Βεβαίωση διαγραφής φορτηγού αυτοκινήτου άνω των 3,5 τόνων λόγω αχρήστευσης, καταστροφής, διάλυσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση57405471-ec58-4fb2-8919-c6c40245c204 574547

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διαγραφή από το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) φορτηγών αυτοκίνητων με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων λόγω αχρήστευσης (καταστροφής), διάλυσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης οριστικής διαγραφής φορτηγού λόγω αχρήστευσης (καταστροφής), διάλυσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό.

2.Η οριστική διαγραφή φορτηγού γίνεται από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου τηρείται ο υπηρεσιακός φάκελος του οχήματος. 3. Στην περίπτωση καταστροφής (αχρήστευσης) ή διάλυσης, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από το χρόνο που επήλθε το γεγονός. Μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση περί κατάθεσης αυτών για οριστική διαγραφή. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη χορήγηση της βεβαίωσης, η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υποχρεούται να έχει προβεί στην οριστική διαγραφή του οχήματος, από τα τηρούμενα μητρώα. Μετά τη διαγραφή το όχημα απαγορεύεται να μεταβιβασθεί και να επανακυκλοφορήσει στην Ελλάδα σαν αυτοκίνητο. Τα εξαρτήματα του αχρηστευθέντος ή διαλυθέντος οχήματος δύνανται να πωληθούν μόνο σαν ανταλλακτικά. 4. Η οριστική διαγραφή του οχήματος βεβαιώνεται με πράξη της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία αποστέλλεται μερίμνη της στον αιτούντα και στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

5. Στην περίπτωση εξαγωγής του οχήματος σε χώρα της Ε.Ε η άδεια κυκλοφορίας επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Οριστική διαγραφή φορτηγού αυτοκινήτου με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων λόγω αχρήστευσης, καταστροφής, διάλυσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό

Σημειώσεις

1. Στην αίτηση αναγράφεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής του φορτηγού οχήματος (περίπτωση αχρήστευσης, διάλυσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό). Επίσης αναγράφεται η αρμόδια αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

2. Στην περίπτωση αχρήστευσης ή διάλυσης η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από το χρόνο που επήλθε το γεγονός. Επίσης, στην αίτηση δηλώνεται ο χώρος (Διεύθυνση = Δήμος), μη περιλαμβανομένων κοινόχρηστων χώρων (Οδοί, Πλατείες κ.λπ.), στον οποίο φυλάσσεται.

3. Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής λόγω εξαγωγής του οχήματος σε άλλη χώρα, αναγράφεται εάν πρόκειται για χώρα εντός Ε.Ε ή τρίτη χώρα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση διαγραφής φορτηγού αυτοκινήτου άνω των 3,5 τόνων λόγω αχρήστευσης (καταστροφής), διάλυσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών είναι ιδιοκτήτης του οχήματος που διαγράφεται.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να μην υπάρχει κώλυμα για την διαγραφή του οχήματος (π.χ καταχώρηση οχήματος στο αρχείο κλαπέντων οχημάτων, δικαστική απόφαση που απαγορεύει της κατάστασης του οχήματος κλπ.).

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια κυκλοφορίας. Άδεια κυκλοφορίας

       Άδεια κυκλοφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 2 Πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος. Άλλο

       Πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 3 Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου Βιβλιάριο

       Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το βιβλιάριο μεταβολών προκύπτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 4 Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του αιτούντα Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου (αφορά στην περίπτωση εξαγωγής του οχήματος σε άλλο κράτος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9703

      • 5 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην περίπτωση αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης από τον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση όπου η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 3070

      • 7 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 8 Δικαιολογητικά για την άρση οποιουδήποτε κωλύματος, εφόσον υπάρχει, αναφορικά με τη δυνατότητα διαγραφής του οχήματος Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για την άρση οποιουδήποτε κωλύματος, εφόσον υπάρχει, αναφορικά με τη δυνατότητα διαγραφής του οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα, όπως λόγω παρακράτησης της κυριότητας, δικαστικής απόφασης που απαγορεύει τη μεταβολή της κατάστασης του οχήματος, καταχώρισης του οχήματος στο μητρώο κλαπέντων οχημάτων δεν διαγράφονται μέχρι την άρση του σχετικού κωλύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • Υπουργική Απόφαση A-100852/754 2002 345 Β

       Περιγραφή Διαγραφή αχρηστευμένων, διαλυμένων ή εξαγόμενων στο εξωτερικό αυτοκινήτων οχήμάτων και ρυμουλκομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200345

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α/80410/5610 2001 634 Β

       Περιγραφή Αντικατάσταση διατάξεων της ΣΤ/29884/1977 (Β΄ 1288) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί διαγραφής αχρηστευόμενων, διαλυόμενων ή εξαγόμενων στο Εξωτερικό αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων", όπως αντικαταστάθηκαν με την αριθμ. 426/1999 (Β΄ 1474) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200634

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α/638/18 2019 2118 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α35666/1841 2020 2721 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (Μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/ αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α 85)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202721

      • Υπουργική Απόφαση 4,5 Α-33824/2683 2004 1514 Β

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L138/1-6-1999, σελ 5765) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201514

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 5 1999/37ΕΚ

       Περιγραφή Σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0037&from=LV

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/127ΕΚ

       Περιγραφή Οδηγία 2003/127/ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0127&qid=1687953882039

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Βεβαίωση της υπηρεσίας για την κατάθεση άδειας κυκλοφορίας, κρατικών πινακίδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση οριστικής διαγραφής του οχήματος με πράξη της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος στον αιτούντα και στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.