Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. ή/ και Σ.Δ.Α. εξορυκτικών δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α.1 της Ομάδας 5

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8a767021-9db6-4119-8439-5d08e8ffbac0 949480

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή γνωμοδότησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 5: Εξορυκτικές δραστηριότητες, επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή/και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.), οι οποίες έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης ισχύει σε περίπτωση αποστολής από την αρμόδια υπηρεσία πλήρους φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ ή/και ΣΔΑ έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 5 Εξορυκτικές δραστηριότητες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με το οποίο ζητείται από τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών (Γ.Δ.Ο.Π.Υ.) να γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επί φακέλου υποβληθείσας για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.). Με το έγγραφο αυτό είτε διαβιβάζεται συνημμένα με ηλεκτρονικό αρχείο ο φάκελος της ΜΠΕ, είτε ενημερώνεται η ΓΔΟΠΥ για την ανάρτηση του σχετικού φακέλου της ΜΠΕ στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. (ΗΠΜ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.1649/45 2014 45 Β

       Περιγραφή Παράρτημα Β/ Πίνακας 5.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200045

      • 1 Παραλαβή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ) (μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) ή με έγγραφο με συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος στοιχείων στα θέματα ορθολογικής εκμετάλλευσης, ασφάλειας έργων – εγκαταστάσεων, με βάση τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ΚΜΛΕ (ΦΕΚ Β΄/1227/2011) και τους κανόνες της μεταλλευτικής επιστήμης.

       Σημειώσεις Υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Γνωμοδότησης και αποστολή στη ΔΙΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση Γνωμοδότησης (θετικής ή αρνητικής) και αποστολή της στη ΔΙΠΑ (μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) ή με έγγραφο) εντός 30 ημερών (σύμφωνα με την παρ. 2.β.δδ του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4685/2020).

       Ναι Ναι


      • 4 Έγγραφο αδυναμίας γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ λόγω ελλείψεων ή και ανάγκης τροποποίησης στοιχείων της ΜΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αδυναμίας γνωμοδότησης λόγω ελλείψεων ή και ανάγκης τροποποίησης στοιχείων της ΜΠΕ, εκδίδεται σχετικό έγγραφο και η διαδικασία εκκινεί εκ νέου κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών στοιχείων.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.