Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή/τριας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa1a9b9f9-7b7c-4c40-8dad-f7f949b0f908 694749 Certificate for practising as an assistant nurse

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

8 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός τριμήνου από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α΄/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

    NACE

    • 86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) ή Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή πτυχίο Τ.Ε.Λ Νοσηλευτικής κατεύθυνσης ή Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών ή Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών ή τίτλος ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» ΕΠΑ.Σ του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4763/2020 ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοσηλείας» ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ του Ν. 4186/2013 ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισοτίμων προς τις ανωτέρω Σχολές.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από Δημόσια Νοσοκομεία, Μονάδες Δημόσιας Υγείας (ΥΠΕ), Κλινικές ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του άρθρου 2 της ΥΑ Υ7/οικ.4756/2001, ΦΕΚ Β΄ 1082) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. I. Δεν απαιτείται πρακτική άσκηση α) για κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ όλων των επιμέρους ειδικοτήτων "Βοηθού Νοσηλευτικής", μετά από επιτυχή φοίτηση στα ΙΕΚ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4763/2020 και εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, β) για κατόχους Πτυχίου ΕΟΠΠΕΠ επιπέδου 5 μετά από επιτυχή φοίτηση στο "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας" των ΕΠΑ.Λ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4763/2020 και επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, γ) για κατόχους Πτυχίου ΕΠΑ.Λ (ή παλαιοτέρων τύπων σχολείων ΤΕΕ) ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτή" που έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει από το "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας" των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4763/2020, κατέχουν τη σχετική "Βεβαίωση Παρακολούθησης" και ΔΕΝ έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, δ) για κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ (Ν. 2009/92) που έχουν πραγματοποιήσει την 6μηνη προαιρετική πρακτική άσκηση πριν την πιστοποίηση (ΥΑ Ζ/1802/1996, ΦΕΚ 104 Β΄). II. Aπαλλάσσονται της πρακτικής άσκησης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της ΥΑ Υ7β/οικ.4756/2001 όπως ισχύει καθώς και του άρθρου 5 του Π.Δ. 210/2001, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή, στην αντίθετη περίπτωση, «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο Δημοσίου 8 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Πτυχίο επιπέδου 2 (ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" ΚΑΙ δώδεκα (12) μήνες πρακτική άσκηση. ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.ΤΕ.Ν.Σ) Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο επιπέδου 2 (ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" ΚΑΙ δώδεκα (12) μήνες πρακτική άσκηση. ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.ΤΕ.Ν.Σ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ / ΕΟΠΠΕΠ ως ισότιμο με τα ΤΕΕ Α΄ κύκλου. Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από Δημόσια Νοσοκομεία, Μονάδες Δημόσιας Υγείας (ΥΠΕ), Κλινικές ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του άρθρου 2 της ΥΑ Υ7/οικ.4756/2001, ΦΕΚ Β΄ 1082) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Απαλλάσσονται της πρακτικής όσοι απέκτησαν τον τίτλο τους πριν τη δημοσίευση του Π.Δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/Α/24-7-2001). Τα ξενόγλωσσα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Πτυχίο επιπέδου 3 (ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" ΚΑΙ έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή πτυχίο Τ.Ε.Λ. Νοσηλευτικής κατεύθυνσης Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο επιπέδου 3 (ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" ΚΑΙ έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή πτυχίο Τ.Ε.Λ. Νοσηλευτικής κατεύθυνσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ / ΕΟΠΠΕΠ ως ισότιμο με τα ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από Δημόσια Νοσοκομεία, Μονάδες Δημόσιας Υγείας (ΥΠΕ), Κλινικές ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του άρθρου 2 της ΥΑ Υ7/οικ.4756/2001, ΦΕΚ Β΄ 1082) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Απαλλάσσονται της πρακτικής όσοι απέκτησαν τον τίτλου τους πριν τη δημοσίευση του Π.Δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/Α/24-7-2001). Τα ξενόγλωσσα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 4 Πτυχίο ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ "Βοηθών Νοσηλευτών" ΚΑΙ έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ "Βοηθών Νοσηλευτών" ΚΑΙ έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ / ΕΟΠΠΕΠ ως ισότιμο. Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από Δημόσια Νοσοκομεία, Μονάδες Δημόσιας Υγείας (ΥΠΕ), Κλινικές ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του άρθρου 2 της ΥΑ Υ7/οικ.4756/2001, ΦΕΚ Β΄ 1082) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Τα ξενόγλωσσα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 5 Πτυχίο ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) της ειδικότητας "Βοηθών Γενικής Νοσηλείας" ΚΑΙ έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) της ειδικότητας "Βοηθών Γενικής Νοσηλείας" ΚΑΙ έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ / ΕΟΠΠΕΠ ως ισότιμο. Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από Δημόσια Νοσοκομεία, Μονάδες Δημόσιας Υγείας (ΥΠΕ), Κλινικές ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του άρθρου 2 της ΥΑ Υ7/οικ.4756/2001, ΦΕΚ Β΄ 1082) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Τα ξενόγλωσσα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 6 Πτυχίο ΕΠΑ.