Γνωστοποίηση Καταχωρητή Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdde8a9c1-2560-494a-af1d-24c12f7be8cf 891256

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά φυσικά/νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν την καταχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, για λογαριασμό των ενδιαφερομένων. Οι καταχωρητές αδειοδοτούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση καταχωρητή από πρόσωπα που αναλαμβάνουν την καταχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, για λογαριασμό των ενδιαφερομένων.

Σημειώσεις

Απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων που αναγράφονται στoν Κανονισμό εκχώρησης και διαχείρισης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. Οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Eregistry.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Γνωστοποίησης Καταχωρητή Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Άλλο Παροχή νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως αυτά αναγράφονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ στο παράρτημα Ζ.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα Eregistry.eett.gr μπορεί να γίνει και με κωδικούς Taxis.

       Όχι Όχι

      • 1 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιβάλει ετήσιο τέλος εκατό ευρώ (100€) σε όλους τους καταχωρητές, ανεξαρτήτως πλήθους ονομάτων χώρου που διαχειρίζονται. Το εν λόγω τέλος εισάγεται αυτόματα ως αρνητικό χρηματικό πόσο στο υποσύστημα του Μητρώου κάθε 20η Ιανουαρίου, σε όλους τους καταχωρητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. 100 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Όχι

      • 2 Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα νόμιμα τέλη Ονομάτων Χώρου που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του Κανονισμού, για κάθε χρεώσιμη πράξη. 7 € - 300 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Είδος κόστους Κόστος παροχής υπηρεσιών

       Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομικά που εδρεύουν / κατοικούν στην Ελλάδα: Κατά την αρχική υποβολή δήλωσης γενικής άδειας •Καταστατικό Εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού Πρακτικό ΔΣ ή ειδική απόφαση ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων νόμιμα δημοσιευμένο, για το νόμιμο της εκπροσώπησης και τις εξουσιοδοτήσεις των νόμιμων εκπροσώπων. •Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη λύσεως ή /και τροποποιήσεων της εταιρείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομικά πρόσωπα που εδρεύουν / κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου συνοδευμένα από την επισημείωση της Χάγης (αποστίλλ) με συνημμένη επίσημη μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 3 Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ορίζεται ειδικότερα ότι εταιρείες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης ή ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου οι οποίες θέλουν να υποβάλλουν δήλωση καταχώρησης προσκομίζουν με την δήλωση έγγραφο από την αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες/γνωστοποιήσεις ενώπιον της ως άνω αρχής προς το σκοπό έναρξης δραστηριοτήτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 4 Ταυτοποιητικά έγγραφα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν /κατοικούν στην Ελλάδα: • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο. • Άδεια παραμονής και εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου. • Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Ταυτοποιητικά έγγραφα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν / κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ( copy of ID Card or passport.) • Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή (Certificate of tax registration for the commencement of business by the competent tax authority ). • Πιστοποιητικό/Έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής αρχής στο οποίο να ορίζεται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου στο οποίο να πιστοποιείται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2244

      • Κανονισμός 843/2 2018 973 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200973

      • 1 Εκκίνηση διαδιασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Εγγραφή επιχείρησης στο Eregistry.eett.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα Eregistry.eett.gr. Η εγγραφή μπορεί να γίνει και με κωδικούς Taxis.

       Ναι Όχι


      • 3 Αίτηση τροποποίησης στοιχείων επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο χρόνος είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της κάθε αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση αιτούντος για μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση μέσω Eretistry για την μη ορθή υποβολή των δικαιολογητικών και πληροφόρηση για τα απαιτούμενα έγγραφα.

       Ναι Ναι


      • 5 Γνωστοποίηση Καταχωρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, ο αιτών δηλώνει τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail) και την πρόθεση του να γίνει καταχωρητής.

       Σημειώσεις Η αίτηση εξετάζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντος για μη ορθή υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση μέσω του Eregistry για την μη ορθή υποβολή της αίτησης.

       Σημειώσεις Ο Αιτών πρέπει να υποβάλλει εκ νέου την αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 7 Έγκριση Γνωστοποίησης Καταχωρήτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών με την έγκριση της γνωστοποίησης λαμβάνει ειδοποίηση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του με το Μητρώο Ονομάτων Χώρου

       Ναι Όχι


      • 8 Ενεργοποίηση σύνδεσης Καταχωρητή με το Μητρώο Ονομάτων Χώρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν τη σύνδεσή τους στην εφαρμογή μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι πράξεις των ονομάτων χωρου μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των στοιχείων τους στο Μητρώο.

       Ναι Ναι


      • 9 Μη ενεργοποίηση σύνδεσης - Διαγραφή Καταχωρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαγραφή καταχωρητή.

       Σημειώσεις Εάν δεν ενεργοποιηθεί η σύνδεση με το Μητρώο εντός τριών (3) μηνών η ΕΕΤΤ με Απόφασή της, χωρίς διεξαγωγή Ακρόασης, προβαίνει άμεσα σε διαγραφή του Καταχωρητή.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.