Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. ή/ και Σ.Δ.Α. εξορυκτικών δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α.1 της Ομάδας 5

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8a767021-9db6-4119-8439-5d08e8ffbac0 949480

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην παροχή γνωμοδότησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 5: Εξορυκτικές δραστηριότητες, επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή/και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.), οι οποίες έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η προθεσμία υλοποίησης ισχύει σε περίπτωση αποστολής από την αρμόδια υπηρεσία πλήρους φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     NACE

     • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
     • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
     • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
     • 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Εσωτερική διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ ή/και ΣΔΑ έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 5 Εξορυκτικές δραστηριότητες


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής
       • 1 Έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με το οποίο ζητείται από τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών (Γ.Δ.Ο.Π.Υ.) να γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επί φακέλου υποβληθείσας για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.). Με το έγγραφο αυτό είτε διαβιβάζεται συνημμένα με ηλεκτρονικό αρχείο ο φάκελος της ΜΠΕ, είτε ενημερώνεται η ΓΔΟΠΥ για την ανάρτηση του σχετικού φακέλου της ΜΠΕ στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. (ΗΠΜ).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 4014 2011 209 Α

        Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8 xWC9HhzIh55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW8m4GKMJKuOaOFm2hR8yF1VtUvQNDkSXM5KAfgccYQO

       • Νόμος 4512 2018 5 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNUgh1P UC2PlsRnm7i mfDLlGMvFzF706YXX2d 7KoA..

       • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 2011 1227 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.1649/45 2014 45 Β

        Περιγραφή Παράρτημα Β/ Πίνακας 5.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες».

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8m0HlgIesvCDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijO 7tXfEPLzN5X6OKx0inOqhIrlGNRbwtxZ9c4kazfPk

       • 1 Παραλαβή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαβή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ) (μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) ή με έγγραφο με συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο).

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος στοιχείων στα θέματα ορθολογικής εκμετάλλευσης, ασφάλειας έργων – εγκαταστάσεων, με βάση τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ΚΜΛΕ (ΦΕΚ Β΄/1227/2011) και τους κανόνες της μεταλλευτικής επιστήμης.

        Σημειώσεις Υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση Γνωμοδότησης και αποστολή στη ΔΙΠΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση Γνωμοδότησης (θετικής ή αρνητικής) και αποστολή της στη ΔΙΠΑ (μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) ή με έγγραφο) εντός 30 ημερών (σύμφωνα με την παρ. 2.β.δδ του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4685/2020).

        Ναι Ναι


       • 4 Έγγραφο αδυναμίας γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ λόγω ελλείψεων ή και ανάγκης τροποποίησης στοιχείων της ΜΠΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση αδυναμίας γνωμοδότησης λόγω ελλείψεων ή και ανάγκης τροποποίησης στοιχείων της ΜΠΕ, εκδίδεται σχετικό έγγραφο και η διαδικασία εκκινεί εκ νέου κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών στοιχείων.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.