Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για έργα και δραστηριότητες σε σχέση με νεώτερα μνημεία και ιστορικούς τόπους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση134e30ca-7ef9-4881-ab9c-be97a092800a 134379

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Γνωμοδότησης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τυχόν επιπτώσεις τους σε νεώτερα μνημεία και ιστορικούς τόπους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Η διαδικασία αυτή αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α’ 209) όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Για την έκδοση της ΑΕΠΟ, μεταξύ άλλων, απαιτείται συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για τα νεώτερα μνημεία και τους ιστορικούς τόπους αρμόδιες να γνωμοδοτούν είναι οι Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Εφόσον απαιτείται η εξέταση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), είτε λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου (Ν. 4014/2011, όπως ισχύει), είτε λόγω αναγκαιότητας του θέματος, αρμόδια για την παροχή της υπηρεσίας είναι η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων.

Σε περίπτωση που ενδέχεται να υπάρχουν επιπτώσεις επί του προστατευόμενου αγαθού σύμφωνα με τον Ν. 4858/2021 και απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης μετά από εξέταση από το ΚΣΝΜ, η προθεσμία υλοποίησης είναι ενδεικτική, καθώς μεσολαβούν διάφορα βήματα (κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, διενέργεια αυτοψίας κλπ) για την προετοιμασία του φακέλου και ακολούθως, εύλογο χρονικό διάστημα για την εξέταση από το Συμβούλιο και την έκδοση της σχετικής Απόφασης.

Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σημειώσεις

Η αίτηση διαβιβάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου και κατατίθεται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Θεωρείται σιωπηρή συναίνεση μόνο για τις περιπτώσεις που δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 4858/2021Άλλο

    Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες σε σχέση με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον το επιθυμεί, ζητά αρχικά από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Κατόπιν και εφόσον δοθεί θετική γνωμοδότηση ΠΠΠΑ, ή για περιπτώσεις που δεν έχει επιλεγεί από τον φορέα του έργου η υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, υποβάλλεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάθεση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Κατάθεση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Απόψεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόψεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Αποτελεί προϋπόθεση, σε περίπτωση που πρέπει να γνωμοδοτήσουν και οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με μνημεία και ιστορικούς τόπους. Φωτογραφία προσώπου

       Φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με μνημεία και ιστορικούς τόπους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί στοιχείο του φακέλου σε περίπτωση που η υπόθεση διαβιβάζεται προς εξέταση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8298

      • 4 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με μνημεία και ιστορικούς τόπους Φωτογραφία προσώπου

       Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με μνημεία και ιστορικούς τόπους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί στοιχείο του φακέλου σε περίπτωση που η υπόθεση διαβιβάζεται προς εξέταση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8298

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Α΄ (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων) του Νόμου 4014 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος), όπως τροποποιημένος ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ 1649/45 2014 45 Β

       Περιγραφή Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200045

      • Νόμος 9 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ειδικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων ή για την οποιαδήποτε τροποποίηση έργων ή δραστηριοτήτων κατάταξης Α1 και Α2, εφόσον απαιτείται προηγούμενη διατύπωση γνώμης συλλογικού οργάνου, αρμόδιο ορίζεται, κατά περίπτωση, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποκλειστικές προθεσμίες αναφέρονται στη διαβίβαση της εισήγησης στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100092

      • Νόμος 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Νόμος 4858 2021 133 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Παραλαβή αιτήματος γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φορέας υλοποίησης του έργου/δραστηριότητας περιβαλλοντικής κατηγορίας Α υποβάλλει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και το έργο/δραστηριότητα αποκτά αυτόματα Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ). Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ και συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο για την αποστολή γνωμοδοτήσεων από άλλες υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης/διαβούλευσης της ΜΠΕ. Το αίτημα διαβιβάζεται, μεταξύ άλλων, στις Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ) και στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.

       Σημειώσεις Το ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) είναι στη διαδρομή: https://eprm.ypen.gr/ Το αίτημα γνωμοδότησης στέλνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την πλατφόρμα του ΗΠΜ. Το διαβιβαστικό έγγραφο της ΔΙΠΑ, η ΜΠΕ και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο ΗΠΜ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αιτήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας του φακέλου της ΜΠΕ και αναζήτηση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων, σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται πλησίον μνημείου ή εντός ιστορικού τόπου. Διενέργεια αυτοψίας, εάν απαιτείται.

       Όχι Όχι


      • 3 Απαντητικό έγγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν το έργο είναι κατηγορίας Α2 (ή μικρότερο) και δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη επί μνημείου ή ιστορικού τόπου, η αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων απαντάει απευθείας με έγγραφο στη ΔΙΠΑ και στον φορέα υλοποίησης του έργου που υπέβαλε το ερώτημα.

       Ναι Όχι


      • 4 Υποβολή στο Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το έντυπο Δ9 υποβάλλεται υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ).

       Ναι Ναι


      • 5 Διαβίβαση απόψεων της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν το έργο είναι κατηγορίας Α1 (σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως ισχύει), η αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων αποστέλλει τις απόψεις της στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση απόψεων της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που απαιτείται προηγούμενη διατύπωση γνώμης συλλογικού οργάνου (έργα κατηγοριών Α1-Α2), η αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων αποστέλλει τις απόψεις της και το φάκελο στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΔΙΠΑ, της ΓΔΑΜΤΕ και του φορέα υλοποίησης του έργου.

       Ναι Όχι


      • 7 Απαντητικό έγγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων διαβιβάζει το συμπληρωμένο έντυπο Δ9 στην ΔΙΠΑ.

       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή στο Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το έντυπο Δ9 υποβάλλεται υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

       Ναι Ναι


      • 9 Προετοιμασία φακέλου και διαβίβαση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν απαιτείται γνωμοδότηση συμβουλίου, η υπόθεση διαβιβάζεται με ενημερωτικό σημείωμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για την κατά νόμο γνωμοδότηση, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

       Ναι Όχι


      • 10 Εξέταση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπόθεση εξετάζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η σχετική Απόφαση από τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

       Ναι Όχι


      • 12 Υποβολή στο Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Απόφαση υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με φροντίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.