Βεβαίωση διαγραφής φορτηγού αυτοκινήτου μέχρι 3,5 τόνους λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό (ΕΕ-τρίτη χώρα)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9c973f16-1f19-4207-910d-dccaec9d1341 997316

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διαγραφή από το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) φορτηγών αυτοκίνητων μέχρι 3,5 τόνους λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό (ΕΕ-τρίτη χώρα).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Η οριστική διαγραφή φορτηγού γίνεται από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου τηρείται ο υπηρεσιακός φάκελος του οχήματος. 2. Η διαδικασία διαγραφής και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται: (α) ανάλογα με το εάν ο ενδιαφερόμενος παραδίδει ή όχι με την αίτηση τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και (β) εάν η χώρα εξαγωγής είναι κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Οριστική διαγραφή φορτηγού αυτοκινήτου με ΜΑΜΦΟ μέχρι 3,5 τόνους λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό (ΕΕ-τρίτη χώρα).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση διαγραφής φορτηγού αυτοκινήτου μέχρι 3,5 τόνους λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό (ΕΕ-τρίτη χώρα)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών είναι ιδιοκτήτης του οχήματος που διαγράφεται.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να μην υπάρχει κώλυμα για την διαγραφή του οχήματος (π.χ καταχώρηση οχήματος στο αρχείο κλαπέντων οχημάτων, δικαστική απόφαση που απαγορεύει της κατάστασης του οχήματος κλπ.).

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια κυκλοφορίας και Πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος. Άλλο

       Άδεια κυκλοφορίας και Πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο εφόσον αιτηθεί τη διαγραφή του οχήματος χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας. Σε περίπτωση εξαγωγής του οχήματος με παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή/αποστολή σε άλλο κράτος».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην περίπτωση αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης από τον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση όπου η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3070

      • 4 Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του αιτούντα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του αιτούντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αίτησης διαγραφής λόγω εξαγωγής σε ΚΜ της ΕΕ ή ΕΟΧ, χωρίς παράδοση στοιχείων κυκλοφορίας, η βεβαίωση αφορά τα έτη που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας από το ΚΜ της ΕΕ ή ΕΟΧ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9703

      • 5 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 6 Δικαιολογητικά για την άρση οποιουδήποτε κωλύματος, εφόσον υπάρχει, αναφορικά με τη δυνατότητα διαγραφής του οχήματος. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για την άρση οποιουδήποτε κωλύματος, εφόσον υπάρχει, αναφορικά με τη δυνατότητα διαγραφής του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα, όπως λόγω παρακράτησης της κυριότητας, δικαστικής απόφασης που απαγορεύει τη μεταβολή της κατάστασης του οχήματος, καταχώρισης του οχήματος στο μητρώο κλαπέντων οχημάτων δεν διαγράφονται μέχρι την άρση του σχετικού κωλύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • 7 Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η εξαγωγή ή/και επαναταξινόμηση του οχήματος σε ΚΜ της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Άλλο

       Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η εξαγωγή ή/και επαναταξινόμηση του οχήματος σε ΚΜ της ΕΕ ή του ΕΟΧ.       Σημειώσεις: 1. Για την περίπτωση της παράδοσης των στοιχείων κυκλοφορίας: α) το υπογεγραμμένο από τον αποστολέα αντίγραφο δελτίου παράδοσης διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων φορτωτική CMR καθώς και το τιμολόγιο πώλησης ή το ιδιωτικό συμφωνητικό (απλά ευανάγνωστα αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο) στην περίπτωση που το αυτοκίνητο όχημα αποστέλλεται ως φορτίο. Η ημερομηνία διαγραφής που καταχωρείται στο Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων είναι η ημερομηνία παραλαβής του προς μεταφορά εμπορεύματος της φορτωτικής CMR. β) βεβαίωση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή περί χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο όχημα δεν αποστέλλεται ως φορτίο. Η ημερομηνία διαγραφής που καταχωρείται στο Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων είναι αυτή της χορήγησης των στοιχείων προσωρινής κυκλοφορίας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. 2. Για την περίπτωση της μη παράδοσης των στοιχείων κυκλοφορίας: Γνωστοποίηση της ταξινόμησης του οχήματος σε άλλο ΚΜ της ΕΕ ή του ΕΟΧ, η οποία αποστέλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών, είτε από την αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου κράτους είτε από τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αυτοπροσώπως και σε ευκρινές φωτοαντίγραφο τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την ταξινόμηση των οχημάτων τους σε κράτη - μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., απαιτείται επίσημη μετάφραση των εγγράφων αυτών συνοδευόμενης από αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων. Η ημερομηνία διαγραφής που καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων λόγω επαναταξινόμησης σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. είναι αυτή της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας, όπως βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του άλλου κράτους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 8 Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η εξαγωγή ή/και επαναταξινόμηση του οχήματος σε κράτος εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Άλλο

       Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η εξαγωγή ή/και επαναταξινόμηση του οχήματος σε κράτος εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ.       Σημειώσεις: 1. Για την περίπτωση της παράδοσης στοιχείων κυκλοφορίας: (α) Αντίγραφο εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων εξαγωγής». Η ημερομηνία της διαγραφής του οχήματος από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων είναι η ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή/αποστολή σε άλλο κράτος». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να εξάγει/αποστείλει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων στις περιπτώσεις εξαγωγής σε χώρες ΕΟΧ, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, παραδίδοντας στην αρμόδια για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή /αποστολή σε άλλο κράτος» 2. Για την περίπτωση της μη παράδοσης στοιχείων κυκλοφορίας: (α) Σχετική βεβαίωση ταξινόμησης, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, από το κράτος που ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων, όπου θα πρέπει να αναφέρεται αν παρακρατήθηκαν ή μη τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Εάν δεν έχουν παρακρατηθεί θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. (β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 7475

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α/11574/638 2019 2118 Β

       Περιγραφή Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202118

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α/35666/1841 2020 2721 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (Μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/ αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α 85)» (Β 2118).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202721

      • 1 Παραλαβή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, που καταθέτει ο αιτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Χωρίς παράδοση στοιχείων κυκλοφορίας: Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών-στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται, κατά περίπτωση, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία (π.χ σε περίπτωση διαγραφής λόγω εξαγωγής του φορτηγού οχήματος σε χώρα εντός ή εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ).

       Ναι Όχι


      • 5 Με παράδοση στοιχείων κυκλοφορίας: Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών-στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται, κατά περίπτωση, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία (π.χ σε περίπτωση διαγραφής λόγω εξαγωγής του φορτηγού οχήματος σε χώρα εντός ή εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ).

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση "όχι για κυκλοφορία-μόνο για εξαγωγή-αποστολή σε άλλο κράτος"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το στάδιο αυτό εφαρμόζεται μόνο για την περίπτωση εξαγωγής του οχήματος με παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού (εντός ή εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ). Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή/αποστολή σε άλλο κράτος». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να εξάγει/ αποστείλει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων στις περιπτώσεις εξαγωγής σε χώρες ΕΟΧ, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, παραδίδοντας στην αρμόδια για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή /αποστολή σε άλλο κράτος».

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για την ολοκλήρωση της διαγραφής ελέγχονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (για την εξαγωγή οχήματος σε χώρα εντός ή εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ και για την εξαγωγή με παράδοση ή χωρίς των στοιχείων κυκλοφορίας).

       Όχι Όχι


      • 8 Καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφαση οριστικής διαγραφής του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση οριστικής διαγραφής του οχήματος με πράξη της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.