Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1de07d1b-bc0e-4f7c-a44d-8f471c54b419 238460

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΗΔΕΠ/Γρ. ΗΣΚΘΕΕΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

16

Κόστος

60 €

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη ή αξιωματικού καταστρώματος ή γενικών υπηρεσιών ή άλλου μέλους του πληρώματος , που έχει ορισθεί από αυτόν (τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη), όλοι οι επιβαίνοντες σε επιβατηγό πλοίο το οποίο αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα καταμετρώνται πριν από την αναχώρησή του. Για όλα τα εγκεκριμένα συστήματα καταμέτρησης, η κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή εκδίδει σχετική βεβαίωση πενταετούς ισχύος, η οποία θεωρείται κάθε έτος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΗΔΕΠ/Γρ. ΗΣΚΘΕΕΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταμέτρησης Επιβαινόντων υπόχρεου πλοίου - Έκδοση βεβαίωσης

Σημειώσεις

Εναλλακτικά δύναται να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Ψηφιακή θεωρείται η κατάθεση όταν η αίτηση είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη και οι Υ.Δ. έχουν εκδοθεί μέσω gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ / Καταμέτρησης Επιβαινόντων Ε/Γ Πλοίων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Επιβατηγό πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες, με εξαίρεση: • τα πολεμικά πλοία και τα οπλιταγωγά πλοία, • τις θαλαμηγούς και τα σκάφη αναψυχής: σκάφη τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής τους. • τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές, σύμφωνα το άρθρο 2 περ. ιστ΄ του π.δ. 103/1999 (Α΄110)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Επιβατηγό πλοίο, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα και πραγματοποιεί πλου, κατά τον οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησής του έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου δεν υπερβαίνει τα 20 μίλια.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εταιρεία που αναλαμβάνει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου, που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου που φέρει τη σημαία τρίτης χώρας, το οποίο αποπλέει από λιμένα εκτός Ένωσης και κατευθύνεται προς ελληνικό λιμένα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου με Ελληνική σημαία, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε λιμένα εντός της Κοινότητας

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Σε περίπτωση που το πλοίο δραστηριοποιείται σε γραμμή που είναι υπόχρεη σε Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής επιθυμεί να έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., εκδίδεται από τη ΔΗΔΕΠ Βεβαίωση Καταμέτρησης – Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής δρομολογημένου επιβατηγού πλοίου σε κύριες ή δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, όπως αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 814/74 (ΦΕΚ359- Α) υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, να έχει εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα να έχει συμβληθεί και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α).

       Όχι Όχι

      • 1 Εισφορά υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (η απόδειξη εκδίδεται από το ΔΗΔΕΠ/Γρ. ΗΣΚΘΕΕΑ ή από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές). 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Ναι

      • 1 Συμπληρωμένο Παράρτημα Ι της αίτησης με στοιχεία πλοίου(ων) Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Συμπληρωμένο Παράρτημα Ι της αίτησης με στοιχεία πλοίου(ων)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙ με στοιχεία των υπεύθυνων κατά λιμένα ναυτικών πρακτόρων και υποπρακτόρων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙ με στοιχεία των υπεύθυνων κατά λιμένα ναυτικών πρακτόρων και υποπρακτόρων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙΙ με τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταμέτρησης Επιβαινόντων - Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙΙ με τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταμέτρησης Επιβαινόντων - Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Έγγραφο ή καταστατικό στο οποίο εμφαίνονται το/α φυσικό/ά πρόσωπα που εκπροσωπεί/ούν την εταιρεία. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο ή καταστατικό στο οποίο εμφαίνονται το/α φυσικό/ά πρόσωπα που εκπροσωπεί/ούν την εταιρεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι: α) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της αίτησης μετά των συνημμένων της, που υποβλήθηκαν για έκδοση Βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., θα δηλώνεται άμεσα στην Αρχή. β) Αρμόδιος Καταγραφής Επιβαινόντων Συστήματος Καταμέτρησης και Αναπληρωτής του αντίστοιχα, ορίζονται οι: _________ και __________ . γ) Τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό, (ΕΕ) 2016/679, στον Ν. 4624/2019 (Α’ 137) και στον Ν. 2472/97 (Α’ 50) περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. δ) Την παρούσα αίτηση την υποβάλλω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ________ και αφορά το/α πλοίο/α ________. 2. Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής της Υ.Δ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του Αρμοδίου Καταγραφής Επιβατών του Συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταμέτρησης περί αποδοχής του ορισμού του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Αρμοδίου Καταγραφής Επιβατών του Συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταμέτρησης περί αποδοχής του ορισμού του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή του Αρμόδιου Καταγραφής Επιβατών του Συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταμέτρησης περί αποδοχής του ορισμού του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή του Αρμόδιου Καταγραφής Επιβατών του Συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταμέτρησης περί αποδοχής του ορισμού του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου ναυτικού πράκτορα του κάθε λιμένα προσέγγισης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου ναυτικού πράκτορα του κάθε λιμένα προσέγγισης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υ.Δ. δηλώνεται ότι Λειτουργεί το σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 120/97 (Α’ 110) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως υπεύθυνος πράκτορας στο/ους λιμένα/ες ....................... για τα ακόλουθα πλοία: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ & ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1) ................................ ……....................................... ……………….................... Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου λειτουργίας του συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου λειτουργίας του συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata#

