Γνωστοποίηση έναρξης Οικοδομικών Εργασιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3abaecb1-2ce3-4ec7-a0d7-65e6550e6a3a 186164 Notification of the Beginning of Construction Works

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ)

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση, προ της έναρξης των εργασιών σε ένα τεχνικό ή οικοδομικό έργο, βασικών στοιχείων (Κύριος του Έργου, Ανάδοχος, Γενικός Εργολάβος, Εργολάβοι /Υπεργολάβοι, τόπος έργου, διάρκεια έργου, Συντονιστές Ασφάλειας κλπ) στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η διαδικασία υποβολής της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών πραγματοποιείται είτε με φυσικό τρόπο στα αρμόδια, κατά τόπο, Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, είτε ψηφιακά μέσω των ηλεκτρoνικών υπηρεσιών που παρέχονται στην ψηφιακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας hli.gov.gr

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία εκ των προτέρων γνωστοποίησης οικοδομικών εργασιών

Σημειώσεις

Γνωστοποιούνται στοιχεία όπως ο Κύριος του Έργου, ο Ανάδοχος, ο Γενικός Εργολάβος, οι Εργολάβοι /Υπεργολάβοι, ο τόπος του έργου, η διάρκεια έργου, προβλεπόμενος αριθμός εργαζομένων, οι Συντονιστές Ασφάλειας, κλπ., μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από το portal της Επιθεώρησης Εργασίας, hli.gov.gr ή μέσω σχετικού εντύπου σε φυσική μορφή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Τεχνικού Έργου Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση

      Επίσημος τίτλος

      Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών


      Μητρώα που τηρούνται

      Αναγγελίες εκ των προτέρων γνωστοποίησης έναρξης οικοδομικών εργασιών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Χρονικές Η γνωστοποίηση έναρξης οικοδομικών εργασιών γνωστοποιείται/κοινοποιείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία πριν την έναρξη του Τεχνικού / Οικοδομικού Έργου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αναγγέλλων την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών πρέπει να είναι είτε ο Κύριος του Έργου, είτε ο Ανάδοχος / Γενικός Εργολάβος του έργου, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για επιχείρηση, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Η εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών γίνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 12 του Π.Δ.305/1996, σύμφωνα με το οποίο: α) το έργο θα έχει διάρκεια υλοποίησης τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες με ταυτόχρονη απασχόληση τουλάχιστον 20 εργαζομένων, β) ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα είναι άνω των 500 ημερομισθίων.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο Κύριος του Έργου / Ανάδοχος του Έργου / Γενικός Εργολάβος, έχει κωδικούς ΙΚΑ / ΕΡΓΑΝΗ και έχει δημιουργήσει Λογαριασμό ως Εργοδότης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας (hli.gov.gr), ώστε να μπορεί να υποβάλλει ψηφιακά την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 305 1996 212 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 3 ρυθμίζει ζητήματα και υποχρεώσεις, όπως η απασχόληση συντονιστών. Προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση που καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100212

      • 1 Χρονική στιγμή πριν την έναρξη Τεχνικού / Οικοδομικού Έργου


       Περιγραφή Ο αρμόδιος Ανάδοχος / Γενικός Εργολάβος ή Κύριος του Έργου, οφείλει να υποβάλει την Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση πριν την έναρξη του Οικοδομικού / Τεχνικού έργου και εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί βασικά στοιχεία του έργου (Εργολάβοι, προβλεπόμενος αριθμός εργαζομένων, διάρκεια έργου, Συντονιστής Ασφάλειας κλπ),

       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακή Υποβολή της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο Κύριος του Έργου / Ανάδοχος του Έργου / Γενικός Εργολάβος, έχει κωδικούς ΙΚΑ / ΕΡΓΑΝΗ και έχει δημιουργήσει Λογαριασμό ως Εργοδότης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας (hli.gov.gr), μπορεί να υποβάλει την Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση ψηφιακά, κάνοντας χρήση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που παρέχεται μέσω της ψηφιακής πύλης hli.gov.gr.

       Σημειώσεις Η ψηφιακή υποβολή με χρήση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που παρέχεται μέσω της πλατφόρμας hli.gov.gr για εργοδότες είναι προτιμότερη, καθώς έτσι μειώνεται ο γραφειοκρατικός φόρτος, τόσο για τον εργοδότη όσο και για τις Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

       Ναι Όχι


      • 3 Χειροκίνητη υποβολή της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν διαθέτει κωδικούς ΙΚΑ/ΕΡΓΑΝΗ και Λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας (ή δεν επιθυμεί να κάνει ψηφιακά την υποβολή), μπορεί να πραγματοποιήσει χειρωνακτικά την υποβολή με φυσική παρουσία στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας ή να αποστείλει την Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης μέσω e-mail. Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ.305/1996 και είναι τα ακόλουθα: Παράρτημα III Περιεχόμενο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 3. Παράγραφο 12 του παρόντος Διατάγματος. 1. Ημερομηνία διαβίβασης: 2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου: 3. Αριθμός αδείας ( ή έγκρισης για τα δημόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια): 4. Κύριος(οι) του έργου, όνομα(τα) και διεύθυνση(εις): 5. Είδος του έργου: 6. Ανάδοχος(οι), όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)): 7. Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου όνομα(τα) και διεύθυνση(εις): 8. Συντονιστής (ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου όνομα(τα) και διεύθυνση(εις): 9. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο: 10. Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου: 11. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο: 12. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολουμένων στο εργοτάξιο: 13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί:

       Ναι Όχι


      • 4 Αυτόματη Πρωτοκόλληση της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης, όπως φαίνεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του hli.gov.gr, και γίνει υποβολή, λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας, βάσει του τόπου του έργου. Ο υποβάλλων την Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση, ενημερώνεται για τον αρ. πρωτ. που έλαβε η υποβληθείσα Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση, στο Λογαριασμό που διατηρεί στην πλατφόρμα του hli.gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 5 Χειρωνακτική πρωτοκόλληση της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση υποβληθεί χειρωνακτικά, αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί το έντυπο στο Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Επιθεώρησης Εργασίας και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης


       Περιγραφή Μετά την αυτόματη ψηφιακή ή χειροκίνητη πρωτοκόλληση, η Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση, εισέρχεται στο Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων της Επιθεώρησης Εργασίας και δρομολογείται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος για ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες π.χ. έλεγχος πληρότητας στοιχείων, προγραμματισμός επιθεώρησης στο έργο κλπ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.