθυνση Μητρώων, της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Εγγραφής/Ανακαθορισμού του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση (εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή / Ανακαθορισμός στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 39-40 του ν. 3316/2005. Συγκεκριμένα: Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 39, του ν. 3316/2005. Με το π.δ.138/2009 (Α 185) καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών καθώς και στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής τα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών και είναι νομίμως εγκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον: α) δεν είναι συνδεδεμένα με εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. ή εξαρτημένα από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν ή συμμετέχουν σε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και β) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών τουλάχιστον: αα. οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ομόρρυθμης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθμης (Ε.Ε.) εταιρείας, ββ. οι διαχειριστές σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), γγ. οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι και όσοι ασκούν τη γενική διαχείριση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). Στους σκοπούς των εταιρειών μελετών δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δραστηριότητες συγκρουόμενες εξ αντικειμένου με τον κύριο σκοπό τους, όπως η ανάληψη (άμεσα ή έμμεσα) δημόσιων έργων ή προμηθειών. Οι μετοχές ανώνυμης εταιρείας μελετών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

       Όχι Όχι

      • 1 Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 1140904001. Απαιτείται για την κατάθεση της αίτησης και την εξέταση από την Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ. Το ποσό κατάθεσης κυμαίνεται ανάλογα με τη μεγαλύτερη τάξη του πτυχίου της επιχείρησης: Α΄ ΤΑΞΗ: 75 ευρώ Β΄ ΤΑΞΗ: 105 ευρώ Γ΄ ΤΑΞΗ: 150 ευρώ Δ΄ ΤΑΞΗ: 230 ευρώ Ε΄ ΤΑΞΗ: 310 ευρώ 75 € - 310 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.ypex-mele.gr/index.php?option=com content&view=article&id=94

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τις αιτούμενες κατηγορίες μελετών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τις αιτούμενες κατηγορίες μελετών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php?option=com content&view=article&id=94

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΥΔ θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php?option=com content&view=article&id=94

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΥΔ θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Καταστατικό - Τροποποιήσεις Καταστατικού με τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό - Τροποποιήσεις Καταστατικού με τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php?option=com content&view=article&id=94

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για ανώνυμες εταιρείες επισυνάπτεται: - Απόσπασμα απόφασης του Δ.Σ. για τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου καθώς και πιστοποιητικό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. - Ονομαστικό μετοχολόγιο με τις μετοχές ενός έκαστου των μετόχων. Στην περίπτωση ανακαθορισμού και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι «εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια στοιχεία νομιμοποίησης της εταιρείας, όπως είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση». Σε περίπτωση ένταξης ή αποχώρησης εταίρων ή μετόχων από το εταιρικό πτυχίο εταιρείας απαιτείται η υποβολή της τροποποίησης του καταστατικού και πιστοποιητικό καταχώρισής του στο Γ.Ε.ΜΗ. (Σε περίπτωση Α.Ε. αντίγραφα ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών, καθώς και αντίγραφο του βιβλίου μετόχων της εταιρείας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Κατάσταση στελεχών ανά αιτούμενη κατηγορία μελέτης. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Κατάσταση στελεχών ανά αιτούμενη κατηγορία μελέτης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php?option=com content&view=article&id=94

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάσταση ανά θιγόμενη κατηγορία μελέτης αφορά στον ανακαθορισμό των πτυχίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 5 Πίνακας προσωπικού για τα στελέχη που εντάσσονται με την ιδιότητα του υπαλλήλου (Μισθοδοτική κατάσταση). Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Πίνακας προσωπικού για τα στελέχη που εντάσσονται με την ιδιότητα του υπαλλήλου (Μισθοδοτική κατάσταση).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php?option=com content&view=article&id=94

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 6 Πρωτότυπα Εταιρικά πτυχία των κατηγοριών που ανακαθορίζονται. Βεβαίωση

