Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος επισκέπτη/επισκέπτρια υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση69ff3f5e-6205-4d48-b475-4ae045125cc6 438962

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΚΕΠ, Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του/της ενδιαφερόμενου-ης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

8 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος επισκέπτη/επισκέπτρια υγείας, η οποία απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του/της ενδιαφερόμενου-ης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός τριμήνου από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος, η υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011- Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια άσκησης επαγγέλματος επισκέπτη/επισκέπτρια υγείας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος επισκέπτη/επισκέπτρια υγείας

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι απόφοιτος του Τμήματος Επισκεπτών-τριών Υγείας Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας - κατεύθυνση κοινοτικής υγείας Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχου τμήματος του εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφέρομενος να μην έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Να έχει προηγηθεί η εγγραφή του/της στον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη να είναι μόνιμα εγκατεστημένος/νη στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο δημοσίου Το παράβολο είναι ίδιο για όλες τις Περιφέρειες 8 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Φωτοτυπία πτυχίου Τμήματος Επισκεπτών Υγείας Τ.Ε.Ι. ή Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας - κατεύθυνση κοινοτικής υγείας Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοτυπία πτυχίου Τμήματος Επισκεπτών Υγείας Τ.Ε.Ι. ή Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας - κατεύθυνση κοινοτικής υγείας Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού ΚΑΙ Πράξη ισοτιμίας με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού ΚΑΙ Πράξη ισοτιμίας με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για κατόχους πτυχίου του εξωτερικού. Τα πιστοποιητικά εξωτερικού να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και να είναι νόμιμα επικυρωμένα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 Αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού ΚΑΙ Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας (γενικό σύστημα Οδηγίας 2005/36/ΕΚ), εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού ΚΑΙ Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας (γενικό σύστημα Οδηγίας 2005/36/ΕΚ), εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα πιστοποιητικά εξωτερικού να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και να είναι νόμιμα επικυρωμένα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 4 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει: "Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας" ή στην αντίθετη περίπτωση Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις (ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/25026/2006, Β΄ 1637). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει: "Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας" ή στην αντίθετη περίπτωση Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις (ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/25026/2006, Β΄ 1637).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για τις αξιόποινες πράξεις που κωλύουν τη χορήγηση βεβαίωσης επαγγέλματος υγείας βλ. άρθρο 27 παρ. 6 Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄ 236). Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι αιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων ταυτότητας) Φωτογραφία

       Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων ταυτότητας)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 8 Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα Ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α΄ 85), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ α¨80), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα βλ. άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α΄181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α΄232) ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82,83,84,85,87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80). Άδεια διαμονής

       Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα Ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α΄ 85), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ α¨80), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα βλ. άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α΄181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α΄232) ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82,83,84,85,87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε. ή υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1 683 1948 124 Α

       Περιγραφή Περί διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19480100124

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 351 1989 159 Α

       Περιγραφή Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100159

      • Νόμος 40 4058 2012 63 Α

       Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100063

      • Υπουργική Απόφαση 17 Γ4α/Γ.Π.100714 2014 124 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100124

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/13310 2002 906 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΑΔΠ/Ε/24729/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1645 Β)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200906

      • Προεδρικό Διάταγμα 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Νόμος 27 2646 1998 236 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100236

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2017 82 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (‘κανονισμός ΙΜΙ’, ΕΕ L 316, σ. 1)” και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100082

      • Νόμος 164 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει την έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασής του/της είτε απευθείας είτε μέσω ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και ανατίθεται σε υπάλληλο για χειρισμό.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος χορηγεί τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η βεβαίωση άσκησης επάγγελματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.