Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών: Α) Γεωπόνου, Β) Δασολόγου, Γ) Κτηνιάτρου, Δ) Γεωλόγου και Ε) Ιχθυολόγου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1bdba43e-c01e-48ed-85d5-c4921bd6ba7f 143148 Cross-border Declaration of Temporary and Occasional Provision of Services of a: a) Geologist, b) Agronomist, c) Forester, d) Ichthyologist, and e) Veterinarian

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα διοικητικής υποστήριξης και προσωπικού γεωτεχνικών μητρώων, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου, όπως οι δραστηριότητες αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του π.δ. 344/2000 (Α΄ 297). Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή και ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και τον συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα διοικητικής υποστήριξης και προσωπικού γεωτεχνικών μητρώων

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Σημειώσεις

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει:

- τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, πατρώνυμο, ιθαγένεια, ΑΔΤ ή αρ. διαβατηρίου), - τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο – σταθερό και κινητό, fax, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση), - τα επαγγελματικά στοιχεία του (κράτος μέλος μόνιμης εγκατάστασης, επάγγελμα το οποίο ασκεί στο κράτος νόμιμης εγκατάστασης και για το οποία διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, το επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά στην Ελλάδα), - τα στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για την επαγγελματική ευθύνη (επωνυμία ασφαλιστικής εταιρείας, αριθμός ασφαλιστήριου συμβολαίου και προαιρετικά το ποσό), - τα στοιχεία του επαγγελματικού χώρου που θα εργαστεί και την έννομη σχέση εργασίας, - τα στοιχεία αναφορικά με τον εάν είναι η πρώτη φορά που θα παρέχει προσωρινή ή περιστασιακή απασχόληση στην ελληνική επικράτεια και στοιχεία για την παρελθούσα άσκηση σε περίπτωση που έχει παράσχει υπηρεσίες στο παρελθόν,

- τον αριθμό μητρώου εγγραφής στο εμπορικό/ δημόσιο μητρώο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια αρχή το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για την χορήγηση της βεβαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο αποκτάται με μόνη την υποβολή της γραπτής δήλωσης της παραγράφου 1 συνοδευόμενης, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010, και από τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.

    NACE

    • 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διaσυνοριακή παροχή υπηρεσιών Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου και Ιχθυολόγου

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών: Α) Γεωπόνου, Β) Δασολόγου, Γ) Κτηνιάτρου, Δ) Γεωλόγου και Ε) Ιχθυολόγου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος προέλευσης για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και να μην του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών κατ’ αντιστοιχία με το επάγγελμα της αίτησης για το οποίο αιτείται.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.

       Ναι Ναι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή.

       Όχι Όχι

      • 1 Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό της αρμόδιας για το επάγγελμά αρχής ότι ο αιτών είναι νόμιμα εγκατεστημένος στη χώρα του για την άσκηση του επαγγέλματος του και ότι δεν του έχει απαγορευθεί έστω και προσωρινά η άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της αρμόδιας για το επάγγελμά αρχής ότι ο αιτών είναι νόμιμα εγκατεστημένος στη χώρα του για την άσκηση του επαγγέλματος του και ότι δεν του έχει απαγορευθεί έστω και προσωρινά η άσκηση του επαγγέλματος αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα. Άδεια εργασίας

       Αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 4 Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δύο ετών τα τελευταία δέκα χρόνια. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δύο ετών τα τελευταία δέκα χρόνια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 2000 297 Α

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100297

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 165261/ΙΑ 2010 2157 Β

       Περιγραφή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202157

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά και αφού τα ελέγξει ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν εκκρεμότητες.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις συνεδριάσεις του (συχνότητα 1-2 φορές τον μήνα) εξετάζει μεταξύ άλλων και τις εν λόγω αιτήσεις και αποφασίζει για την έγκριση ή μη του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ενημερώνεται για την απόφαση του Δ.Σ. και σε περίπτωση έγκρισης εκδίδει και αποστέλλει στον αιτούντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την αντίστοιχη Βεβαίωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών ενώ σε περίπτωση απόρριψης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα αποστέλλοντας το απόσπασπα πρακτικών της απόφασης, όπου αναφέρονται αναλυτικά και οι λόγοι απόρριψης ή οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις που θέτει το Δ.Σ. για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.