Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση55d15ea7-8795-48e5-ab9f-ae3c457ca3a4 827618

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τηρείται Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις αναγνώρισης με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της τηρήσεως του Γενικού Μητρώου Ιαματικών Φυσικών Πόρων, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η τήρηση περιφερειακών Μητρώων Ιαματικών Φυσικών Πόρων, καθώς και το περιεχόμενο των Μητρώων αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Παρατηρήσεις

Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου Μητρώου Ιαματικών Φυσικών Πόρων με τα διαθέσιμα στοιχεία που παρέχουν οι διαχειριστές των ιαματικών φυσικών πόρων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μητρώο Ιαματικών Πόρων, Μητρώο Ιαματικών Πηγών

      Επίσημος τίτλος

      Ολοκληρωμένο Μητρώο των Αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ιαματικών Πόρων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Τουρισμού για την Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 7 3498 2006 230 Α

       Περιγραφή Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100230

      • Υπουργική Απόφαση 18582 2008 1926 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για το Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201926

      • 1 Καταχώριση Υπουργικής ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναγνώρισης ιαματικού φυσικού πόρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρίζονται οι αποφάσεις αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν και τα στοιχεία αυτών.

       Σημειώσεις Από τα συνοδεύοντα την πράξη αναγνώρισης δικαιολογητικά, καταχωρίζονται στο μητρώο : α Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του επικαρπωτή, του μισθωτή ή του παραχωρησιούχου του ιαματικού φυσικού πόρου. β Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ραδονίου του ιαματικού φυσικού πόρου σε Bq ανά Lt. γ Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων του ιαματικού φυσικού πόρου, ως προς την περιεκτικότητα αυτών σε ράδιο και ουράνιο, σε mg/Lt. δ Τα αποτελέσματα των φυσικών αναλύσεων των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού πόρου ως προς τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, το Ph στη θερμοκρασία ανάβλυσης και την ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μs/cm² του ιαματικού φυσικού πόρου στη θερμοκρασία ανάβλυσης και στους 25º Κελσίου. ε Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων με ιδιαίτερη αναφορά των στοιχείων, στα οποία αποδίδονται οι ιαματικές ιδιότητες του φυσικού πόρου. στ Οι αναφερόμενες στην υγειονομική έκθεση ευεργετικές ενδείξεις και αντενδείξεις της χρήσης του ιαματικού φυσικού πόρου. ζ Τα ειδικά μέτρα προστασίας της περιοχής, που αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος και του υδροφόρου ορίζοντα (παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.3498/2006). Καταχωρίζονται επίσης στο Γενικό Μητρώο Ι.Φ.Π τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Ο αριθμός του φακέλου στον οποίο περιέχονται, τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουργού Τουρισμού ΦΕΚ Β 1932 συνοδεύουν την πράξη αναγνώρισης των Ιαματικών Φυσικών Πόρων ήτοι : α Οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή δικαιώματος επικαρπίας, τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μεταγραφής, διεκδικήσεων, βαρών και το κτηματολογικό απόσπασμα. β το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 και το οδοιπορικό σκαρίφημα της περιοχής του ακινήτου επί του οποίου αναβλύζει ιαματική πηγή ή από το οποίο αντλείται ή εξορύσσεται ο ιαματικός φυσικός πόρος, γ η λεπτομερής υδρογεωλογική − γεωλογική μελέτη, δ η λεπτομερής ραδιολογική έκθεση μετρήσεων ραδιενεργών στοιχείων και οι αναλύσεις δειγμάτων ως προς την περιεκτικότητα αυτών σε ράδιο και ουράνιο, ε οι μικροβιολογικές αναλύσεις, στ οι φυσικές αναλύσεις των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού πόρου, ζ οι χημικές αναλύσεις, η η υγειονομική έκθεση. 2. Ο αριθμός του φακέλου στον οποίο περιέχονται : α τα αναλυτικά σχέδια των υφιστάμενων ή μελλοντικών εγκαταστάσεων άντλησης, ανάβλυσης ή εκμετάλλευσης του ιαματικού φυσικού πόρου, β το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3498/2006 με το οποίο καθορίζονται οι ζώνες προστασίας του ιαματικού φυσικού πόρου και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας για κάθε ζώνη, γ τα αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών φυσικών Πόρων και των κοινών υπουργικών αποφάσεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3498/2006 που αφορούν στην επιβολή των κατά περίπτωση μέτρων προστασίας του ιαματικού φυσικού πόρου, στον καθορισμό των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και στην επιβολή περιορισμών ανά ζώνη προστασίας του ιαματικού φυσικού πόρου. 3. Ο αριθμός του φακέλου στον οποίο περιέχονται : α τα στοιχεία (έναρξη, διάρκεια, λήξη, οικονομικά ανταλλάγματα) των διοικητικών πράξεων ή συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση, διανομή ή παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του ιαματικού φυσικού πόρου, β τα στοιχεία του διανομέα και των χρηστών ή του/ των παραχωρησιούχου/ων σε περίπτωση διανομής ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης του ιαματικού φυσικού πόρου αντίστοιχα, γ τα αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του ΕΟΤ, των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων και των αδειών των αρμοδίων αρχών αναφορικά με την κατασκευή των δικτύων διανομής και των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του ιαματικού φυσικού πόρου, καθώς και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών, δ οι εκθέσεις ελέγχων του ΕΟΤ ή λοιπών αρμόδιων αρχών, ε τα ειδικά σήματα λειτουργίας των εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού (Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Κέντρα Αναζωογόνησης). Ο αριθμός του φακέλου στον οποίο περιέχονται: α τα κάθε είδους στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου, β οι εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται κάθε χρόνο από τους διευθυντές των επιχειρήσεων ιαματικού τουρισμού και υποβάλλονται από αυτούς στο τέλος κάθε λειτουργικής περιόδου στον ΕΟΤ, γ οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις ή επιστημονικές εργασίες σε σχέση με τον ιαματικό φυσικό πόρο. Καταχώριση υφιστάμενων ιαματικών πηγών (παρ. 2 και 3 του άρθρου 22 του ν.3498/2006). Στο Γενικό Μητρώο καταχωρίζονται επίσης προσωρινά τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Υπουργείο Τουρισμού μαζί με τις αιτήσεις αναγνώρισης των υφιστάμενων ιαματικών πηγών και μέχρι την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση ειδικού σήματος λειτουργίας εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Καταχώριση στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας κατά την έκδοσή του από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ). Το σύνολο των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας για τις Επιχειρήσεις Ιαματικού Τουρισμού τηρείται στο ΜΗ.Τ.Ε. που εντάσσεται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων.

       Σημειώσεις Υπαγωγή των επιχειρήσεων ιαματικού τουρισμού στο καθεστώς γνωστοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση στοιχείων Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ανάρτηση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Παρακολούθηση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συνεχής ενημέρωση του Μητρώου από το αρμόδιο τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ και Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων)

       Όχι Όχι


      • 5 Εισαγωγή συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εισαγωγή επιπλέον στοιχείων που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

       Σημειώσεις Υποχρέωση υποβολής στοιχείων από τον διαχειριστή του ιαματικού φυσικού πόρου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.