Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του Επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση81ac5212-c996-4ed0-b575-84f8a685caf9 934650 Cross-border Commencement of Practicing the Profession of Assistant Radio Technician

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών του επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια, λοιπές εργασίες υπό την καθοδήγηση ραδιοτεχνίτη (χωρίς εξετάσεις) και απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 95.1 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη (Διασυνοριακά)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο πάροχος να είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος εγκατάστασης όπου ασκεί την οικονομική δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Να μην του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων στο Κράτος εγκατάστασης, κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Να κατέχει τα απαραίτητα σχετικά επαγγελματικά προσόντα και την απαραίτητη σχετική επαγγελματική πείρα.

       Όχι Όχι

      • 5 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση για το επάγγελμα εγκατάστασης από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση για το επάγγελμα εγκατάστασης από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ. 38/2010. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ. 38/2010.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων και επαγγελματικής πείρας: (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα). Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων και επαγγελματικής πείρας: (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 158453/ΙΑ 2012 3503 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΚΥΑ 4799/ΙΑ (ΦΕΚ 76/Β/2011).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203503

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2, 3 4799/ΙΑ 2011 76 Β

       Περιγραφή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 σε επαγγέλματα αρμοδιότητας του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200076

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 παρ. 7 51 2017 82 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 παρ. 3 & 5 του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) - Προθεσμία εξέτασης δήλωσης και δικαιολογητικών, υποχρέωση χορήγησης σχετικής βεβαίωσης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100082

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 παρ. 3 και 5 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε. Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση/έγγραφη υπεύθυνη δήλωση περί παροχής προσωρινών και περιστασιακών υπηρεσιών, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ (ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ), τότε ο υπάλληλος του ΚΕΠ διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται.

       Σημειώσεις Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης ή έχουν προσκομιστεί τα συμπληρωματικά στοιχεία, ολοκληρώνεται ο έλεγχος, συντάσσεται και διαβιβάζεται σχετική εισήγηση για χορήγηση της Βεβαίωσης στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή Bεβαίωσης και διαβίβαση για υπογραφή από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και προωθείται στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για τη χορήγηση της βεβαίωσης και παραλαβή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της Βεβαίωσης προκειμένου να την παραλάβει από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.