Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση79040a84-bd8d-4688-9b84-0aa2232fcd56 829115

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11 + (
1
)

Κόστος

470 €

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής δρομολογημένου επιβατηγού πλοίου σε κύριες ή δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, όπως αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 814/74 (ΦΕΚ359- Α) υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, να έχει εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα να έχει συμβληθεί και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένο Παράρτημα Ι με στοιχεία πλοίων. 2. Συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙ με στοιχεία των υπεύθυνων κατά λιμένα ναυτικών πρακτόρων και υποπρακτόρων.

3. Συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙΙ με τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Επιβαινόντων και Συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.

Σημειώσεις

Ψηφιακή θεωρείται η κατάθεση όταν η αίτηση είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και οι Υ.Δ. έχουν εκδoθεί μέσω gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων
      Μητρώο λιμένων ΗΣΚΘΕΕΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Έκδοση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και καταγραφής, εφόσον το πλοίο εκτελεί πλόες που αντιστοιχούν στην κατηγορία καταγραφής του Π.Δ. 23/99, όπως ισχύει. 293 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3023

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. υπέρ “Κ.Α.Ε. 3435” ύψους 293€ στο οποίο αναγράφεται η ονομασία και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας του πλοίου και στις παρατηρήσεις το όνομα και το νηολόγιο (λιμένας και αριθμός) του πλοίου, για έκδοση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ, εφόσον το πλοίο εκτελεί πλόες που αντιστοιχούν στην κατηγορία καταγραφής του Π.Δ. 23/99, όπως ισχύει. 293 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 3 Τριάντα (30) € εισφορά υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (η απόδειξη εκδίδεται από το Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ή μέσω web banking) 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 4 Έκδοση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και καταμέτρησης, εφόσον το πλοίο εκτελεί πλόες που αντιστοιχούν στην κατηγορία καταμέτρησης του Π.Δ. 23/99, όπως ισχύει. 147 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3021

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 5 Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. υπέρ “Κ.Α.Ε. 3435” ύψους 293€ στο οποίο αναγράφεται η ονομασία και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας του πλοίου και στις παρατηρήσεις το όνομα και το νηολόγιο (λιμένας και αριθμός) του πλοίου, για έκδοση βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ, εφόσον το πλοίο εκτελεί πλόες που αντιστοιχούν στην κατηγορία καταμέτρησης του Π.Δ. 23/99, όπως ισχύει. 147 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 4

      • 1 Έγγραφο ή καταστατικό στο οποίο εμφαίνονται το/α φυσικό/ά πρόσωπα που εκπροσωπεί/ούν την εταιρεία Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο ή καταστατικό στο οποίο εμφαίνονται το/α φυσικό/ά πρόσωπα που εκπροσωπεί/ούν την εταιρεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://tinyurl.com/4629hnxc Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: 1) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της αίτησης μετά των συνημμένων της, που υποβλήθηκαν για έκδοση Βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., θα δηλώνεται άμεσα στην Αρχή. 2) Αρμόδιος Διαβίβασης Αρχείων ΗΣΚΘΕΕΑ και Αναπληρωτής του αντίστοιχα, ορίζονται οι: __________________ και ______________ . 3) Τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό, (ΕΕ) 2016/679, στον Ν. 4624/2019 (Α’ 137) και στον Ν. 2472/97 (Α’ 50) περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 4) Την παρούσα αίτηση την υποβάλλω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας __________________ και αφορά το/α πλοίο/α ___________________.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του Αρμόδιου διαβίβασης αρχείων ΗΣΚΘΕΕΑ περί αποδοχής του ορισμού του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Αρμόδιου διαβίβασης αρχείων ΗΣΚΘΕΕΑ περί αποδοχής του ορισμού του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://tinyurl.com/4629hnxc Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: "Αποδέχομαι τον ορισμό μου ως αρμόδιος διαβίβασης αρχείων συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. του/ων πλοίου/ων: ______________ της εταιρείας _____________ . Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω τις σχετικές υποχρεώσεις μου, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 120/97 (Α’ 110) όπως ισχύει."

