Βεβαίωση ιδιοκτησίας μελισσοσμηνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e7a3023-542e-4b05-989e-c82789e8bee2 511804

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αίτηση που κάνουν ενεργοί μελισσοκόμοι για να λάβουν βεβαίωση ότι κατέχουν και εκτρέφουν μελισσοσμήνη, για κάθε νόμιμη χρήση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας διαμονής ή εγκατάστασης των μελλισοσμηνών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Βεβαίωση ιδιοκτησίας μελισσοσμηνών

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω gov.gr. (H υπηρεσία παρέχεται μόνο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Έγγραφες αντιρρήσεις
    
    Ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα υποβολής έγγραφων αντιρρήσεων στην αρμόδια ΔΑΟΚ κατά του πρακτικού που συντάσσεται (παρ. 6 του άρθρου 9, της υπαριθμ. Αριθμ. 140/106513/ 2021 ΥΑ) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του ελέγχου ή σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του πρακτικού ελέγχου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλαβής του με συστημένη επιστολή. Η επιτροπή συγκαλείται και εξετάζει τις αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής τους. Ο υποβάλλων αντιρρήσεις καλείται να παραστεί κατά την εξέταση των αντιρρήσεων, για να εκφράσει απόψεις και να δώσει διευκρινίσεις. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αντιρρήσεων συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και εκδίδεται σχετικώς απόφαση, η οποία είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατοχή και εκτροφή μελισσοσμηνών ή Βεβαίωση ιδιοκτησίας μελισσοσμηνών

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο


      Μητρώα που τηρούνται

      Μελισσοκομικό Μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Πιστοποίησης Ενεργή εγγραφή στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, που τηρείται στη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου, σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των κυψελών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί των κατεχομένων κυψελών και σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κατεχόμενων κυψελών, δηλώνεται υποχρεωτικά από τον μελισσοκόμο εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

       Ναι Ναι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών taxisnet στην περίπτωση ψηφιακής υποβολής αίτησης

       Όχι Όχι

      • 1 Επίδειξη μελισσοκομικού βιβλιαρίου Βιβλιάριο

       Επίδειξη μελισσοκομικού βιβλιαρίου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 2 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 9 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Υπουργική Απόφαση 140/106513 2021 1560 Β

       Περιγραφή Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201560

      • Απόφαση 37/48518 2022 924 Β

       Περιγραφή Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200924

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/1/9733 2007 580 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200580

      • Προεδρικό Διάταγμα 107 2014 174 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100174

      • Υπουργική Απόφαση 175/118284/23 2023 2712 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560) και της υπ’ αρ. 37/ 48518/22-02-2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα» (Β’ 924).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202712

      • 1 Έναρξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Προσέλευση σε ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ       Ναι Όχι


      • 3 Ταυτοποίηση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης και επιδεικνύει το ταυτοποιητικό του έγγραφο στον υπάλληλο του ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση των στοιχείων, υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΠ και πρωτοκολλεί την αίτηση. Η αίτηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 6 Προώθηση του φακέλου της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση προωθείται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

       Ναι Όχι


      • 7 Πρόσβαση μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εντοπίζει τη ψηφιακή υπηρεσία, ακολουθώντας απο την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τη διαδρομή: Γεωργία και κτηνοτροφία --> Κτηνοτροφία--> Κατοχή και εκτροφή μελισσοσμηνών.

       Ναι Όχι


      • 8 Επιλογή της οικείας Περιφέρειας από λίστα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις H υπηρεσία παρέχεται μόνο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες Περιφέρειες.

       Ναι Όχι


      • 9 Αυθεντικοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 10 Εγγραφή χρήστη στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων της οικείας Περιφέρειας και επιβεβαίωση του e-mail

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τα στοιχεία του και το e-mail του σε ειδική φόρμα του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων της οικείας Περιφέρειας. Διενεργείται έλεγχος ηλεκτρονικά για την ορθότητα του e-mail με την αποστολή PIN και τη καταχώρισή του στη φόρμα.

       Ναι Όχι


      • 11 Καταχώριση των στοιχείων της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει το αρμόδιο βάσει του τόπου κατοικίας του Τμήμα υποβολής της αίτησης, συμπληρώνει τα πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία και επιλέγει τον τρόπο παραλαβής της απάντησης.

       Ναι Όχι


      • 12 Παραλαβή e-mail με τα στοιχεία της αίτησής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών παραλαμβάνει στο e-mail του τα στοιχεία της αίτησης: αριθμό πρωτοκόλλου και αρχείο αίτηση και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας.

       Ναι Όχι


      • 13 Προσέλευση σε Περιφερειακή Ενότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Ναι Όχι


      • 14 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 15 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 16 Παραλαβή αρ. πρωτοκόλλου αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 17 Διεκπεραίωση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Π. Ε ελέγχει ηλεκτρονικά την εγγραφή του αιτούντος μελισσοκόμου στο Εθνικό Μελισσοκομικό Μητρώο και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.

       Όχι Όχι


      • 18 Αποστολή της απάντησης ή παραλαβή από τον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η βεβαίωση αποστέλλεται στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης ή παραδίδεται στον πολίτη εφόσον η αίτηση υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ/νση της Περιφερειακής Ενότητας ή αποστέλλεται με τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.