Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38f9bf96-3468-4ebf-a47b-74f6bfcef22a 567493

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων, που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 της πρώτης (Α) κατηγορίας έργων και δρατηριοτήτων, προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4014/2011 (Α’ 209). Η διαδικασία αυτή αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4014/2011, για την έκδοση της ΑΕΠΟ από την αδειοδοτούσα αρχή, απαιτείται, εκτός των άλλων, η συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής: α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επόμενα στάδια, β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει υποχρεωτικώς το ΚΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα για γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Σημειώσεις

Η αίτηση για γνωμοδότηση υποβάλεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου (ΗΠΜ)

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συλλογής γνωμοδοτήσεων : α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επόμενα στάδια, β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει υποχρεωτικώς το ΚΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του ν.4014/2011Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1 για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μελέτη

       Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή Με το κεφάλαιο Α του ν. 4685/2020 "ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)" τροποποιήθηκε ο ν. 4014/2011.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100092

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Το κεφάλαιο Α του νόμου 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το ν.4685/2020 (Α92), προβλέπει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649/45 2014 45 Β

       Περιγραφή Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200045

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 30651 2014 1817 Β

       Περιγραφή Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201817

      • 1 Παραλαβή αιτήματος για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα γνωμοδότησης, της περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας αρχής, επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), παραλαμβάνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και παράλληλα λαμβάνεται σχετική ειδοποίηση από το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). Η ΜΠΕ είναι διαθέσιμη μέσω του ΗΠΜ.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση φακέλου ΜΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΜΠΕ αξιολογείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος

       Όχι Όχι


      • 5 Αίτημα υποβολής συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων, μέσω του ΗΠΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Σε περίπτωση που από την αξιολόγηση της ΜΠΕ προκύψει ότι παρουσιάζει ελλείψεις σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του τμήματος και δεν καθίσταται δυνατή η γνωμοδότηση, συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο αίτημα υποβολής συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων μέσω του τυποποιημένου εντύπου Δ9 (παράρτημα Α της κυα 649/45/2014) το οποίο προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή. Το αίτημα αποστέλλεται στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή (με κοινοποίηση στο φορέα του έργου / δραστηριότητας) και αναρτάται στο ΗΠΜ.

       Ναι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 7 Μη αναγκαιότητα υποβολής συμπληρωματικών/ διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσει το σχετικό σχέδιο εγγράφου, στη βάση του τυποποιημένου εντύπου Δ9 (παράρτημα Α της κυα 649/45/2014) και το προωθεί ιεραρχικά προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση γνωμοδότησης στο ΗΠΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.