       Πρωτότυπα Εταιρικά πτυχία των κατηγοριών που ανακαθορίζονται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για το αν υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις στις κατηγορίες που ανακαθορίζονται (διαγραφή κατηγορίας ή μείωση τάξης) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για το αν υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις στις κατηγορίες που ανακαθορίζονται (διαγραφή κατηγορίας ή μείωση τάξης)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΥΔ θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένη. Σε περίπτωση: - Ένταξης ή αποχώρησης εταίρων ή μετόχων από το εταιρικό πτυχίο εταιρείας απαιτείται η υποβολή της τροποποίησης του καταστατικού και πιστοποιητικό καταχώρισής του στο Γ.Ε.ΜΗ. (Σε περίπτωση Α.Ε. αντίγραφα ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών, καθώς και αντίγραφο του βιβλίου μετόχων της εταιρείας). - Ένταξης υπαλλήλου στο εταιρικό πτυχίο της εταιρείας απαιτείται η υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού Έντυπο 4 (για τα στελέχη που εντάσσονται με την ιδιότητα του υπαλλήλου). - Αποχώρησης λόγω θανάτου ή συνταξιοδότησης: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) Βεβαίωση παύσης άσκησης επαγγέλματος (σε περίπτωση συνταξιοδότησης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Αίτηση μελετητή για την ένταξη του πτυχίου του στην εταιρεία (ως εταίρος ή υπάλληλος). Αίτηση

       Αίτηση μελετητή για την ένταξη του πτυχίου του στην εταιρεία (ως εταίρος ή υπάλληλος).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php/metavoles-etairikon-ptyxion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αίτηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 9 Αντίγραφο ατομικού πτυχίου. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο ατομικού πτυχίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php/metavoles-etairikon-ptyxion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Επισυνάπτεται στην αίτηση του μελετητή για την ένταξη του πτυχίου του στην εταιρεία (ως εταίρος ή υπάλληλος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 των μελετητών για τη δέσμευση των πτυχίων τους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 των μελετητών για τη δέσμευση των πτυχίων τους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php?option=com content&view=article&id=94

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΥΔ θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Αίτηση από το στέλεχος που αποχωρεί από την εταιρεία (προαιρετικά). Αίτηση

       Αίτηση από το στέλεχος που αποχωρεί από την εταιρεία (προαιρετικά).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr/index.php?option=com content&view=article&id=94

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αίτηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 6009

      • Νόμος 39 3316 2005 42 Α

       Περιγραφή Εγγραφή στα Μητρώα - Κατηγορίες - Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%9D3316-2005.pdf

      • Νόμος 118-119 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%9D4472-%CE%91%CF%81%CE%B8118-119.pdf

      • Νόμος 144 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/images/2020/documents/4764-2020-144.pdf

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 2000 297 Α

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%A0%CE%94344-2000.pdf

      • Προεδρικό Διάταγμα 138 2009 185 Α

       Περιγραφή Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%A0%CE%94138-2009.pdf

      • Προεδρικό Διάταγμα 99 2018 187 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%A0%CE%9499-2018.pdf

      • Εγκύκλιος 14 2013

       Περιγραφή Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009)

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 14-2014.pdf

       ΑΔΑ ΒΕΑΙ1-ΚΓΧ

      • Εγκύκλιος 15 2014

       Περιγραφή Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 15-2014.pdf

       ΑΔΑ 6Ξ5Τ1-00Τ

      • Εγκύκλιος 1 2020

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 1-2020.pdf

       ΑΔΑ 6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ

      • Εγκύκλιος 2 2020

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2-2020.pdf

       ΑΔΑ 62Π4465ΧΘΞ-Τ73

      • 1 Υποβολή Αίτησης από μελετητική επιχείρηση και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία αιτήσεων, έλεγχος πληρότητας, καταχώριση δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας και εκτύπωση αντίστοιχων εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση προς την επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση επιτροπής ΜΗ.Μ.ΕΠ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) ή Ανακαθορισμού στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.