Λ (ή παλαιοτέρων τύπων σχολείων ΤΕΕ) ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτή" ΚΑΙ βεβαίωση παρακολούθησης του "Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας" των ΕΠΑ.Λ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4763/2020. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ΕΠΑ.Λ (ή παλαιοτέρων τύπων σχολείων ΤΕΕ) ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτή" ΚΑΙ βεβαίωση παρακολούθησης του "Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας" των ΕΠΑ.Λ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4763/2020.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ / ΕΟΠΠΕΠ ως ισότιμο. Τα ξενόγλωσσα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Αρκεί η απόδειξη της επιτυχούς αποφοίτησης από το "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας" και δεν απαιτείται πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 7 Αντίγραφο διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ του Ν. 2009/92 των ειδικοτήτων Νοσηλευτική Τραυματολογία, Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων, Νοσηλευτική Χειρουργείου, Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές παθήσεις, Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, βοηθός τραυματολογίας ορθοπεδικής, βοηθός ειδικής νοσηλευτικής ΚΑΙ τριών (3) μηνών πρακτική άσκηση ΜΕΤΑ την πιστοποίηση (απαλλάσσονται της πρακτικής όσοι έχουν πραγματοποιήσει την εξάμηνη προαιρετική άσκηση πριν την πιστοποίηση (Απόφαση ΥΠΑΙΘ Ζ/1802/1996 ΦΕΚ 104 Β΄) βλ. κατ. σημειώσεις) Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ του Ν. 2009/92 των ειδικοτήτων Νοσηλευτική Τραυματολογία, Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων, Νοσηλευτική Χειρουργείου, Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές παθήσεις, Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, βοηθός τραυματολογίας ορθοπεδικής, βοηθός ειδικής νοσηλευτικής ΚΑΙ τριών (3) μηνών πρακτική άσκηση ΜΕΤΑ την πιστοποίηση (απαλλάσσονται της πρακτικής όσοι έχουν πραγματοποιήσει την εξάμηνη προαιρετική άσκηση πριν την πιστοποίηση (Απόφαση ΥΠΑΙΘ Ζ/1802/1996 ΦΕΚ 104 Β΄) βλ. κατ. σημειώσεις)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ / ΕΟΠΠΕΠ ως ισότιμο με τα ΙΕΚ. Κατατίθεται και η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από Δημόσια Νοσοκομεία, Μονάδες Δημόσιας Υγείας (ΥΠΕ), Κλινικές ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του άρθρου 2 της ΥΑ Υ7/οικ.4756/2001, ΦΕΚ Β΄ 1082) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσοι έχουν πραγματοποιήσει την 6μηνη προαιρετική άσκηση πριν την πιστοποίηση (Απόφαση ΥΠΑΙΘ Ζ/1802/1996 ΦΕΚ 104 Β΄), καταθέτουν α) "Έγκριση της έναρξης και του προγράμματος της πρακτικής άσκησης" από το ΙΕΚ ότι έκαναν 6μηνη προαιρετική άσκηση πριν την πιστοποίηση ΜΑΖΙ με β) την Βεβαίωση της εν λόγω 6μηνης πρακτικής άσκησης (από Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΔΔ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 8 Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ όλων των επιμέρους ειδικοτήτων "Βοηθού Νοσηλευτικής" των ΙΕΚ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4763/2020. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ όλων των επιμέρους ειδικοτήτων "Βοηθού Νοσηλευτικής" των ΙΕΚ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4763/2020.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ ως ισότιμο. Κατατίθεται και η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Τα ξενόγλωσσα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Δεν απαιτείται πρακτική άσκηση πέραν της εξάμηνης υποχρεωτικής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την φοίτηση στα ΙΕΚ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4763/2020.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 9 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτή", που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στο "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας" των ΕΠΑ.Λ του Ν. 4186/2013 και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης τους ΕΟΠΠΕΠ. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτή", που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στο "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας" των ΕΠΑ.Λ του Ν. 4186/2013 και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης τους ΕΟΠΠΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ ως ισότιμο. Τα ξενόγλωσσα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Δεν απαιτείται πρακτική άσκηση λόγω παρακολούθησης του "Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας" των ΕΠΑ.Λ του Ν. 4186/2013. Κατατίθεται και η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 10 Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής " του Ν. 4186/2013 για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) έως το Δεκέμβριο 2024 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής " του Ν. 4186/2013 για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) έως το Δεκέμβριο 2024 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται πρακτική άσκηση πέραν της εξάμηνης υποχρεωτικής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την φοίτηση στα ΙΕΚ του Ν. 4186/2013. Κατατίθεται και η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 11 Αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού ΚΑΙ Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας (γενικό σύστημα Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού ΚΑΙ Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας (γενικό σύστημα Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ξενόγλωσσα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 12 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου. Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 13 Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή, στην αντίθετη περίπτωση, «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις» (Υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/25026/2006, ΦΕΚ 1637 Β). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή, στην αντίθετη περίπτωση, «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις» (Υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/25026/2006, ΦΕΚ 1637 Β).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας Φωτογραφία

       Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 15 Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 - Α’ 85), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 - Α’ 80), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή μέρους συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα βλ. άρθρο 12 του ν. 4356/2015, Α’ 181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016, Α’ 232, δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82,83,84,85,87 του ν. 4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014). Άδεια διαμονής

       Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 - Α’ 85), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 - Α’ 80), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή μέρους συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα βλ. άρθρο 12 του ν. 4356/2015, Α’ 181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016, Α’ 232, δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82,83,84,85,87 του ν. 4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε ή υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • Υπουργική Απόφαση 4756 2001 1082 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010201082

      • Υπουργική Απόφαση 20530 2002 262 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 ΥΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200262

      • Υπουργική Απόφαση 69740/13/2014 2014 2962 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 ΥΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202962

      • Υπουργική Απόφαση 63490 2017 2939 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 ΥΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202939

      • Υπουργική Απόφαση 2786 2019 103 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 ΥΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200103

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13310 2002 906 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200906

      • Προεδρικό Διάταγμα 210 2001 165 Α

       Περιγραφή Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. των ειδικοτήτων Νοσηλευτικής..., των Ι.Ε.Κ. και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α΄& Β΄ κύκλου καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω επαγγελμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100165

      • Προεδρικό Διάταγμα 268 2003 240 Α

       Περιγραφή Περί συμπληρώσεως διατάξεων του Π.Δ. 210/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100240

      • Νόμος 27 παρ. 6 2646 1998 236 Α

       Περιγραφή Αξιόποινες πράξεις που κωλύουν τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος υγείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100236

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 25026 2006 1637 Β

       Περιγραφή Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας & ΚΑ και αντικατάστασή του από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201637

      • Εγκύκλιος 22837 2017

       Περιγραφή Επάρκεια ελληνικής γλώσσας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A865465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9A1%CE%9A?inline=true

       ΑΔΑ 6Ψ65465ΦΥΟ-Κ1Κ

      • Εγκύκλιος 21572 2017

       Περιγραφή Σχετικά με τον τύπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%96%CE%A4465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A6%CE%A4%CE%A3?inline=true

       ΑΔΑ ΨΡΖΤ465ΦΥΟ-ΦΤΣ

      • Προεδρικό Διάταγμα 11 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2017 82 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/55/ΕΕ και τροποποίηση του Π.Δ. 38/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100082

      • Νόμος 164 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας -Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • 1 Λήψη έντυπης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ολοκλήρωση της διαδικασίας

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.