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υ.Δ. δηλώνεται ότι: Έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί το σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. της εταιρείας ……………του πλοίου ............. στα γραφεία της εταιρείας ................. στην οδό ................... . Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Εγγράφου Εθνικότητας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 11 Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας για κάθε πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα έγγραφα (πλοίου και εταιρείας) θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 12 Ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης από Δ.Θ.Σ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης από Δ.Θ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 13 Ευκρινές αντίγραφο Βεβαίωσης Καταμέτρησης από την οικεία Λιμενική Αρχή Υπηρεσιακό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο Βεβαίωσης Καταμέτρησης από την οικεία Λιμενική Αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 14 Υπόδειγμα εισιτηρίου Δείγμα

       Υπόδειγμα εισιτηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • 15 Εκτυπωτική κατάσταση των ηλεκτρονικών αρχείων που πρέπει να αποστέλλονται στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ/Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Εκτυπωτική κατάσταση των ηλεκτρονικών αρχείων που πρέπει να αποστέλλονται στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ/Γρ. Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 16 Εκτυπωτικές καταστάσεις αρχείων του συστήματος και των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων επιβατών και οχημάτων που υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή σύμφωνες με το Παράρτημα Β’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Εκτυπωτικές καταστάσεις αρχείων του συστήματος και των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων επιβατών και οχημάτων που υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή σύμφωνες με το Παράρτημα Β’ του ΠΔ 120/99 (Α’ 110), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Υπουργική Απόφαση 2432.6-8/9292/2020 2020 518 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 19 Δεκεμβρίου 2023 ή την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 102/2019 (Α’ 182)

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/ypc48zbz

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 1999 17 Α

       Περιγραφή Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/djenask8

      • Προεδρικό Διάταγμα 120 1997 110 Α

       Περιγραφή Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία.

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/ypc48zbz

      • Υπουργική Απόφαση 2123.02.2003 2003 102 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τελών διάθεσης αδειών του ΥΝΑΝΠ

       Νομικές παραπομπές https://tinyurl.com/7kmphjww

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3113.1.132.1998 1998 986 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής - αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200986

      • Προεδρικό Διάταγμα 176 1999 165 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ΠΔ 120/1997 (ΗΣΚΘΕΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100165

      • Προεδρικό Διάταγμα 294 2002 261 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 23/1999

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100261

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2113.108.2004 2004 883 Β

       Περιγραφή Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής-αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200883

      • Νόμος 43 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100085

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2015 9 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων ΗΣΚΘΕΕΑ (ΠΔ 120/97)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100009

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Κανονισμός 14 1997 5 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένα 14 όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200005

      • 1 Κατάθεση αίτησης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση/αποστολή έντυπής αίτησης στο Αρμόδιο Τμήμα (Γρ.ΗΣΚΘΕΕΑ) ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ψηφιακά υπογεγραμμένης αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης κατόπιν πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος για την πληρότητα της αίτησης αναφορικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και των παραβόλων

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ επί του πλοίου σε πραγματικό του δρομολόγιο, στα γραφεία της εταιρείας ή/και στα γραφεία των υπεύθυνων ναυτικών πρακτόρων

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης με παρατήρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν είναι εφικτή η διενέργεια επιθεώρησης στο εν λόγω χρονικό διάστημα, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, αντικειμενικής αδυναμίας μη εκτέλεσης δρομολογίων ή ανωτέρας βίας, θα εκδίδεται η Βεβαίωση, με καταβολή όλων των προβλεπόμενων τελών από τους υπόχρεους και θα προστίθεται παρατήρηση με την οποία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της επιθεώρησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι λόγοι αυτοί, από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής εισήγησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης μετά από Επιθεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση σχετικής Βεβαίωσης μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και κατόπιν εισήγησης του επιθεωρητή με Υπηρεσιακό Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων αυτής.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 9 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Επιθεώρηση του συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ επί του πλοίου σε πραγματικό του δρομολόγιο, στα γραφεία της εταιρείας ή/και στα γραφεία των υπεύθυνων ναυτικών πρακτόρων

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή Βεβαίωσης από αιτούντα


       Περιγραφή Ειδοποίηση αιτούντα για παραλαβή έντυπης Βεβαίωσης από την έδρα του Φορέα ή αποστολή στην έδρα του ταχυδρομικώς με έξοδα αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 11 Διατήρηση Βεβαίωσης επί πλοίου


       Περιγραφή Διατηρείται στο πλοίο έως τη διενέργεια ετήσιας θεώρησης ή νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί επανέκδοση λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.