Βεβαίωση ιδιοκτησίας μελισσοσμηνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e7a3023-542e-4b05-989e-c82789e8bee2 511804

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Περιφερειακές ενότητες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 7 έως 18.5
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την αίτηση που κάνουν ενεργοί μελισσοκόμοι για να λάβουν βεβαίωση οτί κατέχουν και εκτρέφουν μελισσοσμήνη, για κάθε νόμιμη χρήση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας διαμονής ή εγκατάστασης των μελλισοσμηνών.

  Διάρκεια Ισχύος

  Έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Βεβαίωση ιδιοκτησίας μελισσοσμηνών

  Σημειώσεις

  Η αίτηση κατατίθεται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας κ Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα υποβολής έγγραφων αντιρρήσεων στην αρμόδια ΔΑΟΚ κατά του πρακτικού που συντάσσεται (παρ. 6 του άρθρου 9, της υπαριθμ. Αριθμ. 140/106513/ 2021 ΥΑ) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του ελέγχου ή σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του πρακτικού ελέγχου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλαβής του με συστημένη επιστολή. Η επιτροπή συγκαλείται και εξετάζει τις αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής τους. Ο υποβάλλων αντιρρήσεις καλείται να παραστεί κατά την εξέταση των αντιρρήσεων, για να εκφράσει απόψεις και να δώσει διευκρινίσεις. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αντιρρήσεων συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και εκδίδεται σχετικώς απόφαση, η οποία είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Κατοχή και εκτροφή μελισσοσμηνών

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο


       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Πιστοποίησης Ενεργή εγγραφή στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, που τηρείται στη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

        Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

        Όχι Όχι

       • 2 Πιστοποίησης Ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου, σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των κυψελών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί των κατεχομένων κυψελών και σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κατεχόμενων κυψελών, δηλώνεται υποχρεωτικά από τον μελισσοκόμο εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 1 Επίδειξη μελισσοκομικού βιβλιαρίου Βιβλία

        Επίδειξη μελισσοκομικού βιβλιαρίου

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 9 4691 2020 108 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

       • Υπουργική Απόφαση 140/106513 2021 1560 Β

        Περιγραφή Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201560

       • Απόφαση 37/48518 2022 924 Β

        Περιγραφή Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200924

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/1/9733 2007 580 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200580

       • Προεδρικό Διάταγμα 107 2014 174 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100174

       • 1 Ταυτοποίηση του πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης και επιδεικνύει το ταυτοποιητικό του έγγραφο στον υπάλληλο του ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση των στοιχείων, υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΠ και πρωτοκολλεί την αίτηση. Η αίτηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον πολίτη.

        Όχι Όχι


       • 4 Προώθηση του φακέλου της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση προωθείται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

        Όχι Όχι


       • 5 Διεκπεραίωση της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Π. Ε ελέγχει ηλεκτρονικά την εγγραφή του αιτούντος μελισσοκόμου στο Εθνικό Μελισσοκομικό Μητρώο και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποστολή της απάντησης στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης και παραλαβή από τον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η βεβαίωση αποστέλλεται στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης ή παραδίδεται στον πολίτη εφόσον η αίτηση υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ/νση της Περιφερειακής Ενότητας.

        Όχι Όχι


       • 1 Εύρεση της υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophia/katokhe-kai-ektrophe-melissosmenon

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εντοπίζει τη ψηφιακή υπηρεσία, ακολουθώντας απο την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τη διαδρομή: Γεωργία και κτηνοτροφία --> Κτηνοτροφία--> Κατοχή και εκτροφή μελισσοσμηνών.

        Όχι Όχι


       • 2 Επιλογή της οικείας Περιφέρειας από λίστα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Σημειώσεις Προς το παρόν η υπηρεσία παρέχεται ψηφιακά μόνο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες Περιφέρειες.

        Όχι Όχι


       • 3 Αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας Φορέας:ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικούς TAXISnet)

        Όχι Όχι


       • 4 Εγγραφή χρήστη στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων της οικείας Περιφέρειας και επιβεβαίωση του e-mail

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τα στοιχεία του και το e-mail του σε ειδική φόρμα του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων της οικείας Περιφέρειας. Διενεργείται έλεγχος ηλεκτρονικά για την ορθότητα του e-mail με την αποστολή PIN και τη καταχώρισή του στη φόρμα.

        Όχι Όχι


       • 5 Καταχώριση των στοιχείων της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει το αρμόδιο βάσει του τόπου κατοικίας του Τμήμα υποβολής της αίτησης, συμπληρώνει τα πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία και επιλέγει τον τρόπο παραλαβής της απάντησης.

        Όχι Όχι


       • 6 Παραλαβή e-mail με τα στοιχεία της αίτησής        Περιγραφή Ο αιτών παραλαμβάνει στο e-mail του τα στοιχεία της αίτησης: αριθμό πρωτοκόλλου και αρχείο αίτηση και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας.

        Όχι Όχι


       • 7 Ενημέρωση με e-mail για το αποτέλεσμα της αίτησης και αποστολή εγγράφου με τον τρόπο που έχει επιλεγεί        Περιγραφή Ο αιτών ενημερώνεται με e-mail για το αποτέλεσμα της αίτησης και το έγγραφο του αποστέλλεται με τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • Κατοχή και εκτροφή μελισσοσμηνών Προς το παρόν παρέχεται ψηφιακά μόνο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.