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του αντικαταστάτη Αρμόδιου διαβίβασης αρχείων ΗΣΚΘΕΕΑ περί αποδοχής του ορισμού του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αντικαταστάτη Αρμόδιου διαβίβασης αρχείων ΗΣΚΘΕΕΑ περί αποδοχής του ορισμού του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://tinyurl.com/4629hnxc Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: "Αποδέχομαι τον ορισμό μου ως αναπληρωτής αρμόδιος διαβίβασης αρχείων συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. του/ων πλοίου/ων: ________________ της εταιρείας ________________ . Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω τις σχετικές υποχρεώσεις μου, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 120/97 (Α’ 110) όπως ισχύει."

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου ναυτικού πράκτορα του κάθε λιμένα προσέγγισης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου ναυτικού πράκτορα του κάθε λιμένα προσέγγισης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://tinyurl.com/4629hnxc Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: "Λειτουργώ το σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 120/97 (Α’ 110) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως υπεύθυνος πράκτορας στο/ους λιμένα/ες ______________ για τα ακόλουθα πλοία: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ & ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. _________________ ____________________ _________ 2. ________________ ____________________ _________

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου λειτουργίας συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου λειτουργίας συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για ψηφιακή έκδοση: https://tinyurl.com/4629hnxc Για χειρόγραφη έκδοση: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: "Έχω εγκαταστήσει και λειτουργώ το σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. της εταιρείας _______________του πλοίου _________________ στα γραφεία της εταιρείας _______________ στην οδό ______________ ."

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 8 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 9 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 6440

      • 10 Ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης από Δ.Θ.Σ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης από Δ.Θ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 11 Υπόδειγμα εισιτηρίου Δείγμα

       Υπόδειγμα εισιτηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • 12 Εκτυπωτική κατάσταση των ηλεκτρονικών αρχείων που πρέπει να αποστέλλονται στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ/Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Εκτυπωτική κατάσταση των ηλεκτρονικών αρχείων που πρέπει να αποστέλλονται στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ/Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 13 Εκτυπωτικές καταστάσεις αρχείων του συστήματος και των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων επιβατών και οχημάτων που υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή σύμφωνες με το Παράρτημα Β’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Εκτυπωτικές καταστάσεις αρχείων του συστήματος και των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων επιβατών και οχημάτων που υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή σύμφωνες με το Παράρτημα Β’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Προεδρικό Διάταγμα 120 1997 110 Α

       Περιγραφή Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως (ΗΣΚΘΕΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/35ebbj53

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3113.1.132.1998 1998 986 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής - αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/cx37ptvy

      • Προεδρικό Διάταγμα 176 1999 165 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ΠΔ 120/1997 (ΗΣΚΘΕΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/2vn3u43x

      • Υπουργική Απόφαση 2123.02.2003 2003 102 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τελών διάθεσης αδειών του ΥΝΑΝΠ

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4vf2e7y5

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2113.108.2004 2004 883 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής-αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4vf2e7y5

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2015 9 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων ΗΣΚΘΕΕΑ (ΠΔ 120/97)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/4bf8yyzn

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/rcx2bjfm

      • Κανονισμός 14 1997 5 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένα 14 όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/bmwb8mw8

      • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292/10-2-2020 2020 518 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο.

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/ypc48zbz

      • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπής αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα (Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ) ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, των παραβόλων, των στοιχείων του πλοίου και του υπεύθυνου καταγραφής, της τεχνικής περιγραφής λειτουργίας του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος στα γραφεία της εταιρείας, των κατά τόπον υπεύθυνων ναυτικών πρακτόρων και στο πλοίο εν πλω.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης μετά από Επιθεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με Υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής. Προσθήκη παρατήρησης για έλεγχο εν πλω.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Βεβαίωσης με παρατήρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα εκδίδεται η Βεβαίωση ή θα καταχωρείται η αντίστοιχη ετήσια θεώρηση επί της Βεβαίωσης, με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 8 Διενέργεια Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος στα γραφεία της εταιρείας, των κατά τόπον υπεύθυνων ναυτικών πρακτόρων και στο πλοίο εν πλω.

       Σημειώσεις Περιλαμβάνεται ο χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης της εν πλω επιθεώρησης ανάλογα με το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα τρίτων πλοίων σε παρόμοια δρομολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 10 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


       Περιγραφή Διατηρείται στο πλοίο έως τη διενέργεια της ετήσια θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοση λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.